Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA SĘDZIOWSKA I PROKURATORSKA

Termin egzaminu: 21 listopada 2018 r. – test, 11 grudnia 2018 r. – praca pisemna
Start i miejsce: Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu.
Termin składania wymaganych dokumentów: od dnia 30 lipca 2018r. do dnia 21 września 2018r.
Wysokość opłaty za egzamin: 1050 zł

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Zobacz, zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Kodeks postępowania administracyjnego
6 Ustawa o samorządzie powiatowym
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
8 Kodeks postępowania karnego
9 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
10 Prawo o prokuraturze
11 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
12 Ustawa o samorządzie gminnym
13 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
14 Prawo o ustroju sądów powszechnych
15 Ustawa o Trybunale Stanu
16 Kodeks spółek handlowych
17 Kodeks wykroczeń
18 Kodeks karny
19 Traktat o Unii Europejskiej
20 Karta Narodów Zjednoczonych
21 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
22 Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
23 Ordynacja podatkowa
24 Prawo o ustroju sądów wojskowych
25 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
26 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
27 Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
28 Kodeks karny skarbowy
29 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
30 Ustawa o podatku od spadków i darowizn
31 Prawo geodezyjne i kartograficzne
32 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
33 Ustawa o dostępie do informacji publicznej
34 Ustawa o ewidencji ludności
35 Ustawa o ochronie danych osobowych
36 Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC)

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 0 1 1 1 0 0 0 0
Karta Narodów Zjednoczonych 1 0 2 1 0 0 0 0
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 0 0 0 0 0 0 1 0
Kodeks cywilny 39 38 38 37 38 38 21 26
. rzeczowa 11 8 8 7 8 8 6 8
. ogólna 6 12 12 12 13 12 5 0
. zobowiązania 14 10 10 10 9 10 4 10
. spadki 8 8 8 8 8 8 6 8
Kodeks karny 18 20 19 18 24 25 25 23
. część szczególna 0 0 0 0 0 0 0 6
. część ogólna 18 20 19 18 24 25 24 17
Kodeks postępowania administracyjnego 6 8 5 5 3 3 10 7
. Postępowanie 4 2 1 4 3 3 9 7
. Udział prokuratora 0 1 1 0 0 0 0 0
. Wydawanie zaświadczeń 1 1 0 0 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 1 4 3 1 0 0 0 0
Kodeks postępowania cywilnego 17 18 17 19 18 18 22 16
. Postępowanie egzekucyjne 0 3 2 1 0 0 0 0
. Postępowanie zabezpieczające 0 1 1 2 0 0 2 0
. Postępowanie nieprocesowe 3 3 0 3 1 0 0 0
. Proces 14 10 14 13 17 18 20 16
. Przepisy ogólne 0 1 0 0 0 0 0 0
Kodeks postępowania karnego 14 15 15 14 16 16 15 15
. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 0 1 2 0 0 0 0 0
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 0 0 1 0 1 1 0 0
. Postępowanie przygotowawcze 0 0 3 0 1 0 0 8
. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 0 1 0 0 1 0 0 1
. Postępowanie odwoławcze 0 2 2 1 2 3 0 1
. Czynności procesowe 0 3 0 3 0 2 0 0
. Uczestnicy postępowania 3 2 2 4 2 2 0 0
. Dowody 1 1 1 1 2 1 0 0
. Przepisy wstępne 3 2 1 0 1 0 0 0
. Sąd 1 0 1 3 0 4 14 0
. Środki przymusu 1 2 0 1 3 1 0 0
. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 4 1 1 1 2 1 0 5
. Postępowania szczególne 1 0 1 0 1 1 0 0
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 0 0 0 0 0 0 0 4
. Zasady ogólne 0 0 0 0 0 0 0 1
. Sąd 0 0 0 0 0 0 0 3
Kodeks pracy 7 7 7 7 6 7 7 8
. Czas pracy 0 2 0 0 0 0 0 0
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 1 0 1 2 0 0 0
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 1 1 3 1 0 0 1
. Stosunek pracy 4 2 2 1 2 1 5 1
. Zatrudnianie młodocianych 0 0 0 0 0 0 1 1
. Przedawnienie roszczeń 0 0 1 0 0 2 0 0
. Przepisy ogólne 1 0 2 0 1 0 0 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 0 0 1 0 2 0 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 1 1 0 0 0 2
. Układy zbiorowe pracy 1 1 0 0 0 0 0 0
. Urlopy pracownicze 1 0 0 0 0 1 0 2
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 0 0 1 0 1
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 7 4 4 5 6 6 7 5
. Zawarcie małżeństwa 0 1 1 0 1 0 0 0
. Prawa i obowiązki małżonków 0 1 0 1 0 0 0 0
. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 0 0 0 0 0 0 4 0
. Ustanie małżeństwa 0 0 0 0 1 2 1 1
. Separacja 1 0 0 0 0 0 0 0
. Obowiązek alimentacyjny 0 1 0 1 1 2 1 1
. Rodzice i dzieci 1 1 2 2 2 2 0 1
. Małżeńskie ustroje majątkowe 1 0 1 1 1 0 1 2
. Przysposobienie 3 0 0 0 0 0 0 0
. Opieka nad małoletnim 1 0 0 0 0 0 0 0
Kodeks spółek handlowych 7 7 7 7 7 7 7 6
. Spółka partnerska 1 1 0 0 1 0 0 0
. Spółka komandytowa 1 0 0 0 1 1 0 0
. Spółka jawna 0 0 1 2 0 0 0 2
. Spółka akcyjna 2 1 0 1 0 1 3 0
. Podział spółek 0 0 0 0 0 1 0 1
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 3 4 1 2 2 3 3
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 0 1 1 0 0 0 0
. Przekształcenia spółek 0 0 1 0 2 2 0 0
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 1 2 0 2 1 0 1 0
Kodeks wykroczeń 5 3 3 3 3 3 3 5
. część ogólna 5 3 3 3 3 3 3 5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 6 6 7 6 6 4 6
. Finanse publiczne 0 0 0 2 0 0 1 0
. Stany nadzwyczajne 0 0 1 0 0 0 1 0
. Samorząd terytorialny 0 0 0 1 0 0 0 1
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 0 0 1 1 1 0 0
. Sejm i Senat 0 0 0 1 0 0 0 0
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 0 1 0 2 0 1 2 0
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 3 0 0 0 0 0 0 0
. Rzeczpospolita 2 0 1 0 0 0 0 1
. Sądy i trybunały 1 2 3 0 1 3 0 4
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 3 1 0 4 1 0 0
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 0 1 1 0 0 0 0 0
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 1 2 1 2 0 1 0 0
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 0 0 0 0 0 0 1 0
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. 0 0 0 0 0 0 1 0
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 0 1 1 0 1 1 0 0
Ordynacja podatkowa 0 0 2 1 2 0 0 0
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2 1 5 4 2 3 8 5
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 0 0 4 6
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 0 0 1 0 0 0 1 0
Prawo o ustroju sądów powszechnych 1 1 2 3 2 1 1 3
Prawo o ustroju sądów wojskowych 0 0 0 0 0 0 1 2
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 0 1 1 0 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 0 2 0 0 4 2 2 0
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 0 4 3 3 3 4 1 1
Traktat z Lizbony 2 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Trybunale Stanu 0 0 0 0 0 0 2 1
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 0 0 0 1 0 0 0 0
Ustawa o samorządzie gminnym 3 2 1 2 0 1 2 1
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 1 0 1 0 0 0 2
Ustawa o samorządzie województwa 1 0 0 0 0 0 0 2
Ustawa o umowach międzynarodowych 0 0 2 1 1 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 1 0 1 0 0 0 0
WIEDZA OGÓLNA 0 1 0 0 0 2 0 4

SUMA

129

126

123

125

130

130

122

127

Rozwiń

II etap – praca pisemna

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, czyli 120. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimum punktów będzie większa niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację ogólną w danym roku, do drugiego etapu zostaną dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitu przyjęć.


O kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej. Jeśli liczba punktów z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.


Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu:

Termin do składania zgłoszeń o przystąpieniu do egzaminu konkursowego wskaże przewodniczący komisji. Przewodniczący lub sekretarz komisji odmawia dopuszczenia do egzaminu kandydata, który złożył zgłoszenie po terminie. Przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.


W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu. Zgłoszenie kandydata, który nie został zakwalifikowany do udziału w konkursie, podlega zwrotowi.

Zdawalność w latach 2010 - 2017:Test na egzaminie konkursowym w 2010 roku zdało 589 osób spośród 1 320 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2011 roku zdało 488 osób spośród 1 807 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2012 roku zdało 398 osób spośród 1 647 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2013 roku zdało 370 osób spośród 1 521 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2014 roku zdało 360 osób spośród 1 617 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2015 roku zdało 308 osób spośród 1 524 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2016 roku zdało 218 osób spośród 1 710 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2017 roku zdało 585 osób spośród 2 162 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja sędziowska i prkuratorska.
Promouj swoją kancelarię!
Testy do dnia egzaminu 249 zł
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.