Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 7. Zakres danych gromadzonych w RSPO


Dz.U.2017.0.2159 t.j. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych:
1) nazwa;
2) nazwa skrócona;
3) typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;
4) data założenia;
5) data rozpoczęcia działalności;
6) nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu;
7) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem REGON", a w przypadku:
a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, centrum kształcenia ustawicznego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich – także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, centrum, zakładu lub schroniska,
b) szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie podporządkowana;
8) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
9) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
10) adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
11) dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
12) status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoła lub placówka oświatowa niepubliczna;
13) związanie organizacyjne szkoły:
a) (uchylona)
b) w podmiocie leczniczym,
c) w Ochotniczym Hufcu Pracy,
d) w jednostce pomocy społecznej,
e) w zakładzie poprawczym,
f) w schronisku dla nieletnich,
g) przy zakładzie karnym,
h) przy areszcie śledczym;
14) specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna;
15) określenie, czy szkoła ma ustalony obwód;
16) etapy edukacyjne realizowane w szkole;
17) określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych;
18) rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została zorganizowana;
19) (uchylony)
20) zawód i specjalizacja - w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
21) zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej;
22) (uchylony)
23) nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium pracowników służb społecznych;
24) informacja o posiadaniu internatu przez szkołę;
25) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową - inny niż adres zamieszkania tej osoby;
26) imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
27) data likwidacji;
28) dane, o których mowa w art. 42 krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
28a) informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203);
28b) informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w art. 9 przekazanie prowadzenia szkoły ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
29) numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO";
30) data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO;
31) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.
1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek oświatowych:
1) data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
3) adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
4) dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
5) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – inny niż adres zamieszkania tej osoby;
6) imię i nazwisko dyrektora zespołu;
7) data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu;
8) data rozwiązania zespołu;
9) dane, o których mowa w art. 42 krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
10) numer RSPO zespołu;
11) data wpisania danych zespołu do RSPO;
12) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych zespołu do RSPO.
2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29–31 i ust. 1a pkt 10–12, są generowane w RSPO automatycznie.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 50,00 zł
Nowa cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 250,00 zł
Nowa cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.