Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Aplikacja 2021 - nowa oferta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o ochronie danych osobowych


Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozdział 7. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Art. 62. Zawiadomienie strony o niezałatwieniu sprawy w terminie

W przypadku, o którym mowa w art. 36 obowiązek zawiadomienia o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu, zawiadamiając strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, jest obowiązany również poinformować o stanie sprawy i przeprowadzonych w jej toku czynnościach.

Art. 65. Zastrzeżenie informacji lub dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

1. Strona może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, przedstawiane Prezesowi Urzędu. W takim przypadku strona jest obowiązana przedstawić Prezesowi Urzędu również wersję dokumentu niezawierającą informacji objętych zastrzeżeniem.
2. W przypadku nieprzedstawienia wersji dokumentu niezawierającej informacji objętych zastrzeżeniem, zastrzeżenie uważa się za nieskuteczne.
3. Prezes Urzędu może uchylić zastrzeżenie, w drodze decyzji, jeżeli uzna, że informacje, dokumenty lub ich części nie spełniają przesłanek do objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa.
4. W przypadku ustawowego obowiązku przekazania informacji lub dokumentów otrzymanych od przedsiębiorców innym krajowym lub zagranicznym organom lub instytucjom, informacje i dokumenty przekazuje się wraz z zastrzeżeniem i pod warunkiem jego przestrzegania.

Art. 66. Wyłączenie prawa do wglądu w akta sprawy

Prezes Urzędu wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 74 wyłączenie prawa strony do wglądu w akta sprawy § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, również w przypadku, gdy udostępnienie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 65 zastrzeżenie informacji lub dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ust. 1, grozi ujawnieniem tajemnic prawnie chronionych albo ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli o ograniczenie wglądu do akt dla stron postępowania wnosi przedsiębiorca, od którego informacja pochodzi.

Art. 67. Zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia

Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, Prezes Urzędu może zastosować przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 68. Postępowanie kontrolne

1. Jeżeli w toku postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, Prezes Urzędu może przeprowadzić postępowanie kontrolne.
2. Okresu postępowania kontrolnego nie wlicza się do terminów, o których mowa w art. 35 terminy załatwiania spraw przez organy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 69. Kara grzywny

1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ukaranie grzywną świadka lub biegłego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu wymierza karę grzywny w wysokości od 500 złotych do 5000 złotych.
2. Wymierzając karę grzywny, Prezes Urzędu bierze pod uwagę:
1) w przypadku osoby fizycznej – sytuację osobistą wezwanego i stopień zrozumienia powagi ciążących na nim obowiązków wynikających z wezwania lub
2) potrzebę dostosowania wysokości kary grzywny do celu, jakim jest przymuszenie wezwanego do zadośćuczynienia wezwaniu.
3. Kara grzywny, o której mowa w ust. 1, może być nałożona także w przypadku, gdy strona odmówiła przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentacji sporządzonej w języku obcym.

Art. 70. Zobowiązanie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

1. Jeżeli w toku postępowania zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a dalsze ich przetwarzanie może spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki, Prezes Urzędu, w celu zapobieżenia tym skutkom, może, w drodze postanowienia, zobowiązać podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wskazując dopuszczalny zakres tego przetwarzania.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu określa termin obowiązywania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie dłuższy niż do dnia wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy skarga do sądu administracyjnego.

Art. 71. Wniosek o wystąpienie z pytaniem prawnym w sprawie ważności decyzji Komisji Europejskiej

1. Jeżeli w toku postępowania Prezes Urzędu uzna, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 40 wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej ust. 9 w sprawie kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 46 przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń ust. 2 lit. e, oraz decyzji, o której mowa w art. 45 przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony ust. 3 i 5 i art. 46 przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu występuje do sądu administracyjnego z wnioskiem o wystąpienie z pytaniem prawnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie ważności decyzji Komisji Europejskiej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poza spełnianiem wymagań dotyczących skargi, o których mowa w art. 64 dostęp Prezesa Urzędu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), zawiera w szczególności:
1) wskazanie decyzji Komisji Europejskiej, której wniosek dotyczy;
2) omówienie powodów, dla których Prezes Urzędu powziął wątpliwości w kwestii ważności decyzji Komisji Europejskiej i jej niezgodności z przepisami prawa;
3) treść pytania lub pytań, które sąd administracyjny przedstawia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawierającą:
a) przedmiot sporu oraz ustalenia co do okoliczności faktycznych, w tym stanowisko strony podniesione w postępowaniu przed organem, jeżeli zostało przedstawione przez stronę,
b) wskazanie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie,
c) proponowaną do przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sąd administracyjny sentencję pytania lub pytań;
4) oświadczenie o zgodności treści załącznika, o którym mowa w ust. 3, z wnioskiem złożonym w postaci papierowej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się załącznik zawierający treść wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści.
4. Stroną postępowania przed sądem administracyjnym w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest Prezes Urzędu.
5. Sąd administracyjny rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, na posiedzeniu niejawnym, w składzie 3 sędziów.
6. Sąd administracyjny, uznając wniosek, o którym mowa w ust. 1, za uzasadniony, występuje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
7. W przypadku uznania przez sąd administracyjny, że wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wystarczającego uzasadnienia dla wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydaje się postanowienie o odmowie wystąpienia z pytaniem.
8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, nie służy środek odwoławczy.
9. Sąd administracyjny sporządza uzasadnienie postanowienia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 21 dni.
10. Od wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty sądowej.

Art. 72. Uzasadnienie nałożonych administracyjnych kar pieniężnych

W uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wskazuje się dodatkowo przesłanki określone w art. 83 ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych ust. 2 rozporządzenia 2016/679, na których Prezes Urzędu oparł się, nakładając administracyjną karę pieniężną oraz ustalając jej wysokość.

Art. 73. Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej o wydaniu decyzji stwierdzającej naruszenie

1. Prezes Urzędu, jeżeli uzna, że przemawia za tym interes publiczny, po zakończeniu postępowania informuje o wydaniu decyzji na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze oraz Narodowy Bank Polski, w stosunku do których Prezes Urzędu wydał prawomocną decyzję stwierdzającą naruszenie, niezwłocznie podają do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, informację o działaniach podjętych w celu wykonania decyzji.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.