Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

§ 8 Ocena pracy dyrektora placówki oświatowej


Dz.U.2012.0.1538 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 7 i art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 obowiązki nauczyciela i art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Oceny cząstkowej w zakresie:
1) realizacji zadań wymienionych w art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę;
2) realizacji zadań wymienionych w art. 4 obowiązki nauczyciela i art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 1 i art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;
3) realizacji zadań wymienionych w art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i w art. 6 obowiązki nauczyciela oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 2-4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - oceny tej dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Opinie, o których mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie.
4. W przypadku oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli oraz dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej. Opinia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie.
5. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.