Strona używa
plików cookies.

Akceptuję

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego


Dz.U.1998.157.1031 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego (TERYT)

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
2) identyfikatorów i nazw miejscowości,
3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
- jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w systemie teleinformatycznym i nosi skróconą nazwę TERYT

§ 2. Objaśnienie pojęć

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) system - skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem części rejestru terytorialnego, o których mowa w § 1,
2) identyfikator - symbol numeryczny lub alfanumeryczny jednoznacznie identyfikujący każdy element systemu,
3) obwód spisowy - jednostkę przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych badań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców,
4) rejon statystyczny - jednostkę przestrzenną agregacji danych statystycznych, złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych,
5) podział terytorialny - podział na jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i wchodzące w ich skład miasta, obszary wiejskie, dzielnice i delegatury,
6) gmina miejska - gminę o statusie miasta,
7) gmina wiejska - gminę, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie,
8) gmina miejsko-wiejska - gminę, na terenie której jedna z miejscowości ma status miasta, a pozostały teren tej gminy stanowi jej obszar wiejski.

§ 3. Identyfikatory jednostek podziału terytorialnego

1. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego obejmuje kody i nazwy podziału terytorialnego i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji nadanej województwom, powiatom i gminom, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odrębne identyfikatory nadawane są miastom na prawach powiatu; w przypadku gmin odrębnymi identyfikatorami wyróżnia się gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, a także miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich oraz dzielnice i delegatury w gminach miejskich.
3. Identyfikator jednostek podziału terytorialnego jest trzyczłonowy. Poszczególne człony identyfikatora są symbolami numerycznymi i oznaczają:
1) pierwszy człon - dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej z liczb parzystych w przedziale liczb 02-98,
2) drugi człon - dwucyfrowy symbol powiatu nadany powiatom danego województwa ułożonym w kolejności alfabetycznej, a następnie miastom na prawach powiatu odpowiednio:
a) z liczb 01-60 - symbol powiatu,
b) z liczb 61-99 - symbol miasta na prawach powiatu,
3) trzeci człon - trzycyfrowy symbol gminy, w którym:
a) dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby w przedziale liczb 01-99, nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnic, delegatur w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich w kolejności gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,
b) trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
3 - gmina miejsko-wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 - dzielnice m.st. Warszawy,
9 - delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.

§ 4. Aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego

1. Jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), z dniem 1 stycznia 1999 r. ustala się identyfikatory określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym według następujących zasad:
1) nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się symbol w kolejności po ostatnim w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,
2) identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nie mogą być one powtórnie użyte,
3) zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora,
4) przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,
5) zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu.

§ 5. System identyfikatorów i nazw miejscowości

1. System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje:
1) urzędową nazwę miejscowości,
2) identyfikator miejscowości nadany zgodnie z ust. 2,
3) rodzaj miejscowości,
4) województwo, powiat i gminę, na terenie których jest położona miejscowość.
2. Identyfikator miejscowości jest stały, niepowtarzalny i składa się z siedmiu cyfr.
3. System identyfikatorów i nazw miejscowości jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw miejscowości oraz zmian w podziale terytorialnym.
4. Zmiany w podziale terytorialnym, o których mowa w ust. 3, są wprowadzane na podstawie przekazywanych przez gminy urzędom statystycznym załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych

1. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje identyfikatory podziału dokonanego dla celów statystycznych według następujących zasad:
1) obszar każdej jednostki podziału terytorialnego jest podzielony na rejony statystyczne i obwody spisowe,
2) granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych są zawsze dostosowane do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójne z granicami obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, a na wsi - z granicami miejscowości,
3) kryterium wielkości obwodu spisowego i rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności odpowiednio dla rejonu statystycznego nie więcej niż 2.700 osób i 999 mieszkań, a dla obwodu spisowego 500 osób i 200 mieszkań,
4) każdy budynek mieszkalny lub budynek, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie, wchodzi w całości do jednego obwodu spisowego bądź jest dzielony na dwa (lub więcej) obwody spisowe; budynek, o którym mowa wyżej, nie może być dzielony między dwa lub więcej rejony statystyczne i w całości wchodzi do jednego rejonu statystycznego, niezależnie od tego, czy w nim mieszka więcej niż 2.700 osób lub znajduje się więcej niż 999 mieszkań,
5) w skład jednego obwodu spisowego lub rejonu statystycznego może wchodzić jedna lub więcej całych miejscowości lub część miejscowości, natomiast zarówno obwód spisowy, jak i rejon statystyczny nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości,
6) przy określaniu granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych dodatkowo uwzględnia się miejscowe warunki ukształtowania terenu (np. jeziora, bagna, nierówności, charakter zabudowy, warunki dojścia i dojazdu do poszczególnych zabudowań mieszkalnych).
2. Każdy rejon statystyczny otrzymuje niepowtarzalny sześciocyfrowy identyfikator nadany przy tworzeniu rejonu statystycznego.
3. Identyfikatory obwodów spisowych są jednocyfrowe w przedziale liczb od 1 do 9 w ramach jednego rejonu statystycznego; przekroczenie maksymalnej liczby obwodów powoduje konieczność dokonania nowego podziału.
4. W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą identyfikatory rejonów statystycznych i obwodów spisowych wraz z liczbą zamieszkałych osób i mieszkań oraz następująca dokumentacja:
1) mapy i szkice sytuacyjne określające granice każdego rejonu statystycznego i obwodu spisowego,
2) arkusze aktualizacyjne zmian wniesionych do systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
5. Aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych następuje co najmniej raz w roku i obejmuje zmiany w:
1) podziale terytorialnym,
2) zabudowie i szacunkowym zaludnieniu poszczególnych terenów,
3) podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe,
4) podziale na obręby, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.

§ 7. System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań

1. System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań obejmuje:
1) budynki mieszkalne,
2) inne budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie,
3) mieszkania wraz z ich danymi adresowymi oraz numerem obrębu ewidencyjnego i numerem działki ewidencyjnej, przyporządkowanymi do rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
2. W systemie, o którym mowa w ust. 1, nadawany jest pięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator nazwom ulic oraz wprowadzane są dane adresowe, które stanowią identyfikację budynków i mieszkań, o których mowa w ust. 1.
3. W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań prowadzony jest centralny katalog ulic obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał o ich nadaniu, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic; ulicom o takiej samej nazwie, występującym w różnych miejscowościach, nadawany jest jeden, ten sam identyfikator wraz z określeniem jednostek podziału terytorialnego, w których dana nazwa występuje.
4. Zmiany do systemu, o którym mowa w ust. 1, są wprowadzane każdorazowo po zmianie nazw ulic lub zmianie numeracji porządkowej nieruchomości i budynków, na podstawie informacji przekazywanych przez gminy.
5. Aktualizacja systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w powiązaniu z aktualizacją systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych, o której mowa w § 6, ust. 5, jest dokonywana co najmniej raz w roku.

§ 8. Zadania Prezesa GUS

Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
1) przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,
2) opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,
3) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego,
4) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,
5) analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
6) współdziałanie z Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,
7) nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,
8) współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie aktualizacji i stosowania rejestru terytorialnego,
9) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym obejmujących zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim.

§ 9. Zadania urzędów statystycznych

Do zadań urzędów statystycznych należy:
1) prowadzenie i aktualizacja systemów: rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, a w szczególności:
a) kompletowanie, symbolizacja i tworzenie zbiorów danych dotyczących przyrostów i ubytków mieszkaniowych oraz aktualizacja systemów,
b) aktualizacja bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, obejmująca zmiany w podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz inne zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w podziale terytorialnym, w podziale na obręby, zmian w nazewnictwie miejscowości i ulic oraz zmian w numeracji porządkowej budynków i mieszkań,
c) aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,
d) analiza zmian w nazewnictwie ulic i placów oraz sporządzanie zbiorów korekt do aktualizacji centralnego katalogu ulic,
2) sporządzanie, wspólnie z gminami, załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawień danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
3) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa.

§ 10. Współdziałanie organów w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego

Minister właściwy do spraw administracji publicznej współdziała z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego, a w szczególności:
1) zapewnia przekazywanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji o ustaleniu bądź zmianie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
2) udostępnia informacje o liczbie ludności z systemu ewidencji ludności PESEL w układzie mieszkań dla jednostek podziału terytorialnego.

§ 11. Informacje, dokumenty i dane przekazywane przez gminy

1. Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 dane administracyjne, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą":
1) sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5, ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
2) informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
3) informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
4) kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.
2. Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.

§ 12. Dokumenty i dane przekazywane przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie

1. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 dane administracyjne, ustawy:
1) sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków - w terminie 14 dni po każdym kwartale; zakres informacji, które powinny zawierać elektroniczne wykazy, jest określony w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia,
2) kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału terytorialnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową,
3) powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.
1a. W powiatach, w których ewidencja gruntów i budynków nie zawiera odpowiednich danych lub nie została zmodernizowana zgodnie z § 173_80, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do czasu jej zmodernizowania, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 dane administracyjne, ustawy, elektroniczne wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego.
2. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej uwzględniają podział na rejony statystyczne i obwody spisowe, o którym mowa w § 6, na etapie projektowania lub zmian przebiegu granic obrębów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 15. Udostępnianie danych przez marszałka województwa

Marszałek województwa udostępnia, stosownie do art. 13 dane administracyjne, ustawy, urzędowi statystycznemu dane z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

§ 16. Stosowanie identyfikatorów rejestru terytorialnego

1. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory rejestru terytorialnego, jako obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej.
2. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane do wprowadzania zmian w identyfikatorach po ich każdorazowej aktualizacji w rejestrze terytorialnym.

§ 18. Formy udostępniania danych z rejestru terytorialnego

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i urzędy statystyczne udostępniają dane z rejestru terytorialnego w formie:
1) wyciągów ze zbiorów informatycznych:
a) systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
b) systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
c) systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
d) systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
e) centralnego katalogu ulic,
2) odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.

§ 19. Przepis przejściowy

Nadane w prowadzonym według dotychczasowych zasad przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rejestrze terytorialnym identyfikatory miejscowości stają się identyfikatorami, o których mowa w § 5.

§ 20. Przepis przejściowy

1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzi aktualizację systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych rejestru terytorialnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań i zakończy prace w tym zakresie w ciągu sześciu miesięcy po przeprowadzeniu spisu.
2. W ramach prac, o których mowa w ust. 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokona aktualizacji systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
IDENTYFIKATORY I NAZWY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU

 

Nazwa jednostki Identyfikator
1 2
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 02
Powiat bolesławiecki 0201
Gmina miejska:  
Bolesławiec 020101 1
Gminy:  
Bolesławiec 020102 2
Gromadka 020103 2
Nowogrodziec 020104 3
Nowogrodziec - miasto 020104 4
Nowogrodziec - obszar wiejski 020104 5
Osiecznica 020105 2
Warta Bolesławiecka 020106 2
Powiat dzierżoniowski 0202
Gminy miejskie:  
Bielawa 020201 1
Dzierżoniów 020202 1
Pieszyce 020203 1
Piława Górna 020204 1
Gminy:  
Dzierżoniów 020205 2
Łagiewniki 020206 2
Niemcza 020207 3
Niemcza - miasto 020207 4
Niemcza - obszar wiejski 020207 5
Powiat głogowski 0203
Gmina miejska:  
Głogów 020301 1
Gminy:  
Głogów 020302 2
Jerzmanowa 020303 2
Kotla 020304 2
Pęcław 020305 2
Żukowice 020306 2
Powiat górowski 0204
Gminy:  
Góra 020401 3
Góra - miasto 020401 4
Góra - obszar wiejski 020401 5
Jemielno 020402 2
Niechlów 020403 2
Wąsosz 020404 3
Wąsosz - miasto 020404 4
Wąsosz - obszar wiejski 020404 5
Powiat jaworski 0205
Gmina miejska:  
Jawor 020501 1
Gminy:  
Bolków 020502 3
Bolków - miasto 020502 4
Bolków - obszar wiejski 020502 5
Męcinka 020503 2
Mściwojów 020504 2
Paszowice 020505 2
Wądroże Wielkie 020506 2
Powiat jeleniogórski 0206
Gminy miejskie:  
Karpacz 020601 1
Kowary 020602 1
Piechowice 020603 1
Szklarska Poręba 020604 1
Gminy:  
Janowice Wielkie 020605 2
Jeżów Sudecki 020606 2
Mysłakowice 020607 2
Podgórzyn 020608 2
Stara Kamienica 020609 2
Powiat kamiennogórski 0207
Gmina miejska:  
Kamienna Góra 020701 1
Gminy:  
Kamienna Góra 020702 2
Lubawka 020703 3
Lubawka - miasto 020703 4
Lubawka - obszar wiejski 020703 5
Marciszów 020704 2
Powiat kłodzki 0208
Gminy miejskie:  
Duszniki-Zdrój 020801 1
Kłodzko 020802 1
Kudowa-Zdrój 020803 1
Nowa Ruda 020804 1
Polanica-Zdrój 020805 1
Gminy:  
Bystrzyca Kłodzka 020806 3
Bystrzyca Kłodzka - miasto 020806 4
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5
Kłodzko 020807 2
Lądek-Zdrój 020808 3
Lądek-Zdrój - miasto 020808 4
Lądek-Zdrój - obszar wiejski 020808 5
Lewin Kłodzki 020809 2
Międzylesie 020810 3
Międzylesie - miasto 020810 4
Międzylesie - obszar wiejski 020810 5
Nowa Ruda 020811 2
Radków 020812 3
Radków - miasto 020812 4
Radków - obszar wiejski 020812 5
Stronie Śląskie 020813 3
Stronie Śląskie - miasto 020813 4
Stronie Śląskie - obszar wiejski 020813 5
Szczytna 020814 3
Szczytna - miasto 020814 4
Szczytna - obszar wiejski 020814 5
Powiat legnicki 0209
Gmina miejska:  
Chojnów 020901 1
Gminy:  
Chojnów 020902 2
Krotoszyce 020903 2
Kunice 020904 2
Legnickie Pole 020905 2
Miłkowice 020906 2
Prochowice 020907 3
Prochowice - miasto 020907 4
Prochowice - obszar wiejski 020907 5
Ruja 020908 2
Powiat lubański 0210
Gminy miejskie:  
Lubań 021001 1
Świeradów-Zdrój 021002 1
Gminy:  
Leśna 021003 3
Leśna - miasto 021003 4
Leśna - obszar wiejski 021003 5
Lubań 021004 2
Olszyna 021005 3
Olszyna - miasto 021005 4
Olszyna - obszar wiejski 021005 5
Platerówka 021006 2
Siekierczyn 021007 2
Powiat lubiński 0211
Gmina miejska:  
Lubin 021101 1
Gminy:  
Lubin 021102 2
Rudna 021103 2
Ścinawa 021104 3
Ścinawa - miasto 021104 4
Ścinawa - obszar wiejski 021104 5
Powiat lwówecki 0212
Gminy:  
Gryfów Śląski 021201 3
Gryfów Śląski - miasto 021201 4
Gryfów Śląski - obszar wiejski 021201 5
Lubomierz 021202 3
Lubomierz - miasto 021202 4
Lubomierz - obszar wiejski 021202 5
Lwówek Śląski 021203 3
Lwówek Śląski - miasto 021203 4
Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5
Mirsk 021204 3
Mirsk - miasto 021204 4
Mirsk - obszar wiejski 021204 5
Wleń 021205 3
Wleń - miasto 021205 4
Wleń - obszar wiejski 021205 5
Powiat milicki 0213
Gminy:  
Cieszków 021301 2
Krośnice 021302 2
Milicz 021303 3
Milicz - miasto 021303 4
Milicz - obszar wiejski 021303 5
Powiat oleśnicki 0214
Gmina miejska:  
Oleśnica 021401 1
Gminy:  
Bierutów 021402 3
Bierutów - miasto 021402 4
Bierutów - obszar wiejski 021402 5
Dobroszyce 021403 2
Dziadowa Kłoda 021404 2
Międzybórz 021405 3
Międzybórz - miasto 021405 4
Międzybórz - obszar wiejski 021405 5
Oleśnica 021406 2
Syców 021407 3
Syców - miasto 021407 4
Syców - obszar wiejski 021407 5
Twardogóra 021408 3
Twardogóra - miasto 021408 4
Twardogóra - obszar wiejski 021408 5
Powiat oławski 0215
Gmina miejska:  
Oława 021501 1
Gminy:  
Domaniów 021502 2
Jelcz-Laskowice 021503 3
Jelcz-Laskowice - miasto 021503 4
Jelcz-Laskowice - obszar wiejski 021503 5
Oława 021504 2
Powiat polkowicki 0216
Gminy:  
Chocianów 021601 3
Chocianów - miasto 021601 4
Chocianów - obszar wiejski 021601 5
Gaworzyce 021602 2
Grębocice 021603 2
Polkowice 021604 3
Polkowice - miasto 021604 4
Polkowice - obszar wiejski 021604 5
Przemków 021605 3
Przemków - miasto 021605 4
Przemków - obszar wiejski 021605 5
Radwanice 021606 2
Powiat strzeliński 0217
Gminy:  
Borów 021701 2
Kondratowice 021702 2
Przeworno 021703 2
Strzelin 021704 3
Strzelin - miasto 021704 4
Strzelin - obszar wiejski 021704 5
Wiązów 021705 3
Wiązów - miasto 021705 4
Wiązów - obszar wiejski 021705 5
Powiat średzki 0218
Gminy:  
Kostomłoty 021801 2
Malczyce 021802 2
Miękinia 021803 2
Środa Śląska 021804 3
Środa Śląska - miasto 021804 4
Środa Śląska - obszar wiejski 021804 5
Udanin 021805 2
Powiat świdnicki 0219
Gminy miejskie:  
Świdnica 0219011
Świebodzice 021902 1
Gminy:  
Dobromierz 021903 2
Jaworzyna Śląska 021904 3
Jaworzyna Śląska - miasto 021904 4
Jaworzyna Śląska - obszar wiejski 021904 5
Marcinowice 021905 2
Strzegom 021906 3
Strzegom - miasto 021906 4
Strzegom - obszar wiejski 021906 5
Świdnica 021907 2
Żarów 021908 3
Żarów - miasto 021908 4
Żarów - obszar wiejski 021908 5
Powiat trzebnicki 0220
Gminy:  
Oborniki Śląskie 022001 3
Oborniki Śląskie - miasto 022001 4
Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5
Prusice 022002 3
Prusice - miasto 022002 4
Prusice - obszar wiejski 022002 5
Trzebnica 022003 3
Trzebnica - miasto 022003 4
Trzebnica - obszar wiejski 022003 5
Wisznia Mała 022004 2
Zawonia 022005 2
Żmigród 022006 3
Żmigród - miasto 022006 4
Żmigród - obszar wiejski 022006 5
Powiat wałbrzyski 0221
Gminy miejskie:  
Boguszów-Gorce 022101 1
Jedlina-Zdrój 022102 1
Szczawno-Zdrój 022103 1
(uchylona)  
Gminy:  
Czarny Bór 022104 2
Głuszyca 022105 3
Głuszyca - miasto 022105 4
Głuszyca - obszar wiejski 022105 5
Mieroszów 022106 3
Mieroszów - miasto 022106 4
Mieroszów - obszar wiejski 022106 5
Stare Bogaczowice 022107 2
Walim 022108 2
Powiat wołowski 0222
Gminy:  
Brzeg Dolny 022201 3
Brzeg Dolny - miasto 022201 4
Brzeg Dolny - obszar wiejski 022201 5
Wińsko 022202 2
Wołów 022203 3
Wołów - miasto 022203 4
Wołów - obszar wiejski 022203 5
Powiat wrocławski 0223
Gminy:  
Czernica 022301 2
Długołęka 022302 2
Jordanów Śląski 022303 2
Kąty Wrocławskie 022304 3
Kąty Wrocławskie - miasto 022304 4
Kąty Wrocławskie - obszar wiejski 022304 5
Kobierzyce 022305 2
Mietków 022306 2
Siechnice 022308 3
Siechnice - miasto 022308 4
Siechnice - obszar wiejski 022308 5
Sobótka 022307 3
Sobótka - miasto 022307 4
Sobótka - obszar wiejski 022307 5
Żórawina 022309 2
Powiat ząbkowicki 0224
Gminy:  
Bardo 022401 3
Bardo - miasto 022401 4
Bardo - obszar wiejski 022401 5
Ciepłowody 022402 2
Kamieniec Ząbkowicki 022403 2
Stoszowice 022404 2
Ząbkowice Śląskie 022405 3
Ząbkowice Śląskie - miasto 022405 4
Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski 022405 5
Ziębice 022406 3
Ziębice - miasto 022406 4
Ziębice - obszar wiejski 022406 5
Złoty Stok 022407 3
Złoty Stok - miasto 022407 4
Złoty Stok - obszar wiejski 022407 5
Powiat zgorzelecki 0225
Gminy miejskie:  
Zawidów 022501 1
Zgorzelec 022502 1
Gminy:  
Bogatynia 022503 3
Bogatynia - miasto 022503 4
Bogatynia - obszar wiejski 022503 5
Pieńsk 022504 3
Pieńsk - miasto 022504 4
Pieńsk - obszar wiejski 022504 5
Sulików 022505 2
Węgliniec 022506 3
Węgliniec - miasto 022506 4
Węgliniec - obszar wiejski 022506 5
Zgorzelec 022507 2
Powiat złotoryjski 0226
Gminy miejskie:  
Wojcieszów 022601 1
Złotoryja 022602 1
Gminy:  
Pielgrzymka 022603 2
Świerzawa 022604 3
Świerzawa - miasto 022604 4
Świerzawa - obszar wiejski 022604 5
Zagrodno 022605 2
Złotoryja 022606 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Jelenia Góra 0261
M. Jelenia Góra 026101 1
Powiat m. Legnica 0262
M. Legnica 026201 1
Powiat m. Wałbrzych 0265
M. Wałbrzych 026501 1
Powiat m. Wrocław 0264
M. Wrocław 026401 1
Delegatury:  
Wrocław-Fabryczna 026402 9
Wrocław-Krzyki 026403 9
Wrocław-Psie Pole 026404 9
Wrocław-Stare Miasto 026405 9
Wrocław-Śródmieście 026406 9
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 04
Powiat aleksandrowski 0401
Gminy miejskie:  
Aleksandrów Kujawski 040101 1
Ciechocinek 040102 1
Nieszawa 040103 1
Gminy:  
Aleksandrów Kujawski 040104 2
Bądkowo 040105 2
Koneck 040106 2
Raciążek 040107 2
Waganiec 040108 2
Zakrzewo 040109 2
Powiat brodnicki 0402
Gmina miejska:  
Brodnica 040201 1
Gminy:  
Bartniczka 040206 2
Bobrowo 040202 2
Brodnica 040203 2
Brzozie 040204 2
Górzno 040205 3
Górzno - miasto 040205 4
Górzno - obszar wiejski 040205 5
Jabłonowo Pomorskie 040207 3
Jabłonowo Pomorskie - miasto 040207 4
Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski 040207 5
Osiek 040208 2
Świedziebnia 040209 2
Zbiczno 040210 2
Powiat bydgoski 0403
Gminy:  
Białe Błota 040301 2
Dąbrowa Chełmińska 040302 2
Dobrcz 040303 2
Koronowo 040304 3
Koronowo - miasto 040304 4
Koronowo - obszar wiejski 040304 5
Nowa Wieś Wielka 040305 2
Osielsko 040306 2
Sicienko 040307 2
Solec Kujawski 040308 3
Solec Kujawski - miasto 040308 4
Solec Kujawski - obszar wiejski 040308 5
Powiat chełmiński 0404
Gmina miejska:  
Chełmno 040401 1
Gminy:  
Chełmno 040402 2
Kijewo Królewskie 040403 2
Lisewo 040404 2
Papowo Biskupie 040405 2
Stolno 040406 2
Unisław 040407 2
Powiat golubsko-dobrzyński 0405
Gmina miejska:  
Golub-Dobrzyń 040501 1
Gminy:  
Ciechocin 040502 2
Golub-Dobrzyń 040503 2
Kowalewo Pomorskie 040504 3
Kowalewo Pomorskie - miasto 040504 4
Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski 040504 5
Radomin 040505 2
Zbójno 040506 2
Powiat grudziądzki 0406
Gminy:  
Grudziądz 040601 2
Gruta 040602 2
Łasin 040603 3
Łasin - miasto 040603 4
Łasin - obszar wiejski 040603 5
Radzyń Chełmiński 040604 3
Radzyń Chełmiński - miasto 040604 4
Radzyń Chełmiński - obszar wiejski 040604 5
Rogóźno 040605 2
Świecie nad Osą 040606 2
Powiat inowrocławski 0407
Gmina miejska:  
Inowrocław 040701 1
Gminy:  
Dąbrowa Biskupia 040702 2
Gniewkowo 040703 3
Gniewkowo - miasto 040703 4
Gniewkowo - obszar wiejski 040703 5
Inowrocław 040704 2
Janikowo 040705 3
Janikowo - miasto 040705 4
Janikowo - obszar wiejski 040705 5
Kruszwica 040706 3
Kruszwica - miasto 040706 4
Kruszwica - obszar wiejski 040706 5
Pakość 040707 3
Pakość - miasto 040707 4
Pakość - obszar wiejski 040707 5
Rojewo 040708 2
Złotniki Kujawskie 040709 2
Powiat lipnowski 0408
Gmina miejska:  
Lipno 040801 1
Gminy:  
Bobrowniki 040802 2
Chrostkowo 040803 2
Dobrzyń nad Wisłą 040804 3
Dobrzyń nad Wisłą - miasto 040804 4
Dobrzyń nad Wisłą - obszar wiejski 040804 5
Kikół 040805 2
Lipno 040806 2
Skępe 040807 3
Skępe - miasto 040807 4
Skępe - obszar wiejski 040807 5
Tłuchowo 040808 2
Wielgie 040809 2
Powiat mogileński 0409
Gminy:  
Dąbrowa 040901 2
Jeziora Wielkie 040902 2
Mogilno 040903 3
Mogilno - miasto 040903 4
Mogilno - obszar wiejski 040903 5
Strzelno 040904 3
Strzelno - miasto 040904 4
Strzelno - obszar wiejski 040904 5
Powiat nakielski 0410
Gminy:  
Kcynia 041001 3
Kcynia - miasto 041001 4
Kcynia - obszar wiejski 041001 5
Mrocza 041002 3
Mrocza - miasto 041002 4
Mrocza - obszar wiejski 041002 5
Nakło nad Notecią 041003 3
Nakło nad Notecią - miasto 041003 4
Nakło nad Notecią - obszar wiejski 041003 5
Sadki 041004 2
Szubin 041005 3
Szubin - miasto 041005 4
Szubin - obszar wiejski 041005 5
Powiat radziejowski 0411
Gmina miejska:  
Radziejów 041101 1
Gminy:  
Bytoń 041102 2
Dobre 041103 2
Osięciny 041104 2
Piotrków Kujawski 041105 3
Piotrków Kujawski - miasto 041105 4
Piotrków Kujawski - obszar wiejski 041105 5
Radziejów 041106 2
Topólka 041107 2
Powiat rypiński 0412
Gmina miejska:  
Rypin 041201 1
Gminy:  
Brzuze 041202 2
Rogowo 041203 2
Rypin 041204 2
Skrwilno 041205 2
Wąpielsk 041206 2
Powiat sępoleński 0413
Gminy:  
Kamień Krajeński 041301 3
Kamień Krajeński - miasto 041301 4
Kamień Krajeński - obszar wiejski 041301 5
Sępólno Krajeńskie 041302 3
Sępólno Krajeńskie - miasto 041302 4
Sępólno Krajeńskie - obszar wiejski 041302 5
Sośno 041303 2
Więcbork 041304 3
Więcbork - miasto 041304 4
Więcbork - obszar wiejski 041304 5
Powiat świecki 0414
Gminy:  
Bukowiec 041401 2
Dragacz 041402 2
Drzycim 041403 2
Jeżewo 041404 2
Lniano 041405 2
Nowe 041406 3
Nowe - miasto 041406 4
Nowe - obszar wiejski 041406 5
Osie 041407 2
Pruszcz 041408 2
Świecie 041409 3
Świecie - miasto 041409 4
Świecie - obszar wiejski 041409 5
Świekatowo 041410 2
Warlubie 041411 2
Powiat toruński 0415
Gmina miejska:  
Chełmża 041501 1
Gminy:  
Chełmża 041502 2
Czernikowo 041503 2
Lubicz 041504 2
Łubianka 041505 2
Łysomice 041506 2
Obrowo 041507 2
Wielka Nieszawka 041508 2
Zławieś Wielka 041509 2
Powiat tucholski 0416
Gminy:  
Cekcyn 041601 2
Gostycyn 041602 2
Kęsowo 041603 2
Lubiewo 041604 2
Śliwice 041605 2
Tuchola 041606 3
Tuchola - miasto 041606 4
Tuchola - obszar wiejski 041606 5
Powiat wąbrzeski 0417
Gmina miejska:  
Wąbrzeźno 041701 1
Gminy:  
Dębowa Łąka 041702 2
Książki 041703 2
Płużnica 041704 2
Wąbrzeźno 041705 2
Powiat włocławski 0418
Gmina miejska:  
Kowal 041801 1
Gminy:  
Baruchowo 041802 2
Boniewo 041803 2
Brześć Kujawski 041804 3
Brześć Kujawski - miasto 041804 4
Brześć Kujawski - obszar wiejski 041804 5
Choceń 041805 2
Chodecz 041806 3
Chodecz - miasto 041806 4
Chodecz - obszar wiejski 041806 5
Fabianki 041807 2
Izbica Kujawska 041808 3
Izbica Kujawska - miasto 041808 4
Izbica Kujawska - obszar wiejski 041808 5
Kowal 041809 2
Lubanie 041810 2
Lubień Kujawski 041811 3
Lubień Kujawski - miasto 041811 4
Lubień Kujawski - obszar wiejski 041811 5
Lubraniec 041812 3
Lubraniec - miasto 041812 4
Lubraniec - obszar wiejski 041812 5
Włocławek 041813 2
Powiat żniński 0419
Gminy:  
Barcin 041901 3
Barcin - miasto 041901 4
Barcin - obszar wiejski 041901 5
Gąsawa 041902 2
Janowiec Wielkopolski 041903 3
Janowiec Wielkopolski - miasto 041903 4
Janowiec Wielkopolski - obszar wiejski 041903 5
Łabiszyn 041904 3
Łabiszyn - miasto 041904 4
Łabiszyn - obszar wiejski 041904 5
Rogowo 041905 2
Żnin 041906 3
Żnin - miasto 041906 4
Żnin - obszar wiejski 041906 5
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Bydgoszcz 0461
M. Bydgoszcz 046101 1
Powiat m. Grudziądz 0462
M. Grudziądz 046201 1
Powiat m. Toruń 0463
M. Toruń 046301 1
Powiat m. Włocławek 0464
M. Włocławek 046401 1
WOJ. LUBELSKIE 06
Powiat bialski 0601
Gminy miejskie:  
Międzyrzec Podlaski 060101 1
Terespol 060102 1
Gminy:  
Biała Podlaska 060103 2
Drelów 060104 2
Janów Podlaski 060105 2
Kodeń 060106 2
Konstantynów 060107 2
Leśna Podlaska 060108 2
Łomazy 060109 2
Międzyrzec Podlaski 060110 2
Piszczac 060111 2
Rokitno 060112 2
Rossosz 060113 2
Sławatycze 060114 2
Sosnówka 060115 2
Terespol 060116 2
Tuczna 060117 2
Wisznice 060118 2
Zalesie 060119 2
Powiat biłgorajski 0602
Gmina miejska:  
Biłgoraj 060201 1
Gminy:  
Aleksandrów 060202 2
Biłgoraj 060203 2
Biszcza 060204 2
Frampol 060205 3
Frampol - miasto 060205 4
Frampol - obszar wiejski 060205 5
Goraj 060206 2
Józefów 060207 3
Józefów - miasto 060207 4
Józefów - obszar wiejski 060207 5
Księżpol 060208 2
Łukowa 060209 2
Obsza 060210 2
Potok Górny 060211 2
Tarnogród 060212 3
Tarnogród - miasto 060212 4
Tarnogród - obszar wiejski 060212 5
Tereszpol 060213 2
Turobin 060214 2
Powiat chełmski 0603
Gmina miejska:  
Rejowiec Fabryczny 060301 1
Gminy:  
Białopole 060302 2
Chełm 060303 2
Dorohusk 060304 2
Dubienka 060305 2
Kamień 060306 2
Leśniowice 060307 2
Rejowiec 060315 2
Rejowiec Fabryczny 060308 2
Ruda-Huta 060309 2
Sawin 060310 2
Siedliszcze 060311 2
Wierzbica 060312 2
Wojsławice 060313 2
Żmudź 060314 2
Powiat hrubieszowski 0604
Gmina miejska:  
Hrubieszów 060401 1
Gminy:  
Dołhobyczów 060402 2
Horodło 060403 2
Hrubieszów 060404 2
Mircze 060405 2
Trzeszczany 060406 2
Uchanie 060407 2
Werbkowice 060408 2
Powiat janowski 0605
Gminy:  
Batorz 060501 2
Chrzanów 060502 2
Dzwola 060503 2
Godziszów 060504 2
Janów Lubelski 060505 3
Janów Lubelski - miasto 060505 4
Janów Lubelski - obszar wiejski 060505 5
Modliborzyce 060506 3
Modliborzyce - miasto 060506 4
Modliborzyce - obszar wiejski 060506 5
Potok Wielki 060507 2
Powiat krasnostawski 0606
Gmina miejska:  
Krasnystaw 060601 1
Gminy:  
Fajsławice 060602 2
Gorzków 060603 2
Izbica 060604 2
Krasnystaw 060605 2
Kraśniczyn 060606 2
Łopiennik Górny 060607 2
Rudnik 060609 2
Siennica Różana 060610 2
Żółkiewka 060611 2
Powiat kraśnicki 0607
Gmina miejska:  
Kraśnik 060701 1
Gminy:  
Annopol 060702 3
Annopol - miasto 060702 4
Annopol - obszar wiejski 060702 5
Dzierzkowice 060703 2
Gościeradów 060704 2
Kraśnik 060705 2
Szastarka 060706 2
Trzydnik Duży 060707 2
Urzędów 060708 2
Wilkołaz 060709 2
Zakrzówek 060710 2
Powiat lubartowski 0608
Gmina miejska:  
Lubartów 060801 1
Gminy:  
Abramów 060802 2
Firlej 060803 2
Jeziorzany 060804 2
Kamionka 060805 2
Kock 060806 3
Kock - miasto 060806 4
Kock - obszar wiejski 060806 5
Lubartów 060807 2
Michów 060808 2
Niedźwiada 060809 2
Ostrów Lubelski 060810 3
Ostrów Lubelski - miasto 060810 4
Ostrów Lubelski - obszar wiejski 060810 5
Ostrówek 060811 2
Serniki 060812 2
Uścimów 060813 2
Powiat lubelski 0609
Gminy:  
Bełżyce 060901 3
Bełżyce - miasto 060901 4
Bełżyce - obszar wiejski 060901 5
Borzechów 060902 2
Bychawa 060903 3
Bychawa - miasto 060903 4
Bychawa - obszar wiejski 060903 5
Garbów 060904 2
Głusk 060905 2
Jabłonna 060906 2
Jastków 060907 2
Konopnica 060908 2
Krzczonów 060909 2
Niedrzwica Duża 060910 2
Niemce 060911 2
Strzyżewice 060912 2
Wojciechów 060913 2
Wólka 060914 2
Wysokie 060915 2
Zakrzew 060916 2
Powiat łęczyński 0610
Gminy:  
Cyców 061001 2
Ludwin 061002 2
Łęczna 061003 3
Łęczna - miasto 061003 4
Łęczna - obszar wiejski 061003 5
Milejów 061004 2
Puchaczów 061005 2
Spiczyn 061006 2
Powiat łukowski 0611
Gminy miejskie:  
Łuków 061101 1
Stoczek Łukowski 061102 1
Gminy:  
Adamów 061103 2
Krzywda 061104 2
Łuków 061105 2
Serokomla 061106 2
Stanin 061107 2
Stoczek Łukowski 061108 2
Trzebieszów 061109 2
Wojcieszków 061110 2
Wola Mysłowska 061111 2
Powiat opolski 0612
Gminy:  
Chodel 061201 2
Józefów nad Wisłą 061202 2
Karczmiska 061203 2
Łaziska 061204 2
Opole Lubelskie 061205 3
Opole Lubelskie - miasto 061205 4
Opole Lubelskie - obszar wiejski 061205 5
Poniatowa 061206 3
Poniatowa - miasto 061206 4
Poniatowa - obszar wiejski 061206 5
Wilków 061207 2
Powiat parczewski 0613
Gminy:  
Dębowa Kłoda 061301 2
Jabłoń 061302 2
Milanów 061303 2
Parczew 061304 3
Parczew - miasto 061304 4
Parczew - obszar wiejski 061304 5
Podedwórze 061305 2
Siemień 061306 2
Sosnowica 061307 2
Powiat puławski 0614
Gmina miejska:  
Puławy 061401 1
Gminy:  
Baranów 061402 2
Janowiec 061403 2
Kazimierz Dolny 061404 3
Kazimierz Dolny - miasto 061404 4
Kazimierz Dolny - obszar wiejski 061404 5
Końskowola 061405 2
Kurów 061406 2
Markuszów 061407 2
Nałęczów 061408 3
Nałęczów - miasto 061408 4
Nałęczów - obszar wiejski 061408 5
Puławy 061409 2
Wąwolnica 061410 2
Żyrzyn 061411 2
Powiat radzyński 0615
Gmina miejska:  
Radzyń Podlaski 061501 1
Gminy:  
Borki 061502 2
Czemierniki 061503 2
Kąkolewnica 061504 2
Komarówka Podlaska 061505 2
Radzyń Podlaski 061506 2
Ulan-Majorat 061507 2
Wohyń 061508 2
Powiat rycki 0616
Gmina miejska:  
Dęblin 061601 1
Gminy:  
Kłoczew 061602 2
Nowodwór 061603 2
Ryki 061604 3
Ryki - miasto 061604 4
Ryki - obszar wiejski 061604 5
Stężyca 061605 2
Ułęż 061606 2
Powiat świdnicki 0617
Gmina miejska:  
Świdnik 061701 1
Gminy:  
Mełgiew 061702 2
Piaski 061703 3
Piaski - miasto 061703 4
Piaski - obszar wiejski 061703 5
Rybczewice 061704 2
Trawniki 061705 2
Powiat tomaszowski 0618
Gmina miejska:  
Tomaszów Lubelski 061801 1
Gminy:  
Bełżec 061802 2
Jarczów 061803 2
Krynice 061804 2
Lubycza Królewska 061805 2
Łaszczów 061806 3
Łaszczów - miasto 061806 4
Łaszczów - obszar wiejski 061806 5
Rachanie 061807 2
Susiec 061808 2
Tarnawatka 061809 2
Telatyn 061810 2
Tomaszów Lubelski 061811 2
Tyszowce 061812 3
Tyszowce - miasto 061812 4
Tyszowce - obszar wiejski 061812 5
Ulhówek 061813 2
Powiat włodawski 0619
Gmina miejska:  
Włodawa 061901 1
Gminy:  
Hanna 061902 2
Hańsk 061903 2
Stary Brus 061904 2
Urszulin 061905 2
Włodawa 061906 2
Wola Uhruska 061907 2
Wyryki 061908 2
Powiat zamojski 0620
Gminy:  
Adamów 062001 2
Grabowiec 062002 2
Komarów-Osada 062003 2
Krasnobród 062004 3
Krasnobród - miasto 062004 4
Krasnobród - obszar wiejski 062004 5
Łabunie 062005 2
Miączyn 062006 2
Nielisz 062007 2
Radecznica 062008 2
Sitno 062009 2
Skierbieszów 062010 2
Stary Zamość 062011 2
Sułów 062012 2
Szczebrzeszyn 062013 3
Szczebrzeszyn - miasto 062013 4
Szczebrzeszyn - obszar wiejski 062013 5
Zamość 062014 2
Zwierzyniec 062015 3
Zwierzyniec - miasto 062015 4
Zwierzyniec - obszar wiejski 062015 5
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Biała Podlaska 0661
M. Biała Podlaska 066101 1
Powiat m. Chełm 0662
M. Chełm 066201 1
Powiat m. Lublin 0663
M. Lublin 066301 1
Powiat m. Zamość 0664
M. Zamość 066401 1
WOJ. LUBUSKIE 08
Powiat gorzowski 0801
Gmina miejska:  
Kostrzyn nad Odrą 080101 1
Gminy:  
Bogdaniec 080102 2
Deszczno 080103 2
Kłodawa 080104 2
Lubiszyn 080105 2
Santok 080106 2
Witnica 080107 3
Witnica - miasto 080107 4
Witnica - obszar wiejski 080107 5
Powiat krośnieński 0802
Gmina miejska:  
Gubin 080201 1
Gminy:  
Bobrowice 080202 2
Bytnica 080203 2
Dąbie 080204 2
Gubin 080205 2
Krosno Odrzańskie 080206 3
Krosno Odrzańskie - miasto 080206 4
Krosno Odrzańskie - obszar wiejski 080206 5
Maszewo 080207 2
Powiat międzyrzecki 0803
Gminy:  
Bledzew 080301 2
Międzyrzecz 080302 3
Międzyrzecz - miasto 080302 4
Międzyrzecz - obszar wiejski 080302 5
Przytoczna 080303 2
Pszczew 080304 2
Skwierzyna 080305 3
Skwierzyna - miasto 080305 4
Skwierzyna - obszar wiejski 080305 5
Trzciel 080306 3
Trzciel - miasto 080306 4
Trzciel - obszar wiejski 080306 5
Powiat nowosolski 0804
Gmina miejska:  
Nowa Sól 080401 1
Gminy:  
Bytom Odrzański 080402 3
Bytom Odrzański - miasto 080402 4
Bytom Odrzański - obszar wiejski 080402 5
Kolsko 080403 2
Kożuchów 080404 3
Kożuchów - miasto 080404 4
Kożuchów - obszar wiejski 080404 5
Nowa Sól 080405 2
Nowe Miasteczko 080406 3
Nowe Miasteczko - miasto 080406 4
Nowe Miasteczko - obszar wiejski 080406 5
Otyń 080407 2
Siedlisko 080408 2
Powiat słubicki 0805
Gminy:  
Cybinka 080501 3
Cybinka - miasto 080501 4
Cybinka - obszar wiejski 080501 5
Górzyca 080502 2
Ośno Lubuskie 080503 3
Ośno Lubuskie - miasto 080503 4
Ośo Lubuskie - obszar wiejski 080503 5
Rzepin 080504 3
Rzepin - miasto 080504 4
Rzepin - obszar wiejski 080504 5
Słubice 080505 3
Słubice - miasto 080505 4
Słubice - obszar wiejski 080505 5
Powiat strzelecko-drezdenecki 0806
Gminy:  
Dobiegniew 080601 3
Dobiegniew - miasto 080601 4
Dobiegniew - obszar wiejski 080601 5
Drezdenko 080602 3
Drezdenko - miasto 080602 4
Drezdenko - obszar wiejski 080602 5
Stare Kurowo 080603 2
Strzelce Krajeńskie 080604 3
Strzelce Krajeńskie - miasto 080604 4
Strzelce Krajeńskie - obszar wiejski 080604 5
Zwierzyn 080605 2
Powiat sulęciński 0807
Gminy:  
Krzeszyce 080701 2
Lubniewice 080702 3
Lubniewice - miasto 080702 4
Lubniewice - obszar wiejski 080702 5
Słońsk 080703 2
Sulęcin 080704 3
Sulęcin - miasto 080704 4
Sulęcin - obszar wiejski 080704 5
Torzym 080705 3
Torzym - miasto 080705 4
Torzym - obszar wiejski 080705 5
Powiat świebodziński 0808
Gminy:  
Lubrza 080801 2
Łagów 080802 2
Skąpe 080803 2
Szczaniec 080804 2
Świebodzin 080805 3
Świebodzin - miasto 080805 4
Świebodzin - obszar wiejski 080805 5
Zbąszynek 080806 3
Zbąszynek - miasto 080806 4
Zbąszynek - obszar wiejski 080806 5
Powiat wschowski 0812
Gminy:  
Sława 081201 3
Sława - miasto 081201 4
Sława - obszar wiejski 081201 5
Szlichtyngowa 081202 3
Szlichtyngowa - miasto 081202 4
Szlichtyngowa - obszar wiejski 081202 5
Wschowa 081203 3
Wschowa - miasto 081203 4
Wschowa - obszar wiejski 081203 5
Powiat zielonogórski 0809
Gminy:  
Babimost 080901 3
Babimost - miasto 080901 4
Babimost - obszar wiejski 080901 5
Bojadła 080902 2
Czerwieńsk 080903 3
Czerwieńsk - miasto 080903 4
Czerwieńsk - obszar wiejski 080903 5
Kargowa 080904 3
Kargowa - miasto 080904 4
Kargowa - obszar wiejski 080904 5
Nowogród Bobrzański 080905 3
Nowogród Bobrzański - miasto 080905 4
Nowogród Bobrzański - obszar wiejski 080905 5
Sulechów 080906 3
Sulechów - miasto 080906 4
Sulechów - obszar wiejski 080906 5
Świdnica 080907 2
Trzebiechów 080908 2
Zabór 080909 2
(skreślony)  
Powiat żagański 0810
Gminy miejskie:  
Gozdnica 081001 1
Żagań 081002 1
Gminy:  
Brzeźnica 081003 2
Iłowa 081004 3
Iłowa - miasto 081004 4
Iłowa - obszar wiejski 081004 5
Małomice 081005 3
Małomice - miasto 081005 4
Małomice - obszar wiejski 081005 5
Niegosławice 081006 2
Szprotawa 081007 3
Szprotawa - miasto 081007 4
Szprotawa - obszar wiejski 081007 5
Wymiarki 081008 2
Żagań 081009 2
Powiat żarski 0811
Gminy miejskie:  
Łęknica 081101 1
Żary 081102 1
Gminy:  
Brody 081103 2
Jasień 081104 3
Jasień - miasto 081104 4
Jasień - obszar wiejski 081104 5
Lipinki Łużyckie 081105 2
Lubsko 081106 3
Lubsko - miasto 081106 4
Lubsko - obszar wiejski 081106 5
Przewóz 081107 2
Trzebiel 081108 2
Tuplice 081109 2
Żary 081110 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Gorzów Wielkopolski 0861
M. Gorzów Wielkopolski 086101 1
Powiat m. Zielona Góra 0862
M. Zielona Góra 086201 1
WOJ. ŁÓDZKIE 10
Powiat bełchatowski 1001
Gmina miejska:  
Bełchatów 100101 1
Gminy:  
Bełchatów 100102 2
Drużbice 100103 2
Kleszczów 100104 2
Kluki 100105 2
Rusiec 100106 2
Szczerców 100107 2
Zelów 100108 3
Zelów - miasto 100108 4
Zelów - obszar wiejski 100108 5
Powiat brzeziński 1021
Gmina miejska:  
Brzeziny 102101 1
Gminy:  
Brzeziny 102102 2
Dmosin 102103 2
Jeżów 102104 2
Rogów 102105 2
Powiat kutnowski 1002
Gmina miejska:  
Kutno 100201 1
Gminy:  
Bedlno 100202 2
Dąbrowice 100203 2
Krośniewice 100204 3
Krośniewice - miasto 100204 4
Krośniewice - obszar wiejski 100204 5
Krzyżanów 100205 2
Kutno 100206 2
Łanięta 100207 2
Nowe Ostrowy 100208 2
Oporów 100209 2
Strzelce 100210 2
Żychlin 100211 3
Żychlin - miasto 100211 4
Żychlin - obszar wiejski 100211 5
Powiat łaski 1003
Gminy:  
Buczek 100301 2
Łask 100302 3
Łask - miasto 100302 4
Łask - obszar wiejski 100302 5
Sędziejowice 100303 2
Widawa 100304 2
Wodzierady 100305 2
Powiat łęczycki 1004
Gmina miejska:  
Łęczyca 100401 1
Gminy:  
Daszyna 100402 2
Góra Świętej Małgorzaty 100403 2
Grabów 100404 2
Łęczyca 100405 2
Piątek 100406 2
Świnice Warckie 100407 2
Witonia 100408 2
Powiat łowicki 1005
Gmina miejska:  
Łowicz 100501 1
Gminy:  
Bielawy 100502 2
Chąśno 100503 2
Domaniewice 100504 2
Kiernozia 100505 2
Kocierzew Południowy 100506 2
Łowicz 100507 2
Łyszkowice 100508 2
Nieborów 100509 2
Zduny 100510 2
Powiat łódzki wschodni 1006
Gminy:  
Andrespol 100602 2
Brójce 100603 2
Koluszki 100607 3
Koluszki - miasto 100607 4
Koluszki - obszar wiejski 100607 5
Nowosolna 100608 2
Rzgów 100610 3
Rzgów - miasto 100610 4
Rzgów - obszar wiejski 100610 5
Tuszyn 100611 3
Tuszyn - miasto 100611 4
Tuszyn - obszar wiejski 100611 5
Powiat opoczyński 1007
Gminy:  
Białaczów 100701 2
Drzewica 100702 3
Drzewica - miasto 100702 4
Drzewica - obszar wiejski 100702 5
Mniszków 100703 2
Opoczno 100704 3
Opoczno - miasto 100704 4
Opoczno - obszar wiejski 100704 5
Paradyż 100705 2
Poświętne 100706 2
Sławno 100707 2
Żarnów 100708 2
Powiat pabianicki 1008
Gminy miejskie:  
Konstantynów Łódzki 100801 1
Pabianice 100802 1
Gminy:  
Dłutów 100803 2
Dobroń 100804 2
Ksawerów 100805 2
Lutomiersk 100806 2
Pabianice 100807 2
Powiat pajęczański 1009
Gminy:  
Działoszyn 100901 3
Działoszyn - miasto 100901 4
Działoszyn - obszar wiejski 100901 5
Kiełczygłów 100902 2
Nowa Brzeźnica 100903 2
Pajęczno 100904 3
Pajęczno - miasto 100904 4
Pajęczno - obszar wiejski 100904 5
Rząśnia 100905 2
Siemkowice 100906 2
Strzelce Wielkie 100907 2
Sulmierzyce 100908 2
Powiat piotrkowski 1010
Gminy:  
Aleksandrów 101001 2
Czarnocin 101002 2
Gorzkowice 101003 2
Grabica 101004 2
Łęki Szlacheckie 101005 2
Moszczenica 101006 2
Ręczno 101007 2
Rozprza 101008 2
Sulejów 101009 3
Sulejów - miasto 101009 4
Sulejów - obszar wiejski 101009 5
Wola Krzysztoporska 101010 2
Wolbórz 101011 3
Wolbórz - miasto 101011 4
Wolbórz - obszar wiejski 101011 5
Powiat poddębicki 1011
Gminy:  
Dalików 101101 2
Pęczniew 101102 2
Poddębice 101103 3
Poddębice - miasto 101103 4
Poddębice - obszar wiejski 101103 5
Uniejów 101104 3
Uniejów - miasto 101104 4
Uniejów - obszar wiejski 101104 5
Wartkowice 101105 2
Zadzim 101106 2
Powiat radomszczański 1012
Gmina miejska:  
Radomsko 101201 1
Gminy:  
Dobryszyce 101202 2
Gidle 101203 2
Gomunice 101204 2
Kamieńsk 101205 3
Kamieńsk - miasto 101205 4
Kamieńsk - obszar wiejski 101205 5
Kobiele Wielkie 101206 2
Kodrąb 101207 2
Lgota Wielka 101208 2
Ładzice 101209 2
Masłowice 101210 2
Przedbórz 101211 3
Przedbórz - miasto 101211 4
Przedbórz - obszar wiejski 101211 5
Radomsko 101212 2
Wielgomłyny 101213 2
Żytno 101214 2
Powiat rawski 1013
Gmina miejska:  
Rawa Mazowiecka 101301 1
Gminy:  
Biała Rawska 101302 3
Biała Rawska - miasto 101302 4
Biała Rawska - obszar wiejski 101302 5
Cielądz 101303 2
Rawa Mazowiecka 101304 2
Regnów 101305 2
Sadkowice 101306 2
Powiat sieradzki 1014
Gmina miejska:  
Sieradz 101401 1
Gminy:  
Błaszki 101402 3
Błaszki - miasto 101402 4
Błaszki - obszar wiejski 101402 5
Brąszewice 101403 2
Brzeźnio 101404 2
Burzenin 101405 2
Goszczanów 101406 2
Klonowa 101407 2
Sieradz 101408 2
Warta 101409 3
Warta - miasto 101409 4
Warta - obszar wiejski 101409 5
Wróblew 101410 2
Złoczew 101411 3
Złoczew - miasto 101411 4
Złoczew - obszar wiejski 101411 5
Powiat skierniewicki 1015
Gminy:  
Bolimów 101501 2
Głuchów 101502 2
Godzianów 101503 2
Kowiesy 101504 2
Lipce Reymontowskie 101505 2
Maków 101506 2
Nowy Kawęczyn 101507 2
Skierniewice 101508 2
Słupia 101509 2
Powiat tomaszowski 1016
Gmina miejska:  
Tomaszów Mazowiecki 101601 1
Gminy:  
Będków 101602 2
Budziszewice 101603 2
Czerniewice 101604 2
Inowłódz 101605 2
Lubochnia 101606 2
Rokiciny 101607 2
Rzeczyca 101608 2
Tomaszów Mazowiecki 101609 2
Ujazd 101610 2
Żelechlinek 101611 2
Powiat wieluński 1017
Gminy:  
Biała 101701 2
Czarnożyły 101702 2
Konopnica 101703 2
Mokrsko 101704 2
Osjaków 101705 2
Ostrówek 101706 2
Pątnów 101707 2
Skomlin 101708 2
Wieluń 101709 3
Wieluń - miasto 101709 4
Wieluń - obszar wiejski 101709 5
Wierzchlas 101710 2
Powiat wieruszowski 1018
Gminy:  
Bolesławiec 101801 2
Czastary 101802 2
Galewice 101803 2
Lututów 101804 2
Łubnice 101805 2
Sokolniki 101806 2
Wieruszów 101807 3
Wieruszów - miasto 101807 4
Wieruszów - obszar wiejski 101807 5
Powiat zduńskowolski 1019
Gmina miejska:  
Zduńska Wola 101901 1
Gminy:  
Szadek 101902 3
Szadek - miasto 101902 4
Szadek - obszar wiejski 101902 5
Zapolice 101903 2
Zduńska Wola 101904 2
Powiat zgierski 1020
Gminy miejskie:  
Głowno 102001 1
Ozorków 102002 1
Zgierz 102003 1
Gminy:  
Aleksandrów Łódzki 102004 3
Aleksandrów Łódzki - miasto 102004 4
Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski 102004 5
Głowno 102005 2
Ozorków 102006 2
Parzęczew 102007 2
Stryków 102008 3
Stryków - miasto 102008 4
Stryków - obszar wiejski 102008 5
Zgierz 102009 2
Miasta na prawach powiatu:  
Powiat m. Łódź 1061
M. Łódź 106101 1
Delegatury:  
Łódź-Bałuty 106102 9
Łódź-Górna 106103 9
Łódź-Polesie 106104 9
Łódź-Śródmieście 106105 9
Łódź-Widzew 106106 9
Powiat m. Piotrków Trybunalski 1062
M. Piotrków Trybunalski 106201 1
Powiat m. Skierniewice 1063
M. Skierniewice 106301 1
WOJ. MAŁOPOLSKIE 12
Powiat bocheński 1201
Gmina miejska:  
Bochnia 120101 1
Gminy:  
Bochnia 120102 2
Drwinia 120103 2
Lipnica Murowana 120104 2
Łapanów 120105 2
Nowy Wiśnicz 120106 3
Nowy Wiśnicz - miasto 120106 4
Nowy Wiśnicz - obszar wiejski 120106 5
Rzezawa 120107 2
Trzciana 120108 2
Żegocina 120109 2
Powiat brzeski 1202
Gminy:  
Borzęcin 120201 2
Brzesko 120202 3
Brzesko - miasto 120202 4
Brzesko - obszar wiejski 120202 5
Czchów 120203 3
Czchów - miasto 120203 4
Czchów - obszar wiejski 120203 5
Dębno 120204 2
Gnojnik 120205 2
Iwkowa 120206 2
Szczurowa 120207 2
Powiat chrzanowski 1203
Gminy:  
Alwernia 120301 3
Alwernia - miasto 120301 4
Alwernia - obszar wiejski 120301 5
Babice 120302 2
Chrzanów 120303 3
Chrzanów - miasto 120303 4
Chrzanów - obszar wiejski 120303 5
Libiąż 120304 3
Libiąż - miasto 120304 4
Libiąż - obszar wiejski 120304 5
Trzebinia 120305 3
Trzebinia - miasto 120305 4
Trzebinia - obszar wiejski 120305 5
Powiat dąbrowski 1204
Gminy:  
Bolesław 120401 2
Dąbrowa Tarnowska 120402 3
Dąbrowa Tarnowska - miasto 120402 4
Dąbrowa Tarnowska - obszar wiejski 120402 5
Gręboszów 120403 2
Mędrzechów 120404 2
Olesno 120405 2
Radgoszcz 120406 2
Szczucin 120407 3
Szczucin - miasto 120407 4
Szczucin - obszar wiejski 120407 5
Powiat gorlicki 1205
Gmina miejska:  
Gorlice 120501 1
Gminy:  
Biecz 120502 3
Biecz - miasto 120502 4
Biecz - obszar wiejski 120502 5
Bobowa 120503 3
Bobowa - miasto 120503 4
Bobowa - obszar wiejski 120503 5
Gorlice 120504 2
Lipinki 120505 2
Łużna 120506 2
Moszczenica 120507 2
Ropa 120508 2
Sękowa 120509 2
Uście Gorlickie 120510 2
Powiat krakowski 1206
Gminy:  
Czernichów 120601 2
Igołomia-Wawrzeńczyce 120602 2
Iwanowice 120603 2
Jerzmanowice-Przeginia 120604 2
Kocmyrzów-Luborzyca 120605 2
Krzeszowice 120606 3
Krzeszowice - miasto 120606 4
Krzeszowice - obszar wiejski 120606 5
Liszki 120607 2
Michałowice 120608 2
Mogilany 120609 2
Skała 120610 3
Skała - miasto 120610 4
Skała - obszar wiejski 120610 5
Skawina 120611 3
Skawina - miasto 120611 4
Skawina - obszar wiejski 120611 5
Słomniki 120612 3
Słomniki - miasto 120612 4
Słomniki - obszar wiejski 120612 5
Sułoszowa 120613 2
Świątniki Górne 120614 3
Świątniki Górne - miasto 120614 4
Świątniki Górne - obszar wiejski 120614 5
Wielka Wieś 120615 2
Zabierzów 120616 2
Zielonki 120617 2
Powiat limanowski 1207
Gminy miejskie:  
Limanowa 120701 1
Mszana Dolna 120702 1
Gminy:  
Dobra 120703 2
Jodłownik 120704 2
Kamienica 120705 2
Laskowa 120706 2
Limanowa 120707 2
Łukowica 120708 2
Mszana Dolna 120709 2
Niedźwiedź 120710 2
Słopnice 120711 2
Tymbark 120712 2
Powiat miechowski 1208
Gminy:  
Charsznica 120801 2
Gołcza 120802 2
Kozłów 120803 2
Książ Wielki 120804 2
Miechów 120805 3
Miechów - miasto 120805 4
Miechów - obszar wiejski 120805 5
Racławice 120806 2
Słaboszów 120807 2
Powiat myślenicki 1209
Gminy:  
Dobczyce 120901 3
Dobczyce - miasto 120901 4
Dobczyce - obszar wiejski 120901 5
Lubień 120902 2
Myślenice 120903 3
Myślenice - miasto 120903 4
Myślenice - obszar wiejski 120903 5
Pcim 120904 2
Raciechowice 120905 2
Siepraw 120906 2
Sułkowice 120907 3
Sułkowice - miasto 120907 4
Sułkowice - obszar wiejski 120907 5
Tokarnia 120908 2
Wiśniowa 120909 2
Powiat nowosądecki 1210
Gmina miejska:  
Grybów 121001 1
Gminy:  
Chełmiec 121002 2
Gródek nad Dunajcem 121003 2
Grybów 121004 2
Kamionka Wielka 121005 2
Korzenna 121006 2
Krynica-Zdrój 121007 3
Krynica-Zdrój - miasto 121007 4
Krynica-Zdrój - obszar wiejski 121007 5
Łabowa 121008 2
Łącko 121009 2
Łososina Dolna 121010 2
Muszyna 121011 3
Muszyna - miasto 121011 4
Muszyna - obszar wiejski 121011 5
Nawojowa 121012 2
Piwniczna-Zdrój 121013 3
Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4
Piwniczna-Zdrój - obszar wiejski 121013 5
Podegrodzie 121014 2
Rytro 121015 2
Stary Sącz 121016 3
Stary Sącz - miasto 121016 4
Stary Sącz - obszar wiejski 121016 5
Powiat nowotarski 1211
Gminy miejskie:  
Nowy Targ 121101 1
Szczawnica 121102 3
Szczawnica - miasto 121102 4
Szczawnica - obszar wiejski 121102 5
Gminy:  
Czarny Dunajec 121103 2
Czorsztyn 121104 2
Jabłonka 121105 2
Krościenko nad Dunajcem 121106 2
Lipnica Wielka 121107 2
Łapsze Niżne 121108 2
Nowy Targ 121109 2
Ochotnica Dolna 121110 2
Raba Wyżna 121111 2
Rabka-Zdrój 121112 3
Rabka-Zdrój - miasto 121112 4
Rabka-Zdrój - obszar wiejski 121112 5
Spytkowice 121113 2
Szaflary 121114 2
Powiat olkuski 1212
Gmina miejska:  
Bukowno 121201 1
Gminy:  
Bolesław 121203 2
Klucze 121204 2
Olkusz 121205 3
Olkusz - miasto 121205 4
Olkusz - obszar wiejski 121205 5
Trzyciąż 121206 2
Wolbrom 121207 3
Wolbrom - miasto 121207 4
Wolbrom - obszar wiejski 121207 5
Powiat oświęcimski 1213
Gmina miejska:  

AŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

Województwo ................

Powiat .....................

Załącznik do protokółu

zdawczo-odbiorczego

sporządzonego w ..........

w dniu ...................

ZESTAWIENIE

danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym

wchodząca w życie z dniem ..............

Nazwa jednostki administracyjnej: z której wyłącza się obszar

.............................................................

do której włącza się obszar .................................

CZĘŚĆ I. 1) Podstawa prawna .................................

2)   Dane adresowe przekazywanego obszaru

Nazwa i rodzaj miejscowości lub nazwa ulicy Wpisać "cała" lub "część" Numery nieruchomości Nazwa i rodzaj miejscowości lub nazwa ulicy wpisać "cała" lub "część" Numery nieruchomości
3) Aktualny stan ludności w dniu zmiany na
przekazywanych obszarach
OGÓŁEM .......... w tym kobiety .........
Sporządził..................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
............... data.......................
(miejscowość)
CZĘŚĆ II. Dane dotyczące powierzchni przekazywanego obszaru
(w ha)


Numer porządkowy lub nazwa oraz numer porządkowy obrębu   Użytki rolne    
z którego wyłączono obszar do którego włączono obszar lub obrębu nowo utworzonego Powierzchnia ogółem razem w tym grunty orne Lasy Pozostała powierzchnia
Sporządził ...............................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
.................., data .......................
(miejscowość)
........................
Wójt gminy, burmistrz
(prezydent miasta)
CZĘŚĆ III. Dane adresowe dotyczące rejonów i obwodów

<table width="82%" class="tbtxt"><colgroup><col style="width: 29%;">
<col style="width: 11%;">
<col style="width: 13%;">
<col style="width: 13%;">
<col style="width: 12%;">
<col style="width: 11%;">
<col style="width: 11%;">
</colgroup><tbody><tr><td class="scg13">
<div style=" text-align: center;" class="tc">Nazwa przekazywanego obszaru</div></td><td class="scg15" colspan="2">
<div style=" text-align: center;" class="tc">Rejon statystyczny</div></td><td class="scg15" colspan="2">
<div style=" text-align: center;" class="tc">Obwód spisowy</div></td><td class="scg15" colspan="2">
<div style=" text-align: center;" class="tc">Rolniczy obwód spisowy</div></td></tr>
<tr><td class="scg7">&nbsp;</td><td class="scg15">
<div style=" text-align: center;" class="tc">numer</div></td><td class="scg15">
<div style=" text-align: center;" class="tc">podać "cały" lub "część"</div></td><td class="scg15">
<div style=" text-align: center;" class="tc">numer kolejny w rejonie</div></td><td class="scg15">
<div style=" text-align: center;" class="tc">podać "cały" lub "część"</div></td><td class="scg15">
<div style=" text-align: center;" class="tc">numer</div></td><td class="scg15">
<div style=" text-align: center;" class="tc">Podać "cały" lub "część"</div></td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
<tr><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td><td class="scg15">&nbsp;</td></tr>
</tbody></table>

Sporządził ...............................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
.................., data .......................
(miejscowość)
........................
Dyrektor Urzędu
Statystycznego
 
OBJAŚNIENIA
Zestawienie składa się z trzech części, z których pierwszą wypełnia urząd miejski miasta i powiatu lub urząd gminy (miasta i gminy) w momencie sporządzania protokółu zdawczo-odbiorczego, część II wypełnia jednostka geodezyjna urzędu miasta lub gminy w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym, a część III Urząd Statystyczny w ciągu 10 dni od daty wejścia w życie danej zmiany terytorialnej.
W przypadku przekazywania obszarów do kilku jednostek administracyjnych należy dla każdego z tych obszarów sporządzić odrębne zestawienie. Jeżeli przy wypełnieniu zestawienia zabraknie miejsca do wpisania informacji w którejkolwiek pozycji, należy pozostałe informacje wpisać na dodatkowo załączonym zestawieniu.
Zestawienie należy sporządzić w 5 egzemplarzach i po wypełnieniu części I i II przekazać do Urzędu Statystycznego, który po wypełnieniu części III prześle je do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Urzędu Statystycznego, jednostki przyjmującej obszar, jednostki przekazującej obszar, oraz jeden egzemplarz pozostawi w aktach własnych.
W części I w punkcie 1 należy wymienić nazwę aktu prawnego wprowadzającego daną zmianę oraz numer Dziennika Ustaw, w którym zmiana ta została ogłoszona.
W punkcie 2 należy wyszczególnić nazwę i rodzaj miejscowości, a w przypadku wyłączenia obszarów z miasta - nazwy ulic (placów) oraz zaznaczyć, czy są to całe miejscowości bądź ulice lub ich części przez wpisanie odpowiedniego słowa "cała" lub "część". Numery nieruchomości należy podawać tylko w przypadku wyłączenia części miejscowości lub części ulicy.
W punkcie 3 należy podać, w oparciu o dane z ewidencji ludności, liczbę ludności ogółem z wyodrębnieniem liczby kobiet.
W części II zestawienia należy podać informacje o przynależności do obrębów przekazywanych obszarów i ich powierzchnię według układu podanego w tabeli. Dla każdego obrębu przekazywanego w całości należy wypełnić jeden wiersz. Przy przenoszeniu części obrębów należy wyszczególnić wszystkie nazwy miejscowości lub ich integralnych części występujące na przenoszonym terenie oraz określić co zrobiono z pozostałą częścią obrębu.
Jeżeli powierzchnia przekazywanego obszaru nie została jeszcze ustalona, należy podać dane szacunkowe z odpowiednim ich zaznaczeniem. W przypadku podania danych szacunkowych należy wpisać pod tabelą termin, w którym przekazane zostaną dane ostateczne.
Część I i II zestawienia podpisuje wójt gminy, burmistrz (prezydent miasta) jednostki przekazującej obszar.
W części III należy wyszczególnić na podstawie materiałów z podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe każdą miejscowość lub ulicę w odrębnym wierszu oraz podać numer rejonu, obwodu w rejonie i rolniczego obwodu spisowego, informując jednocześnie, czy jest to cały rejon lub obwód względnie jego część. W przypadku przenoszenia części obwodu spisowego należy również podać numery nieruchomości, znajdujących się na przenoszonym obszarze.

    
ZAŁĄCZNIK Nr 3 
ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHa) ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) PRZEKAZANYCH DO UŻYTKU W DANYM KWARTALE

    
I. Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:
1.   Nazwa i adres
2.   Numer identyfikacyjny REGON

    
II. Dane dotyczące budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:
1.   Województwo
2.   Powiat
3.   Gmina/miasto/dzielnica
4.   Miejscowość
5.   Ulica
6.   Numer domu
7.   Numer obrębu ewidencyjnego
8.   Numer działki ewidencyjnej
9.   Numer budynku na nieruchomości:
1 - jeżeli jest to pierwszy budynek, 2 - budynek jest drugim na tej samej nieruchomości, 3 - trzecim itd.
10.  Wieloadresowość - dla budynków posiadających więcej niż jeden adres/numer porządkowy: T - Tak, N - Nie
11.  Adres dodatkowy - dodatkowa informacja ułatwiająca identyfikację budynku w terenie, np. numer bloku w osiedlu, nazwa drugiej ulicy dla budynków narożnych
12.  Nazwisko i imię właściciela dla budynków prywatnych, dla pozostałych budynków - pełna nazwa jednostki administrującej budynkiem
13.  Budynek cały czy część:
-   w przypadku przekazywania budynku etapami podać, która to część: 1 część, 2 część, … 4 część, O - ostatnia część;
-   w przypadku całego budynku wpisać C (cały)
14.  Budownictwo: 1 - nowe, 2 - rozbudowa, 3 - adaptacja lub przebudowa
15.  Własność:
1 - prywatna, 2 - inna
16.  Rodzaj budynku:
1 - mieszkalny, 2 - niemieszkalny (dla symbolu 2 podać bliższe określenie, jaki to budynek, np. placówka operatora pocztowego, szkoła, żłobek, przedszkole)
17.  Liczba mieszkań według ilości izb
18.  Liczba izb
19.  Obiekt zamkniętyc):
T - Tak, N - Nie
20.  Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy).
______
a)   Budynek niemieszkalny - inny rodzaj budynku niż mieszkalny, tj.: przemysłowy produkcyjny i energetyczny, transportu i łączności, handlowy i usługowy, składowy, biurowy, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty, nauki i kultury, produkcyjny i usługowy rolnictwa oraz gospodarczy lub inny, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.
b)   Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowawcze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakonne i tym podobne obiekty.
c)   Za budynek stanowiący obiekt zamknięty należy uważać budynek będący w zarządzie Ministerstw: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej, do którego bez specjalnego zezwolenia (przepustki) nie mają wstępu osoby cywilne. Są to również budynki zajmowane przez obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych, a także przez osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.


    

ZAŁĄCZNIK Nr 4 (20)
ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ UBYTKÓWa) ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) W DANYM KWARTALE

    
I. Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:
1.   Nazwa i adres
2.   Numer identyfikacyjny REGON

    
II. Dane dotyczące ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:
1.   Województwo
2.   Powiat
3.   Gmina/miasto/dzielnica
4.   Miejscowość
5.   Ulica
6.   Numer domu
7.   Numer mieszkania
8.   Czy cały budynek:
T - Tak, N - Nie
9.   Przyczyna ubytku:
1 - zły stan techniczny; 2 - zajęcie terenu pod inwestycje, 3 - klęski żywiołowe, 4 - zmiana przeznaczenia, 5 - inne
10.  Adres dodatkowy
11.  Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy).
______
a)   W wykazie należy ująć faktyczne ubytki mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania na podstawie zgłoszeń o rozbiórkach obiektów budowlanych, decyzji o nakazie przymusowej rozbiórki, wydanych zezwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego lub mieszkania na cele inne niż mieszkalne, wydanych decyzji o nakazie rozbiórki obiektów budowlanych nieużytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych, nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia; jeżeli budynek wielomieszkaniowy podlega likwidacji łącznie z wykwaterowaniem lokatorów w dłuższym okresie czasu, to należy wykazać tylko te mieszkania, które w nim ubyły w danym kwartale.
b)   Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowawcze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakonne i tym podobne obiekty.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.