Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zdaj bez warunków!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Dz.U.2017.0.1049 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozdział 5. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku

Art. 16. Obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa

1. Instytucja obowiązana, która otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, mająca przeprowadzić transakcję lub posiadająca informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, lub art. 299 , Kodeksu karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora, przekazując wszystkie posiadane dane określone w art. 12 zakres danych w informacjach o transakcjach zarejestrowanych, ust. 1 oraz art. 12a przekazanie dodatkowych danych o stronach transakcji zarejestrowanych, wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji lub blokadą rachunku, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji. Przepisu art. 11 przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach zarejestrowanych, ust. 4 nie stosuje się.
1a. W przypadku gdy instytucja dokonująca zawiadomienia zgodnie z ust. 1 nie jest instytucją mającą przeprowadzić transakcję, zawiadomienie zawiera również wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić transakcję.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny Inspektor dokonuje niezwłocznego potwierdzenia jego przyjęcia, w formie pisemnej, podając datę i godzinę przyjęcia zawiadomienia.
3. Zawiadomienie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać przekazane również przy użyciu informatycznych nośników danych.
4. Do czasu otrzymania żądania, o którym mowa w art. 18 uprawnienie do żądania wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku
, ust. 1, nie dłużej niż 24 godziny, od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa, ust. 2, instytucja obowiązana nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie.

Art. 17. Zawiadomienie o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa po jej przeprowadzeniu

Jeżeli zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa, ust. 1, nie można dokonać przed wykonaniem albo podczas wykonywania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji, instytucja obowiązana przekazuje informację o transakcji niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, podając przyczyny braku wcześniejszego zawiadomienia.

Art. 18. Uprawnienie do żądania wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku

1. Jeżeli z zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa, ust. 1, wynika, że transakcja, która ma zostać przeprowadzona, może mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, lub art. 299 pranie brudnych pieniędzy, Kodeksu karnego, Generalny Inspektor może w ciągu 24 godzin od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 16 obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa, ust. 2, przekazać instytucji obowiązanej pisemne żądanie wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanych w tym potwierdzeniu. Równocześnie Generalny Inspektor zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu informacje i dokumenty dotyczące wstrzymywanej transakcji lub blokowanego rachunku.
2. Żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku może być wydane tylko przez Generalnego Inspektora lub łącznie dwóch upoważnionych przez niego na piśmie pracowników jednostki, o której mowa w art. 3 organy informacji finansowej, ust. 4.
3. Instytucja obowiązana wstrzymuje transakcję lub blokuje rachunek niezwłocznie po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 1.
4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku przez instytucję obowiązaną w trybie określonym w ust. 1 i 3 nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej, ani innej określonej odrębnymi przepisami.
5. Do liczenia terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Art. 18a. żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku bez uprzedniego otrzymania zawiadomienia instytucji obowiązanej

1. Generalny Inspektor może przekazać instytucji obowiązanej pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku bez uprzedniego otrzymania od niej zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa ust. 1, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Generalny Inspektor może żądać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez instytucję obowiązaną.
3. Przepisy art. 18 uprawnienie do żądania wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku
, art. 19 wstrzymanie transakcji lub dokonanie blokady rachunku przez prokuratora i art. 20 odpowiedzialność za zablokowanie rachunku lub wstrzymanie transakcji z naruszeniem prawa stosuje się odpowiednio.

Art. 19. Wstrzymanie transakcji lub dokonanie blokady rachunku przez prokuratora

1. W przypadku otrzymania od Generalnego Inspektora zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 uprawnienie do żądania wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku
ust. 1 zdanie drugie, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia.
1a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu karnego, postanowienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydane również pomimo braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
3. (uchylony)
4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 uprawnienie do żądania wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku
ust. 1 zdanie drugie, albo wydania postanowienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1a, nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych.
5. W kwestiach dotyczących wstrzymania transakcji lub blokowania rachunku nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Art. 20b. Wstrzymanie transakcji lub dokonanie blokady rachunku w toku postępowania karnego

Przepisy art. 19 wstrzymanie transakcji lub dokonanie blokady rachunku przez prokuratora i art. 20 odpowiedzialność za zablokowanie rachunku lub wstrzymanie transakcji z naruszeniem prawa stosuje się odpowiednio również w toku wszczętego postępowania karnego o przestępstwo wymienione w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego, gdy otrzymane przez prokuratora zawiadomienie o przestępstwie pochodzi z innych źródeł.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.