Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Egzamin próbny z pytań prawnych

9421 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 20-05-2018
Test demo  
Zbiór pytań testowych z aktów prawnych, które pojawiają się w części egzaminu sprawdzającej wiedzę, przygotowany na podstawie Załącznika nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Ustawa o samorządzie powiatowym
  • Ustawa o samorządzie województwa
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Ustawa o działach administracji rządowej
  • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
  • Ustawa o Trybunale Stanu
  • Ustawa o Radzie Ministrów
  • Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  • Ustawa o służbie cywilnej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
 • Prawo Finansowe
  • Ustawa o finansach publicznych
   • Zasady finansów publicznych
   • Państwowy dług publiczny
   • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa
   • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
   • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
   • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
   • Przepisy ogólne
   • Podatek od nieruchomości
   • Ewidencja podatkowa nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Opłaty lokalne
   • Przepisy końcowe
  • Ordynacja podatkowa
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  • Traktat o Unii Europejskiej
 • Prawo Gospodarcze
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Prawo Międzynarodowe
  • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
  • Karta Narodów Zjednoczonych
 • Pozostałe
  • Ustawa o służbie zagranicznej
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.