Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania cywilnego (w trakcie aktualizacji) - Przepisy ogólne


Kategoria: Prawo Cywilne

Związanie sądu cywilnego wyrokiem skazującym

Stan faktyczny:

Wiesław O. został w dn. 27 kwietnia 2009 roku uniewiniony przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju w postępowaniu karnym na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z art. 414 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego.

Oskarżony był on o przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego, czyli oszustwo. Pokrzywdzoną w sprawie była Aldona O. Kwota jaką utraciła w związku z działaniem Oskarżonego, Pokrzywdzona to 7000 zł.

W związku z tym, Aldona O. postanowiła wnieść pozew o zapłatę, przeciwko Wiesławowi O. na drodze postępowania cywilnego.

Złożyła zatem powództwo do właściwego miejscowo dla Pozwanego Sądu Rejonowego.

Ten w odpowiedzi na pozew  stwierdził, że roszczenie Powódki jest całkowicie bezzasadne, gdyż został uniewinniony w postępowaniu karnym, a ten wyrok wiąże Sąd cywylny i dlatego wnioskował o odrzucenie pozwu, jako niedopuszczalnego z powodu prawomocnego osądzenia sprawy o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami przez inny Sąd.

Czy argumentacja Pozwanego jest prawidłowa?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Roszczenie o zasądzenie odszkodowania z tytułu mobbingu

Stan faktyczny:

Karol J., będący policjantem, złożył do organów administracyjnych określonych w ustawie o policji pismo,w którym domagał się ustalenia, że w miejscu stosowania pracy stosowany był wobec niego mobbing oraz zasądzenia odszkodowania. Jako uzasadnienie podał: poniżanie go w miejscu pracy, pomijanie w awansach i szkoleniach.

Czy pismo zostało wniesione do odpowiedniego organu?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odroczenie rozprawy z powodu niestawienia się części świadków

Stan faktyczny:

Tomasz J. został wezwany jako świadek do wydziału cywilnego sądu rejonowego w X. Stawił sie na wezwanie, jednak był on jedynym z 4 świadków wezwanych na rozprawę, który pojawił się. Sąd z racji niestawiennictwa pozostałych świadków postanowił o odroczeniu rozprawy.

Czy postępowanie sądu było właściwe?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniosek prokuratora op zmianę zakładu lecznictwa

Stan faktyczny:

Prokurator złożył wniosek o zmianę rodzaju orzeczonego zakładu lecznictwa odwykowego dla Piotra S. Sąd Okręgowy oddalił apelację, którą złożył prokurator od wyroku sądu rejonowego uzasadniając, że w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazany jest jeden podmiot, któremu przysługuje dane uprawnienie - jest nim kurator.

Czy Sąd Okręgowy oddalając apelację prokuratora postąpił zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niezawiadomienie prokuratora o terminach posiedzeń w postępowaniu cywilnym

Stan faktyczny:

W sądzie rejonowym miała miejsce sprawa, w której brał udział prokurator. W wyniku zaniedbania nie został o zawiadomiony o terminach posiedzeń sądu.

Jaki wpływ będzie to miało na ważność postępowania?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniesienie apelacji po 3 latach od zakończenia sprawy

Stan faktyczny:

Jadwiga G. złożyła w wydziale cywilnym sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu wyroku i sporządzonego uzasadnienia, w sprawie która zakończyła się 3 lata wcześniej, a dot. wypłaty jej odszkodowania. Po 7 dniach od doręczenia wyroku z uzasadnieniem złożyła apelacje.

Czy apelacja będzie skuteczna?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niepoinformowanie przez sąd o znaczeniu dowodu, a nieważność postępowania

Stan faktyczny:

Roksana G. wniosła do sądu rejonowego w imieniu małoletniej Haliny G. pozew przeciwko Robertowi J. o ustalenie ojcostwa i alimenty. Sąd oddalił powództwo argumentując brakiem materiału dowodowego potwierdzającego powództwo - brak danych potencjalnego ojca, odmienne zeznania świadków. Powódka wniosła apelację do sądu okręgowego powołując się na naruszenie przepisów postępowania, jakoby sąd rejonowy nie poinformował jej o znaczeniu dodowu z badań DNA, które to naruszenie jest powodem nieważności postępowania.

Czy powódka miała rację?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Obowiązki informacyjne sądu

Stan faktyczny:

Tamara J. wniosła pozew w imieniu małoletniej Joanny J. o ustalenie ojcostwa i alimenty przeciwko Michałowi M. W postępowaniu pierwszoinstatncyjnym Tamara J. przedstawiła dowody na poparcie swojego powództwa, pozwany wszystkie odparł. Sąd uznał, że nie jest on ojcem Joanny J. Tamara J. wniosła apelację powołując się na naruszenie przez sąd I instancji prawa polegającego na niepoinformowaniu jej o tym, że z racji znacznego upośledzenia umysłowego powinna posiadać pełnomocnika.

Czy na sądzie ciążył obowiązek takiego poinformowania?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przeprowadzenie dowodu z urzędu

Stan faktyczny:

W trakcie postępowania przed sądem pierwszej instancji sąd przeprowadził dowód z urzędu. W kasacji wniesionej od orzeczenia sądu apelacyjnego powód powołał się na naruszenie art. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, które polegało na nie poinformowaniu strony o możliwości przeprowadzenia dowodu, a dowód przeprowadzony został z urzędu.

Czy przeprowadzenie dowodu z urzędu narusza art. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.