Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA SĘDZIOWSKA I PROKURATORSKA

Termin egzaminu: 9 listopada 2017 r. – test, 8 grudnia 2017 r. – praca pisemna
Start i miejsce: Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu.
Termin składania wymaganych dokumentów: 24 lipca 2017 r. – 8 września 2017 r.
Wysokość opłaty za egzamin: 1000 zł

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Prezentowany zakres materiału oparty jest na aktach prawnych, z których w ciągu ostatnich 3 lat pojawiły się pytania na egzaminach konkursowych:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Kodeks postępowania administracyjnego
6 Ustawa o samorządzie powiatowym
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
8 Kodeks postępowania karnego
9 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
10 Prawo o prokuraturze
11 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
12 Ustawa o samorządzie gminnym
13 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
14 Prawo o ustroju sądów powszechnych
15 Ustawa o Trybunale Stanu
16 Kodeks spółek handlowych
17 Kodeks wykroczeń
18 Kodeks karny
19 Traktat o Unii Europejskiej
20 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
21 Karta Narodów Zjednoczonych
22 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
23 Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
24 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r
25 Ordynacja podatkowa
26 Prawo o ustroju sądów wojskowych
27 Ustawa o Sądzie Najwyższym
28 Ustawa o umowach międzynarodowych
29 Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
30 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
31 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 0 1 1 1 0 0 0
Karta Narodów Zjednoczonych 1 0 2 1 0 0 0
Kodeks cywilny 39 38 38 37 38 38 21
. spadki 8 8 8 8 8 8 6
. zobowiązania 14 10 10 10 9 10 4
. ogólna 6 12 12 12 13 12 5
. rzeczowa 11 8 8 7 8 8 6
Kodeks karny 20 20 20 20 26 26 25
. część ogólna 20 20 20 20 26 26 25
Kodeks postępowania administracyjnego 6 8 5 5 3 3 10
. Wydawanie zaświadczeń 1 1 0 0 0 0 0
. Udział prokuratora 0 1 1 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 1 4 3 1 0 0 0
. Postępowanie 4 2 1 4 3 3 10
Kodeks postępowania cywilnego 17 18 18 19 18 18 22
. Proces 14 10 14 13 17 18 20
. Postępowanie egzekucyjne 0 3 3 1 0 0 0
. Postępowanie zabezpieczające 0 1 1 2 0 0 2
. Postępowanie nieprocesowe 3 3 0 3 1 0 0
. Przepisy ogólne 0 1 0 0 0 0 0
Kodeks postępowania karnego 15 15 15 15 16 16 16
. Czynności procesowe 0 3 0 3 0 2 0
. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 0 1 0 0 1 0 0
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 0 0 1 0 1 1 0
. Postępowanie przygotowawcze 0 0 3 0 1 0 0
. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 0 1 2 0 0 0 0
. Postępowanie odwoławcze 0 2 2 1 2 3 0
. Uczestnicy postępowania 4 2 2 4 2 2 0
. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 4 1 1 2 2 1 0
. Postępowania szczególne 1 0 1 0 1 1 0
. Dowody 1 1 1 1 2 1 0
. Środki przymusu 1 2 0 1 3 1 0
. Przepisy wstępne 3 2 1 0 1 0 0
. Sąd 1 0 1 3 0 4 16
Kodeks pracy 7 7 7 7 7 7 7
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 1 0 1 2 0 0
. Czas pracy 0 2 0 0 0 0 0
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 1 1 3 1 0 0
. Zatrudnianie młodocianych 0 0 0 0 0 0 1
. Urlopy pracownicze 1 0 0 0 0 1 0
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 0 0 1 1
. Przepisy ogólne 1 0 2 0 1 0 0
. Przedawnienie roszczeń 0 0 1 0 0 2 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 0 0 1 0 2 0
. Stosunek pracy 4 2 2 1 3 1 5
. Układy zbiorowe pracy 1 1 0 0 0 0 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 1 1 0 0 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 7 4 4 5 6 6 7
. Obowiązek alimentacyjny 0 1 0 1 1 2 1
. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 0 0 0 0 0 0 4
. Ustanie małżeństwa 0 0 0 0 1 2 1
. Małżeńskie ustroje majątkowe 1 0 1 1 1 0 1
. Zawarcie małżeństwa 0 1 1 0 1 0 0
. Prawa i obowiązki małżonków 0 1 0 1 0 0 0
. Przysposobienie 3 0 0 0 0 0 0
. Rodzice i dzieci 1 1 2 2 2 2 0
. Opieka nad małoletnim 1 0 0 0 0 0 0
. Separacja 1 0 0 0 0 0 0
Kodeks spółek handlowych 7 7 7 7 7 7 7
. Spółka jawna 0 0 1 2 0 0 0
. Spółka partnerska 1 1 0 0 1 0 0
. Spółka komandytowa 1 0 0 0 1 1 0
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 0 1 1 0 0 0
. Przekształcenia spółek 0 0 1 0 2 2 0
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 3 4 1 2 2 3
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 1 2 0 2 1 0 1
. Podział spółek 0 0 0 0 0 1 0
. Spółka akcyjna 2 1 0 1 0 1 3
Kodeks wykroczeń 5 3 3 3 3 3 3
. część ogólna 5 3 3 3 3 3 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 6 6 7 6 6 4
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 3 1 0 4 1 0
. Sądy i trybunały 1 2 3 0 1 3 0
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 3 0 0 0 0 0 0
. Sejm i Senat 0 0 0 1 0 0 0
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 0 0 1 1 1 0
. Finanse publiczne 0 0 0 2 0 0 1
. Samorząd terytorialny 0 0 0 1 0 0 0
. Rzeczpospolita 2 0 1 0 0 0 0
. Stany nadzwyczajne 0 0 1 0 0 0 1
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 0 1 0 2 0 1 2
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 0 1 1 0 0 0 0
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 1 2 1 2 1 1 0
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 0 1 1 0 1 1 0
Ordynacja podatkowa 0 0 2 1 2 0 0
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2 1 5 4 2 3 8
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 0 0 4
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 0 0 1 0 0 0 1
Prawo o ustroju sądów powszechnych 2 1 2 3 2 1 1
Prawo o ustroju sądów wojskowych 0 0 0 0 0 0 1
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 0 1 1 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 0 2 0 0 4 2 2
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 0 4 3 3 3 4 1
Traktat z Lizbony 2 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Sądzie Najwyższym 0 1 0 0 0 1 1
Ustawa o Trybunale Stanu 0 0 0 0 0 0 2
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 0 0 0 1 0 0 0
Ustawa o prokuraturze 1 2 2 2 2 2 0
Ustawa o samorządzie gminnym 3 2 1 2 0 1 2
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 1 0 1 0 0 0
Ustawa o samorządzie województwa 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2 2 2 2 2 2 2
Ustawa o umowach międzynarodowych 0 0 2 1 1 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 1 0 1 0 0 0
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 0 0 0 0 0 0 1
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 0 0 0 0 0 0 1
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 0 0 0 0 0 0 1
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2010-2016 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu osiągnąłbyś próg zdawalności, czyli ok. 126 punktów.

Kodeks

Aplikacja ogólna

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kodeks cywilny 39 38 38 37 38 38 21
Kodeks karny 20 20 20 20 26 26 25
Kodeks postępowania administracyjnego 6 8 5 5 3 3 10
Kodeks postępowania cywilnego 17 18 18 19 18 18 22
Kodeks postępowania karnego 15 15 15 15 16 16 16
Kodeks pracy 7 7 7 7 7 7 7
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 7 4 4 5 6 6 7
Kodeks spółek handlowych 7 7 7 7 7 7 7
Kodeks wykroczeń 5 3 3 3 3 3 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 6 6 7 6 6 4

SUMA

129

126

123

125

130

130

122

II etap – praca pisemna

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, czyli 120. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimum punktów będzie większa niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację ogólną w danym roku, do drugiego etapu zostaną dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitu przyjęć.


O kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej. Jeśli liczba punktów z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.


Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu:

Termin do składania zgłoszeń o przystąpieniu do egzaminu konkursowego wskaże przewodniczący komisji. Przewodniczący lub sekretarz komisji odmawia dopuszczenia do egzaminu kandydata, który złożył zgłoszenie po terminie. Przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.


W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu. Zgłoszenie kandydata, który nie został zakwalifikowany do udziału w konkursie, podlega zwrotowi.

Zdawalność w latach 2010 - 2016:

Zdawalność na ezgaminach ogólnych w latach 2010-2016

Test na egzaminie konkursowym w 2010 roku zdało 589 osób spośród 1 320 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2011 roku zdało 488 osób spośród 1 807 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2012 roku zdało 398 osób spośród 1 647 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2013 roku zdało 370 osób spośród 1 521 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2014 roku zdało 360 osób spośród 1 617 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2015 roku zdało 308 osób spośród 1 524 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2016 roku zdało 218 osób spośród 1 710 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja sędziowska i prkuratorska.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.