Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

§ 9 Arkusz ocen


Dz.U.2002.91.810 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
1. Po zakończeniu egzaminu komisja egzaminacyjna, po przeprowadzonej naradzie, sporządza arkusz ocen oraz ustala końcowy wynik egzaminu w drodze głosowania.
2. Głosowanie odbywa się większością głosów. Do ustalenia wyniku końcowego nie stosuje się skali ocen.
3. Arkusz ocen, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko aplikanta,
2) datę egzaminu,
3) skład komisji egzaminacyjnej,
4) oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych elementów wiedzy i umiejętności aplikanta, o których mowa w § 8 ust. 4,
5) końcowy wynik egzaminu,
6) podpisy przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej oraz datę.
4. O wyniku egzaminu informuje aplikanta ustnie przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
5. Aplikant, który zdał egzamin, otrzymuje zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu aplikacji eksperckiej.
6. Arkusz ocen, a także kopia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podlegają włączeniu do akt osobowych aplikanta.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.