• Urząd gminy - Dokumenty
  19.12.2014

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 14 dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  Dokument, na mocy którego osobie uprawnionej przyznawana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Decyzja wydawana jest na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od urodzenia się dziecka lub objęcia dziecka opieką/przysposobienia wraz z wymaganymi załącznikami:dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny, urodzenie się żywego dziecka, pozostawanie matki dziecka pod opieką me...
  Kategorie dokumentu: cudzoziemcy, finanse, małżeństwo, urząd gminy, urząd miasta, ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, ciąża, ośrodek pomocy społecznej, świadczenia rodzinne Typy dokumentu: decyzja administracyjna
 • Odwołanie od decyzji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  Dokument, w którym organizator imprezy masowej zaskarża decyzją administracyjną w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na jej zorganizowanie. Przeprowadzenie imprezy masowej co do zasady wymaga zezwolenia. W związku z powyższym jej organizator nie później niż na 30 dni przed terminem imprezy powinien zwrócić się do właściwego organu tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze wzgl...
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, kara, postępowanie administracyjne Typy dokumentu: odwołanie
 • Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o uczestnictwie w szkoleniu bhp
  Dokument, w którym osoba bezrobotna skierowana przez starostę (powiatowy urząd pracy) do wykonywania prac społecznie użytecznych oświadcza, iż uczestniczyła w szkoleniu tj. zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświadczenie to stanowi dokumentację, którą gmina obowiązana jest prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, praca, urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, przedsiębiorca, pracownik, pracodawca, Bezrobotni, urząd pracy Typy dokumentu: oświadczenia
 • Pismo do gminy w sprawie uciążliwego sąsiada
  Można złożyć pismo do gminy w sprawie uciążliwego sąsiada, który jako właściciel nieruchomości, przy wykonywaniu swego prawa i posiadający obowiązek powstrzymywania się od działań, które ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Zdarzenia, które uprawniają do złożenia pisma do g...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, urząd gminy, własność Typy dokumentu: skargi, wnioski
 • Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem a Gminą w przedmiocie powierzenia zadań publicznych
  Dokument, w którym Powiat przekazujący Gminie określone zadania publiczne i Gmina, która zadania te przyjmuje do realizacji określają wzajemne prawa i obowiązki oraz warunki powierzenia określonych zadań publicznych. Porozumienie powinno wyraźnie określać zadania przekazane do realizacji przez gminę.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, urząd gminy, starostwo powiatowe, budowa, drogi publiczne Typy dokumentu: porozumienie
 • Uchwała Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia zarządzania drogami powiatowymi
  Dokument, na mocy którego określona Gmina przejmuje od określonego powiatu (na mocy uchwały Rady tego Powiatu) prowadzenie określonych zadań publicznych w zakresie zarządzania powiatowymi drogami publicznymi. Powiat może powierzyć, a Gmina może przejąć od Powiatu prowadzenie określonych zadań publicznych innej lokalnej jednostce samorządu terytorialnego na mocy zawartego z nią porozumienia.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, urząd gminy, starostwo powiatowe, budowa, drogi publiczne Typy dokumentu: uchwała
 • Uchwała Rady Powiatu w przedmiocie powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi
  Dokument, na mocy którego Rada - organ stanowiący określonego powiatu powierza określonej Gminie prowadzenie określonych zadań publicznych. Powiat może powierzyć prowadzenie zadań publicznych innej lokalnej jednostce samorządu terytorialnego na mocy zawartego z nią porozumienia. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, urząd gminy, starostwo powiatowe, budowa, drogi publiczne Typy dokumentu: uchwała
 • Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa służy temu, aby wykorzystać możliwość załatwienia sprawy przez dany organ, bez konieczności wnoszenia skargi do sądu. Natomiast jeżeli skarżący, spełniając wymóg formalny, złożył organowi wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, to nie ma obowiązku oczekiwać na odpowiedź organu na wniesione wezwanie i ma prawo złożyć następnie skargę do sądu administracyjnego.
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, skargi, wezwanie
 • Wniosek o nadanie / zmianę numeru PESEL
  Wniosek o nadanie / zmianę numeru PESEL dotyczy obywateli polskich zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego, cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, obywateli polskich i cudzoziemców, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ub...
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o udostępnienie danych (z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych)
  Wniosek o udostępnienie danych (z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych) kierowany jest do organów prowadzących zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewoda, minister spraw wewnętrznych). Wniosek o udostępnienie danych (z ewidencji ludności, ze zbioru P...
  Kategorie dokumentu: urząd wojewódzki, urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany jest w urzędzie gminy, w miejscu stałego pobytu bądź w miejscu ostatniego stałego pobytu. Jeśli nie można określić miejsca stałego pobytu, wniosek składa się w Urzędzie Miasta Warszawa, w dzielnicy Śródmieście. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w miejscu pobytu czasowego na terenie Polski w razie wystąpienia uciążliwości ze złożeniem w zw...
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  Wniosek o wydanie prawa jazdy składany jest w jednostce administracji publicznej właściwej miejscowo, która odpowiada za wydawanie praw jazdy (np. wydział komunikacji urzędu miasta). Wniosek o wydanie prawa jazdy jest niezbędny do stworzenia profilu kandydata na kierowcę. Wniosek o wydanie prawa jazdy wymaga podania rodzaju prawa jazdy, jaki kandydat chce uzyskać.
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe Typy dokumentu: druki urzędowe, formularze, wnioski
 • Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta w przedmiocie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz przyjęcia regulaminu jej pracy
  Dokument, na mocy którego wójt/burmistrz/prezydent miasta, stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powołuje gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną - organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wójt/burmistrz/prezydent miasta nadaje również regulamin pracy tej komisji.
  Kategorie dokumentu: urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe Typy dokumentu: zarządzenie
 • Zawiadomienie o obniżeniu obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
  Pismo, w którym dyrektor szkoły informuje nauczyciela pracującego w danej szkole na pełen etat (wymiar zajęć) o obniżeniu obowiązkowego tygodniowego wymiaru prowadzonych przez niego zajęć. Zawiadomienie powinno określać ilość godzin o jaką obniżony został wymiar zajęć nauczyciela i podstawę prawną tego obniżenia.
  Kategorie dokumentu: praca, urząd gminy, starostwo powiatowe, pracownik, pracodawca, szkoła, nauczyciel Typy dokumentu: informacje, zawiadomienie
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 19.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT