Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zdaj z ArsLege!

APLIKACJA NOTARIALNA

Termin egzaminu: 28 września 2019 r.
Start: godz. 11.00
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
Termin składania wymaganych dokumentów: 14 sierpnia 2019 r.
Wysokość opłaty za egzamin: 1125 zł

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Prawo wekslowe
6 Kodeks postępowania administracyjnego
7 Ustawa o samorządzie powiatowym
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
9 Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
10 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
11 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
12 Ustawa o samorządzie województwa
13 Ordynacja podatkowa
14 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
15 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
16 Prawo geodezyjne i kartograficzne
17 Prawo upadłościowe
18 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
19 Prawo spółdzielcze
20 Prawo o notariacie
21 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
22 Ustawa o samorządzie gminnym
23 Ustawa o własności lokali
24 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
25 Prawo o ustroju sądów powszechnych
26 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
27 Kodeks spółek handlowych
28 Ustawa o podatku od spadków i darowizn
29 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
30 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
31 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
32 Ustawa o fundacjach
33 Prawo prywatne międzynarodowe
34 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
35 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
36 Traktat o Unii Europejskiej
37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
38 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
39 Prawo budowlane
40 Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
41 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
42 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
43 Prawo o aktach stanu cywilnego
44 Prawo o prokuraturze
45 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
46 Ustawa o lasach
47 Prawo przedsiębiorców

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kodeks cywilny 29 28 28 29 33 27 26 23 32
. spadki 1 0 3 6 5 3 11 0 7
. rzeczowa 9 28 4 8 9 11 8 8 7
. ogólna 6 0 10 5 6 3 3 5 2
. zobowiązania 13 0 11 10 13 10 4 10 16
Kodeks postępowania administracyjnego 3 3 3 5 4 3 4 3 5
. Przepisy ogólne 0 3 0 0 0 0 1 1 0
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 0 0 2
. Postępowanie 2 0 3 5 4 3 3 2 2
. Skargi i wnioski 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks postępowania cywilnego 13 14 15 15 15 12 11 11 10
. Przepisy ogólne 5 13 10 0 1 1 1 1 0
. Proces 8 1 5 15 14 11 10 10 10
Kodeks pracy 3 2 2 2 3 3 2 2 2
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 0 0 1 0 0 0 0 1
. Przedawnienie roszczeń 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 0 1 0 1 0 0
. Przepisy ogólne 0 2 0 0 0 1 0 0 1
. Urlopy pracownicze 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Czas pracy 1 0 0 1 1 0 0 0 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
. Stosunek pracy 0 0 1 0 0 2 0 0 0
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Bezpieczeństwo i higiena pracy 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 6 5 4 4 4 3 4 4 3
. Przysposobienie 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Obowiązek alimentacyjny 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Małżeńskie ustroje majątkowe 1 0 3 3 3 1 1 2 1
. Rodzice i dzieci 4 0 0 0 0 0 0 0 0
. Separacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Opieka nad małoletnim 0 0 0 0 1 0 0 1 0
. Zawarcie małżeństwa 0 5 1 1 0 1 2 1 1
Kodeks spółek handlowych 11 12 14 12 17 18 13 16 20
. Spółka partnerska 0 0 1 0 1 0 0 3 0
. Łączenie się spółek 0 0 1 0 3 0 0 0 0
. Spółka jawna 0 0 0 1 2 4 0 2 3
. Spółka komandytowa 0 0 0 1 0 0 1 0 2
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 0 0 0 1 0 0 0 1
. Podział spółek 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Spółka akcyjna 3 0 6 2 4 5 4 3 2
. Przekształcenia spółek 1 0 0 0 1 1 1 0 0
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 1 12 1 4 0 1 4 2 2
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 0 5 4 5 7 3 6 9
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 2 3 6 5 4 5 6 4
. Zmiana Konstytucji 1 0 0 0 0 0 1 0 0
. Sejm i Senat 0 0 0 5 1 3 1 1 1
. Finanse publiczne 0 0 0 0 1 0 0 0 1
. Rzeczpospolita 0 2 0 1 0 0 0 0 0
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 1 0 0 0 0 0 1 1 0
. Sądy i trybunały 0 0 2 0 2 1 2 0 1
. Samorząd terytorialny 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Stany nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 0 1 0 1 0 0 0 0
. Źródła prawa 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ordynacja podatkowa 3 3 2 3 4 4 4 4 5
Prawo bankowe 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Prawo budowlane 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Prawo czekowe 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 2 1 1 2 1 2 2 1
Prawo o aktach stanu cywilnego 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prawo o notariacie 6 2 5 5 6 9 8 12 8
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2 2 5 3 3 2 4 4 5
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prawo o stowarzyszeniach 1 0 0 1 1 1 1 0 0
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Prawo o ustroju sądów powszechnych 1 3 1 2 2 2 1 1 1
Prawo prywatne międzynarodowe 0 1 2 1 2 1 1 1 1
Prawo spółdzielcze 2 2 2 0 1 2 0 1 2
Prawo upadłościowe 8 8 6 7 7 8 7 5 5
Prawo wekslowe 4 2 2 2 1 1 2 2 2
Rozporządzenie (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 4 3 4 2 1 1 1 1 1
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 7 10 10 3 1 1 1 1 1
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 3 1 1 1 1 2 1 0 1
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 2 0 1 0 1 2 0 0 0
Ustawa o finansach publicznych 1 1 1 1 1 0 1 0 0
. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Zasady finansów publicznych 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Ustawa o fundacjach 1 0 1 1 1 1 1 2 1
Ustawa o gospodarce komunalnej 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 0 4 4 5 2 7 7 3 3
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 0 0 1 2 1 2 5 1 1
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 4 5 3 1 4 5 3 6 5
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 1 2 2 1 0 2 0 0 1
Ustawa o lasach 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 1 2 3 2 1 2 2 2 1
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 3 2 4 0 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 1 2 1 0 0 0 0 1 1
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 0 0 0 3 2 0 3 3 2
Ustawa o opłacie skarbowej 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1 1 2 1 1 2 1 2 1
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 0 0 1 0 0 0 0 1 1
. Podatek od nieruchomości 0 0 1 0 0 0 0 0 1
. Przepisy ogólne 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 0 0 0 0 0 3 2 2 1
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 1 1 1 0 1 2 4 1 1
Ustawa o podatku od spadków i darowizn 1 1 1 4 1 1 5 3 1
Ustawa o podatku rolnym 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o samorządzie gminnym 1 1 0 1 1 1 1 1 2
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Ustawa o samorządzie województwa 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 0 1 1 3 3 2 3 3 2
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o własności lokali 0 2 2 1 5 3 4 4 3
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WIEDZA OGÓLNA 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2010-2016 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu zdobyłbyś około 65 punktów.

Kodeks

Aplikacja notarialna

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kodeks cywilny 29 28 28 29 33 27 26 23 32
Kodeks postępowania administracyjnego 3 3 3 5 4 3 4 3 5
Kodeks postępowania cywilnego 13 14 15 15 15 12 11 11 10
Kodeks pracy 3 2 2 2 3 3 2 2 2
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 6 5 4 4 4 3 4 4 3
Kodeks spółek handlowych 11 12 14 12 17 18 13 16 20
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 2 3 6 5 4 5 6 4

SUMA

67

67

66

69

81

70

65

65

76

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego pobierz
 2. kwestionariusz osobowy pobierz
 3. życiorys pobierz
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2016 r.) przed terminem egzaminu wstępnego, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny - opłatę należy wnieść w wysokości 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych, zero groszy) na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2018 r.”.
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:

Rady Izby Notarialnej w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;
 2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;
 3. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;
 4. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;
 5. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie;
 6. Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Braki formalne

Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W razie braku uzupełnienia zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.

Brak opłaty za egzamin

W razie nie dokonania opłaty za egzamin wstępny przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa go do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni. W razie braku zapłaty przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenie po terminie

Jeśli zgłoszenie zostało złożone po terminie przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Zdawalność w latach 2010 - 2018:Egzamin wstępny w 2010 roku zdało 227 osób spośród 1 069 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2011 roku zdało 170 osób spośród 1 133 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2012 roku zdało 225 osób spośród 830 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2013 roku zdało 270 osób spośród 771 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2014 roku zdało 350 osób spośród 795 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2015 roku zdało 290 osób spośród 740 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2016 roku zdało 320 osób spośród 730 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2017 roku zdało 281 osób spośród 682 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2018 roku zdało 195 osób spośród 596 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja notarialna.
Promuj swoją kancelarię!
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.