Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 31. Rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego


Dz.U.2017.0.1789 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
1) dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora,
2) wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora, uwzględniając różne dziedziny nauki i sztuki,
3) skład oraz tryb działania komisji i zespołów powoływanych przez rady jednostek organizacyjnych przeprowadzających przewody doktorskie lub postępowanie o nadanie tytułu profesora, uwzględniając możliwość powoływania do składu komisji i zespołów osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a nabywanie uprawnień równoważnych uprawnieniom z posiadania stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku postępowania o nadanie tytułu naukowego – wyłącznie osób posiadających tytuł profesora,
4) możliwość i warunki powtórnego zdawania egzaminów doktorskich,
5) wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego,
6) sposób przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich, w tym będących pracami zbiorowymi, a także podejmowania uchwał o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
7) niezbędne elementy dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego,
8) maksymalną wysokość opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego oraz ich duplikatów i odpisów w języku angielskim albo języku łacińskim, nieprzekraczającą kosztów sporządzenia tych dokumentów,
9) sposób uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość opłaty za ich uwierzytelnienie nieprzekraczającą kosztów dokonania tej czynności
10) (uchylony)
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia rozwoju kadr naukowych oraz sprawnego i przejrzystego przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora.
Orzeczenia: 1

Do

Art. 31. Rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego

sąd wydał

1

orzeczeń

Sprawdź
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 50,00 zł
Nowa cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 250,00 zł
Nowa cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.