Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?


05-08-2011

Rzeczoznawca majątkowy - profesja postrzegana jest poprzez pryzmat pieniędzy, niektórzy nawet dodają, że stosunkowo łatwych pieniędzy.

REKLAMA

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest wolnym zawodem uregulowanym w swym zakresie w ustawie  o gospodarce nieruchomościami. Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, którego częścią jest egzamin, należy posiadać wyższe wykształcenie magisterskie. Oprócz tego należy mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe, których program jest zgodny z minimami programowymi dla studiów podyplomowych.

Egzamin na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego prowadzany jest przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Postępowanie kwalifikacyjne dzieli się na dwa etapy: etap wstępny czyli badanie przez Komisję dokumentów złożonych przez kandydata w celu ustalenia, czy kandydat spełnia formalne warunki dopuszczenia do egzaminu, który składa się z  części pisemnej (test) oraz części ustnej.

Część pisemna egzaminu (rzeczoznawca majątkowy test) polega na rozwiązaniu testu oraz zadania praktycznego.

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 90 pytań oraz na rozwiązaniu zadania praktycznego. Część trwa 150 minut, przy czym 90 minut przeznacza się na rozwiązanie testu, a 60 minut na rozwiązanie zadania praktycznego, z 20-minutową przerwą po części testowej.

Za każdą odpowiedź w teście przyznaje się: za odpowiedź prawidłową - 1 punkt, przy czym za prawidłową uznaje się odpowiedź wskazującą wszystkie poprawne odpowiedzi cząstkowe; a odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

Wynik egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania z testu oraz za rozwiązanie zadania.

Do części ustnej egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 70 punktów, w tym co najmniej 5 punktów za zadanie praktyczne. Część ustna egzaminu obejmuje obronę przez kandydata trzech wybranych przez Komisję spośród piętnastu projektów operatów szacunkowych,. Obrona polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania członków zespołu kwalifikacyjnego, dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i techniki wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości, mających wpływ na wykonanie projektów operatów.

Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości stwierdza się świadectwem.  Osoby, którym nadano uprawnienia podlegają wpisowi od do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych

źródło: ArsLege

 


Promowane aktualności

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.