Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o ochronie danych osobowych


Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i dostosowujące

Art. 158. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. Osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, staje się inspektorem ochrony danych i pełni swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r., chyba że przed tym dniem administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w sposób określony w art. 10 zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych ust. 1.
2. Osoba, która stała się inspektorem ochrony danych na podstawie ust. 1, pełni swoją funkcję także po dniu 1 września 2018 r., jeżeli do tego dnia administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu w sposób określony w art. 10 zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych ust. 1.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może zostać odwołana przez administratora bez zawiadomienia Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w przypadku gdy administrator nie jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych.
4. Administrator, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 wyznaczenie inspektora ochrony danych rozporządzenia 2016/679 i zawiadomienia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
5. Podmiot przetwarzający, obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 wyznaczenie inspektora ochrony danych rozporządzenia 2016/679, wyznacza inspektora ochrony danych i zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu, w sposób określony w art. 10 zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Art. 159. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. Do kontroli wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Upoważnienia oraz legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu zakończenia kontroli, o których mowa w ust. 1.

Art. 160. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu.
2. Postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
3. Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.
4. Postępowania prowadzone na podstawie rozdziału 6 ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych umarza się. Decyzji o umorzeniu postępowania nie wydaje się.

Art. 161. Przepisy przejściowe i dostosowujące

Podmiot, do którego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o którym mowa w art. 19a utracił moc ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu odpowiedź na wystąpienie lub wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 162. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. W przypadku postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wierzycielem staje się Prezes Urzędu.
2. Czynności dokonane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.

Art. 163. Przepisy przejściowe i dostosowujące

W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 110 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wysłane upomnienia, tytuły wykonawcze, postanowienia zawierające stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne czynności dokonane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jako wierzyciela, pozostają skuteczne.

Art. 164. Przepisy przejściowe i dostosowujące

Postępowania w sprawie stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jako wierzyciela, wszczęte na podstawie art. 34 rozpoznawanie zarzutu w sprawach prowadzenia egzekucji ustawy zmienianej w art. 110 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone przez Prezesa Urzędu.

Art. 165. Przepisy przejściowe i dostosowujące

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22a uchylony ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 166. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych staje się Prezesem Urzędu.
2. Osoba, która została powołana na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na podstawie ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, pozostaje na stanowisku do czasu upływu kadencji, na którą została powołana.
3. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zastępcą Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 36 zastępcy Prezesa Urzędu ust. 1.

Art. 167. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stają się pracownikami Urzędu. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.

Art. 168. Przepisy przejściowe i dostosowujące

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się mieniem będącym we władaniu Urzędu.

Art. 170. Przepisy przejściowe i dostosowujące

W przypadku gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie złoży sprawozdania, o którym mowa w art. 20 zasada jednakowego traktowania posiadaczy papierów wartościowych ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, sprawozdanie składa Prezes Urzędu w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Art. 171. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których stroną lub uczestnikiem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną lub uczestnikiem staje się Prezes Urzędu.
2. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których stroną lub uczestnikiem było Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną lub uczestnikiem staje się Urząd.

Art. 174. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2018 – 19 639 000 złotych;
2) 2019 – 13 541 000 złotych;
3) 2020 – 13 860 000 złotych;
4) 2021 – 13 860 000 złotych;
5) 2022 – 13 860 000 złotych;
6) 2023 – 13 860 000 złotych;
7) 2024 – 13 860 000 złotych;
8) 2025 – 13 860 000 złotych;
9) 2026 – 13 860 000 złotych;
10) 2027 – 13 860 000 złotych.
2. Prezes Urzędu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Urzędu.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.