Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Legal Experts Excellence 21.10 - 9.12

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Dz.U.2017.0.1049 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozdział 7a. Kary pieniężne

Art. 34a. Przesłanki nałożenia na instytucje obowiązane kary pieniężnej

Instytucja obowiązana, z wyłączeniem Narodowego Banku Polskiego, która:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji transakcji, o której mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji, ust. 1, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,
2) nie dopełnia obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,
3) nie dopełnia obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
4) nie dopełnia obowiązku przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy,
5) nie dopełnia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym,
6) nie dopełnia obowiązku wykonania w terminie wniosku lub zalecenia pokontrolnego,
7) nawiązuje lub utrzymuje współpracę z bankiem fikcyjnym
- podlega karze pieniężnej.

Art. 34b. Przesłanki nałożenia na instytucje obowiązane kary pieniężnej

1. Instytucja obowiązana, która wbrew następującym przepisom rozporządzenia nr 1781/2006:
1) art. 5 delegowanie pracowników lub funkcjonariuszy do pracy w jednostce organów informacji finansowej-7, nie zapewnia, aby przekazowi pieniężnemu towarzyszyły pełne informacje o zleceniodawcy,
2) art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji, nie dysponuje skuteczną procedurą pozwalającą na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy,
3) art. 9 zakres identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości , nie informuje Generalnego Inspektora o fakcie regularnego zaniedbywania przekazywania wymaganych informacji o zleceniodawcy przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy,
4) art. 12 zakres danych w informacjach o transakcjach zarejestrowanych, pośrednicząc, jako dostawca usług płatniczych, nie zachowuje wszystkich otrzymanych informacji o zleceniodawcy, które towarzyszą przekazom pieniężnym,
5) art. 14 obowiązek informowania Generalnego Inspektora , nie udziela na zapytanie Generalnego Inspektora pełnej odpowiedzi dotyczącej informacji o zleceniodawcy towarzyszącej przekazom pieniężnym oraz nie przekazuje Generalnemu Inspektorowi, na jego żądanie, odpowiednich dokumentów
- podlega karze pieniężnej.
2. Tej samej karze podlega instytucja obowiązana, która, wbrew przepisowi art. 20d zamrożenie wartości majątkowych przez instytucję zobowiązaną, Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego ust. 1, nie zamraża wartości majątkowych osoby, grupy lub podmiotu lub nie przekazuje Generalnemu Inspektorowi wszystkich posiadanych danych uzasadniających zamrożenie wartości majątkowych.

Art. 34c. Tryb nakładania na instytucje obowiązane kar pieniężnych

1. Karę pieniężną nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 750.000 zł, a w razie naruszenia, o którym mowa w art. 34a przesłanki nałożenia na instytucje obowiązane kary pieniężnej pkt 5 - w wysokości nie większej niż 100.000 zł.
2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Generalny Inspektor uwzględnia rodzaj i zakres naruszenia, dotychczasową działalność instytucji obowiązanej oraz jej możliwości finansowe.
3. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
4. W przypadku stwierdzenia, przez Generalnego Inspektora w toku kontroli, naruszenia, o którym mowa w art. 34a przesłanki nałożenia na instytucje obowiązane kary pieniężnej, możliwe jest nałożenie tylko jednej kary pieniężnej.
5. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej toczy się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Od decyzji Generalnego Inspektora przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od jej doręczenia.
7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
8. W sprawach nieuregulowanych do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648 i 768).
9. Informacja o nałożonej karze pieniężnej jest przekazywana instytucji nadzorującej działalność danej instytucji obowiązanej.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.