Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA SĘDZIOWSKA

Termin egzaminu: 2 kwietnia 2020 r.
Start i miejsce: ---
Termin składania wymaganych dokumentów: od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.
Wysokość opłaty za egzamin: 650 zł
Limit miejsc: 70 miejsc

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2 Prawo o ustroju sądów powszechnych
3 Prawo o ustroju sądów wojskowych
4 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
5 Ustawa o Trybunale Stanu
6 Ustawa o Sądzie Najwyższym
7 Prawo o prokuraturze
8 Kodeks cywilny
9 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
10 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
11 Kodeks postępowania cywilnego
12 Kodeks pracy
13 Kodeks spółek handlowych
14 Prawo przedsiębiorców
15 Kodeks karny
16 Kodeks karny skarbowy
17 Kodeks wykroczeń
18 Kodeks postępowania karnego
19 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
20 Kodeks postępowania administracyjnego
21 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
22 Prawo budowlane
23 Prawo geodezyjne i kartograficzne
24 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
25 Ustawa o pomocy społecznej
26 Ustawa o samorządzie powiatowym
27 Ustawa o samorządzie gminnym
28 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
29 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
30 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
31 Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
32 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
33 Karta Narodów Zjednoczonych
34 Traktat o Unii Europejskiej
35 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat formy i sposobu ich doręczenia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przekazane w komunikacie.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

Aplikantem aplikacji uzupełniającej sędziowskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia konkursu ma aplikację uzupełniającą sędziowską, tj. w dniu 2 kwietnia 2020r., 40 roku życia.

  1. Ankieta personalna.
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; przy czym zamiast wymienionych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu dyplomowego - warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie takiego kandydata jest złożenie przez niego nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj.19 marca 2020 r. dokumentów, o których mowa wyżej.
  3. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie - opłatę należy wnieść w wysokości 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych, zero groszy) na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: nr konta 91 1020 2892 0000 5302 0712 4193 z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2020r.”. Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  4. Kopia dowodu osobistego,
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. Kopia dokumentów potwierdzających, że kandydat w okresie 5 lat przed dniem przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską był zatrudniony łącznie przez okres 2 lat na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora i że w dniu przeprowadzenia konkursu jest zatrudniony na w/w stanowisku.
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż na 21 dni przed terminem konkursu, tj. 12 marca 2020r. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.

Mikołajkowe rabaty w ArsLege do -20%
Gwarancja z ArsLege!
Szukasz prawnika?
Sprawdź, jakim prawnikiem jesteś
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.