Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Mini poradnik- egzamin wstępny na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną


24-02-2011

Gubisz się w terminach? Nie wiesz jakie dokumenty będą Ci potrzebne? I w sumie to do końca nie wiesz jakie akty prawne będą Cię obowiązywały? Tu znajdziesz odpowiedź na wszytkie pytania związane z egzaminem wstępnym na aplikacje radcowską, adwokacką i notarialną!

REKLAMA

Termin:

W  terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności:
1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację,
2) właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby;
3) termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
4) wysokość opłaty za egzamin wstępny. 

 

Jakie dokumenty?

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2. kwestionariusz osobowy,

3. życiorys,

4. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia,

7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, (Opłata za egzamin wstępny wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu., czyli w 2010 roku była to kwota 658,50 zł)

8. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje należy składać w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej (wykaz na stronie ministerstwa sprawiedliwości).

Co trzeba umieć?

Co roku przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację radcowska, adwokacka i notarialną podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych:

 

 • na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2010 roku:
 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 9. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 10. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 13. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 14. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 15. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 16. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 17. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 18. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 19. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 20. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 21. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 22. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 23. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 24. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 25. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 26. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 27. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 28. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 29. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 30. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 31. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 32. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 33. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 34. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 35. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 36. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 37. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 38. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 39. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 40. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 41. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 42. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
 43. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 44. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.- Prawo dewizowe,
 45. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 46. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 47. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
 48. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 49. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 50. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 51. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 52. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 53. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 54. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 55. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 56. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 • egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką w 2010 roku:

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
14. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe,
15. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
16. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
17. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
18. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
19. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej –tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
20. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
22. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
23. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
24. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
25. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
26. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
27. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
28. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
29. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
30. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
31. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
32. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
33. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
34. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
35. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
36. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
37. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
38. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
39. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
40. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
41. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
42. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
43. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
44. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
45. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
46. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
47. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
48. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
49. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
50. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
51. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
52. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
53. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

 

Należy zwrócić uwagę, że powyższy wykaz aktów prawnych obowiązywał na egzaminie wstępnym na aplikację w 2010 roku. W kolejnych latach wykaz ten może ulec zmianie.

Egzamin wstępny trwa 150 minut, składa się ze 150 pytań testowych. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona. Dla uzyskania pozytywnego wyniku konieczne jest uzyskanie co najmniej 100 punktów.

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów (adwokackich, radcowskich, notarialnych) w ciągu dwóch lat od dnia ogłoszenia jego wyników. Wpis następuje na podstawie uchwały okręgowej rady (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej), na terenie której kandydat zdawał egzamin.

 

I najważniejsze…jak się uczyć?

Nie ma sensu uczyć się ustaw na pamięć, czy wkuwać pytań z poprzednich lat. Jedynym sensownym wyjściem jest skorzystanie z bazy unikalnych pytań testowych które znajdziesz  w Największej bazie pytań testowych w Polsce! Ponad 25 000 unikalnych pytań testowych to solidne przygotowanie do egzaminów na aplikacje radcowską i adwokacką oraz notarialną!

A dla tych nadgorliwych:

 

Owocnej nauki i powodzenia na egzaminach!!!!


Promowane aktualności

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.