Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 192. Przepisy dostosowujące i przejściowe


Dz.U.2013.0.217 t.j. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
1. Umorzeniu podlegają również:
1) zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe, w stosunku do których do dnia przekształcenia, o którym mowa w art. 80 chwila przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i skutki prawne przekształcenia, ust. 1, zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności sporne;
2) opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1;
3) koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe,
2. Umorzeniu nie podlegają zobowiązania z tytułu:
1) zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej,
2) składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy,
3) wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i budżetów gmin,
5) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
- określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.