• Art. 76g. o rach. - Wykaz...
  23.07.2014
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy, zawierający:
1) imię i nazwisko;
2) numer certyfikatu księgowego;
3) numer PESEL – a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
– numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Dane z wykazu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i dokonywane w nich zmiany, są zamieszczane w celach informacyjnych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Osoba posiadająca certyfikat księgowy ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych zamieszczanych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie zmiany. Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty lub ich urzędowo poświadczoną kopię, będące podstawą do dokonania zmian danych w wykazie.
Przypisy: 1

Nie daj zaskoczyć się prawu! Kup dostęp do całej bazy już teraz:

LexLege na 24 godziny
9.00 zł
LexLege na 1 miesiąc
29.00 zł (50.00 zł)
LexLege na 12 miesięcy
99.00 zł (250.00 zł)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 23.07.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT