Strona używa plików cookies.

Akceptuję

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 31. Rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego


Dz.U.2014.0.1852 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Orzeczenia: 0
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
1) dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora,
2) wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora, uwzględniając różne dziedziny nauki i sztuki,
3) skład oraz tryb działania komisji i zespołów powoływanych przez rady jednostek organizacyjnych przeprowadzających przewody doktorskie lub postępowanie o nadanie tytułu profesora, uwzględniając możliwość powoływania do składu komisji i zespołów osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a równoważność z uprawnieniami wynikającymi ze stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku postępowania o nadanie tytułu naukowego – wyłącznie osób z tytułem profesora,
4) możliwość i warunki powtórnego zdawania egzaminów doktorskich,
5) wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego,
6) sposób przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich, w tym będących pracami zbiorowymi, z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na dziedziny nauk i sztuki, a także podejmowania uchwał o nadaniu stopnia
doktora lub doktora habilitowanego,
7) niezbędne elementy dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego, uwzględniając zasadę, że dyplom doktorski zawiera godło szkoły wyższej lub innej jednostki organizacyjnej oraz podpisy rektora (dyrektora innej jednostki organizacyjnej), przewodniczącego rady i promotora, a dyplom habilitacyjny – godło szkoły wyższej lub innej jednostki organizacyjnej oraz podpisy rektora (dyrektora innej jednostki organizacyjnej), przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji habilitacyjnej,
8) wysokość opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego oraz ich duplikatów i odpisów w języku angielskim albo języku łacińskim, nieprzekraczających kosztów sporządzenia dokumentów,
9) sposób ogłaszania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego informacji o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia rozwoju kadr naukowych oraz sprawnego i przejrzystego przeprowadzania
postępowań.

Do

Art. 31. Rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego

sąd wydał

0

orzeczeń

Sprawdź
LexLege.pl

Uzyskaj dosęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzecznictw.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
30-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 50,00 zł
Nowa cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 250,00 zł
Nowa cena: 99,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.