Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA KOMORNICZA

Termin egzaminu: ---
Start: ---
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
Termin składania wymaganych dokumentów: ---
Wysokość opłaty za egzamin: ---

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
6 Prawo wekslowe
7 Kodeks postępowania administracyjnego
8 Ustawa o samorządzie powiatowym
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
10 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
11 Ustawa o samorządzie województwa
12 Ordynacja podatkowa
13 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
14 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
15 Prawo geodezyjne i kartograficzne
16 Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
17 Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
18 Prawo upadłościowe
19 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
20 Prawo spółdzielcze
21 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
22 Ustawa o samorządzie gminnym
23 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
24 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
25 Ustawa o własności lokali
26 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
27 Prawo o ustroju sądów powszechnych
28 Ustawa o Radzie Ministrów
29 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
30 Kodeks spółek handlowych
31 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
32 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
33 Ustawa o podatku od towarów i usług
34 Prawo prywatne międzynarodowe
35 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
36 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
37 Traktat o Unii Europejskiej
38 Ustawa o finansach publicznych
39 Ustawa o Sądzie Najwyższym
40 Ustawa o kontroli w administracji rządowej
41 Ustawa o prawach konsumenta
42 Prawo restrukturyzacyjne
43 Prawo o aktach stanu cywilnego
44 Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
45 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
46 Ustawa o fundacjach
47 Prawo bankowe
48 Ustawa o ewidencji ludności
49 Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
50 Ustawa o komornikach sądowych
51 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
52 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
53 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
54 Kodeks karny

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kodeks cywilny 17 23 26 29 20 22 14 16 20 22
. ogólna 4 22 6 6 2 6 5 8 7 4
. rzeczowa 4 0 2 3 7 3 2 2 5 5
. zobowiązania 7 1 12 13 11 10 5 5 5 13
. spadki 2 0 6 7 0 3 2 1 3 0
Kodeks karny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
. część ogólna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kodeks postępowania administracyjnego 9 9 4 11 7 8 9 8 8 6
. Przepisy ogólne 3 9 1 1 0 0 2 2 5 0
. Postępowanie 6 0 3 10 7 8 7 6 3 6
Kodeks postępowania cywilnego 37 42 50 51 31 32 25 33 31 24
. Postępowanie nieprocesowe 5 0 2 10 2 1 8 0 2 8
. Postępowanie zabezpieczające 1 0 3 4 0 3 0 0 2 2
. Przepisy ogólne 0 26 0 1 1 0 1 1 0 0
. Postępowanie egzekucyjne 14 0 21 18 14 12 5 12 12 3
. Proces 17 16 24 18 14 16 11 20 15 11
Kodeks pracy 5 4 4 7 6 5 4 5 5 3
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1
. Czas pracy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
. Urlopy pracownicze 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Stosunek pracy 4 0 1 3 0 0 1 2 2 1
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
. Bezpieczeństwo i higiena pracy 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 7 10 4 4 6 6 6 6 7 8
. Kuratela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Opieka nad małoletnim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
. Zawarcie małżeństwa 1 10 0 0 0 1 5 1 0 1
. Obowiązek alimentacyjny 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
. Ustanie małżeństwa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Małżeńskie ustroje majątkowe 3 0 2 2 3 5 0 3 4 2
. Rodzice i dzieci 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2
. Prawa i obowiązki małżonków 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
Kodeks spółek handlowych 11 7 5 13 6 5 9 6 6 6
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 0 0 2 1 0 2 2 0 2
. Spółka jawna 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2
. Przekształcenia spółek 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Spółka komandytowa 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0
. Spółka akcyjna 1 0 0 0 2 1 4 2 0 0
. Spółka partnerska 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 0 0 0 0 1 1 1 2 0
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 3 7 5 6 0 0 0 1 0 2
. Podział spółek 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 10 11 11 10 1 6 2 4 3 7
. Samorząd terytorialny 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
. Sądy i trybunały 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0
. Źródła prawa 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
. Sejm i Senat 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2 0 3 2 0 2 0 2 0 0
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
. Zmiana Konstytucji 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
. Stany nadzwyczajne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Rzeczpospolita 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
. Finanse publiczne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ordynacja podatkowa 5 5 5 6 3 3 1 2 3 1
Prawo bankowe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Prawo budowlane 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Prawo geodezyjne i kartograficzne 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1
Prawo o aktach stanu cywilnego 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Prawo o stowarzyszeniach 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1
Prawo o ustroju sądów powszechnych 7 1 5 2 1 3 1 3 2 2
Prawo prywatne międzynarodowe 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Prawo restrukturyzacyjne 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4
Prawo spółdzielcze 0 0 0 0 3 1 4 1 1 1
Prawo upadłościowe 5 2 3 0 2 2 0 2 2 4
Prawo wekslowe 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1
Traktat o Unii Europejskiej 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 3 3 3 2 1 4 3 2 2 1
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 0 0 2 0 1 1 3 2 2 1
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ustawa o Radzie Ministrów 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1
Ustawa o Sądzie Najwyższym 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Ustawa o ewidencji ludności 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ustawa o finansach publicznych 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
. Zasady finansów publicznych 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ustawa o fundacjach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Ustawa o komornikach sądowych 10 11 17 5 6 8 6 6 7 14
Ustawa o kontroli w administracji rządowej 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 0 0 0 0 3 3 2 3 2 2
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 0 0 0 0 3 2 4 3 1 1
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 1 1 0 0 2 2 2 3 0 1
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1
Ustawa o podatku od towarów i usług 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 0 0 0 0 8 3 7 2 4 3
Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Ustawa o prawach konsumenta 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
Ustawa o samorządzie gminnym 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1
Ustawa o samorządzie powiatowym 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o samorządzie województwa 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ustawa o służbie cywilnej 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Ustawa o własności lokali 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 0 0 0 0 2 2 1 3 2 1
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2010-2016 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu osiągnąłbyś próg zdawalności, czyli ok. 78 punktów.

Kodeks

Aplikacja komornicza

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kodeks cywilny 17 23 26 29 20 22 14 16 20 22
Kodeks karny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kodeks postępowania administracyjnego 9 9 4 11 7 8 9 8 8 6
Kodeks postępowania cywilnego 37 42 50 51 31 32 25 33 31 24
Kodeks pracy 5 4 4 7 6 5 4 5 5 3
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 7 10 4 4 6 6 6 6 7 8
Kodeks spółek handlowych 11 7 5 13 6 5 9 6 6 6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 10 11 11 10 1 6 2 4 3 7

SUMA

96

96

108

125

78

84

69

78

80

81

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu konkursowego

 1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521).
 2. życiorys,
 3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. zaświadczenie o niekaralności,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej - opłatę należy wnieść w wysokości 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych, zero groszy) na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2019 roku”.
 7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku;
 2. Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Katowicach;
 3. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Krakowie i w Rzeszowie;
 4. Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A lok. 2 bud. J, kod 90-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Łodzi i w Lublinie;
 5. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Poznaniu i w Szczecinie;
 6. Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Warszawie;
 7. Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości izby komorniczej we Wrocławiu.

Braki formalne

Jeżeli zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym lub jeżeli kandydat nie uiścił opłaty należnej za udział w egzaminie konkursowym, komisja egzaminacyjna wzywa go przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru do usunięcia braków lub uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia lub nieuiszczenia w terminie opłaty należnej za udział w egzaminie konkursowym albo złożenia zgłoszenia po upływie wymaganego terminu komisja egzaminacyjna odmawia dopuszczenia kandydata do egzaminu konkursowego. Od uchwały komisji egzaminacyjnej odmawiającej dopuszczenia do egzaminu konkursowego kandydatowi przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zdawalność w latach 2010 - 2019:Egzamin konkursowy w 2010 roku zdało 278 osób spośród 351 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2011 roku zdało 536 osób spośród 639 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2012 roku zdało 520 osób spośród 640 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2013 roku zdało 490 osób spośród 653 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2014 roku zdało 180 osób spośród 530 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2015 roku zdało 390 osób spośród 600 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2016 roku zdało 110 osób spośród 350 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2017 roku zdało 96 osób spośród 212 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2018 roku zdało 83 osób spośród 179 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2019 roku zdało 43 osób spośród 147 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja komornicza.
Czas na testy
Video tylko 379 zł
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.