Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 31. Zakres spraw objętych działem zabezpieczenie społeczne


Dz.U.2013.0.743 t.j. - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:
1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
2) funduszy emerytalnych;
3) pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
4) przeciwdziałania patologiom;
5) rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
7) kombatantów i osób represjonowanych;
8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
9) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego;
10) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji pozarządowych.
2. (uchylony).
2a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
3. Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.