• § 8 - Ocena pracy dyrekt...
  19.12.2014
1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 7 i art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 obowiązki nauczyciela i art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Oceny cząstkowej w zakresie:
1) realizacji zadań wymienionych w art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę;
2) realizacji zadań wymienionych w art. 4 obowiązki nauczyciela i art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 1 i art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;
3) realizacji zadań wymienionych w art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i w art. 6 obowiązki nauczyciela oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 2-4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - oceny tej dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Opinie, o których mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie.
4. W przypadku oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli oraz dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej. Opinia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie.
5. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 19.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT