Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Egzamina wtępny na aplikację

Generator testów


Ułóż własny test! Aplikacja umożliwia selekcję aktów bądź jedynie wskazanego zakresu aktu, ograniczając wybór pytań testowych do działu bądź rozdziału - indywidualnie do potrzeb użytkownika. Jest to idealny sposób do nauki czy powtórki na egzamin. Wprowadzona opcja procentowego udziału pytań pozwala sprostać nawet bardzo szczegółowym kryteriom. Odkryj nowe interaktywne metody nauki!
0
zaznaczonych pytań
Zaznaczonych elementów: 0 (max: 10)
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Ustawa o pomocy społecznej
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Ustawa o dniach wolnych od pracy
  • Ustawa o społecznej inspekcji pracy
  • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
  • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  • Ustawa o związkach zawodowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
  • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Prawo Karne
  • Kodeks karny
   • część ogólna
   • część szczególna
   • część wojskowa
  • Kodeks wykroczeń
   • część ogólna
   • część szczególna
  • Kodeks karny skarbowy
   • część ogólna
   • część szczególna
   • postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
   • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • Kodeks postępowania karnego
   • Przepisy wstępne
   • Sąd
   • Uczestnicy postępowania
   • Czynności procesowe
   • Dowody
   • Środki przymusu
   • Postępowanie przygotowawcze
   • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
   • Postępowanie odwoławcze
   • Postępowania szczególne
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
   • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
   • Koszty procesu
   • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
   • Zasady ogólne
   • Sąd
   • Uczestnicy postępowania
   • Czynności procesowe
   • Dowody
   • Środki przymusu
   • Czynności wyjaśniające
   • Postępowanie zwyczajne
   • Postępowanie szczególne
   • Środki odwoławcze
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
   • Koszty postępowania
   • Postępowanie w sprawach ze stosunkó międzynarodowych
  • Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie przed sądem
   • Postępowanie wykonawcze
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Kodeks karny wykonawczy
   • część ogólna
   • część szczególna
   • część wojskowa
   • część końcowa
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Ustawa o amnestii
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym
  • Ustawa o świadku koronnym
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad nieletnim
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawa o własności lokali
  • Prawo wekslowe
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Prawo spółdzielcze
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
  • Ustawa o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro
  • Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
  • Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
  • Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
  • Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
  • Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Prawo przewozowe
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
  • Ustawa o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • AKT ARCHIWALNY - Kodeks Etyki Służby Cywilnej
  • Ustawa o prawach konsumenta
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
   • Administracyjne kary pieniężne
   • Europejska współpraca administracyjna
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Ustawa o samorządzie powiatowym
  • Ustawa o samorządzie województwa
  • Ustawa o samorządzie gminnym
  • Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
  • Ustawa o gospodarce komunalnej
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Ustawa o broni i amunicji
  • Ustawa o drogach publicznych
  • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • Ustawa o dokumentach paszportowych
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o cenach
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  • Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
  • Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
  • Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
  • Ustawa o usługach detektywistycznych
  • Ustawa o Policji
  • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Ustawa o Straży Granicznej
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  • Ustawa o działach administracji rządowej
  • Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa
  • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
  • Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych
  • Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  • Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
  • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • AKT ARCHIWALNY - Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
  • Ustawa o usługach turystycznych
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
  • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
  • Ustawa o ochronie osób i mienia
  • Ustawa o kierujących pojazdami
  • Ustawa o odznakach i mundurach
  • Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych
  • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy
  • Ustawa o pracownikach samorządowych
  • Ustawa o muzeach
  • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań
  • Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • Ustawa o dyscyplinie wojskowej
  • Ustawa o kontroli w administracji rządowej
  • Prawo geologiczne i górnicze
  • Ustawa o ewidencji ludności
  • Prawo o aktach stanu cywilnego
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (2018)
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  • Traktat o Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych
  • Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości
  • Regulamin Parlamentu Europejskiego
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu
  • Traktat ustanawiający WE
  • Ustawa o europejskich radach zakładowych
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
  • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)
  • Rozporządzenie (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)
  • Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC)
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
   • Przepisy karne
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Prawo upadłościowe
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: "o komercjalizacji i prywatyzacji")
  • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
  • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
  • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  • Ustawa o spółdzielni europejskiej
  • Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (poprzedni tytuł: o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”)
  • Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  • Prawo restrukturyzacyjne
  • Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
  • Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
  • Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o stowarzyszeniach
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Prawo o ustroju sądów wojskowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
  • Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
  • Ustawa o Trybunale Stanu
  • Ustawa o Radzie Ministrów
  • Ustawa o obywatelstwie polskim
  • Ustawa o Narodowym Banku Polskim
  • Ustawa o fundacjach
  • Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  • Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
  • Ustawa o służbie cywilnej
  • Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o referendum ogólnokrajowym
  • Ustawa o umowach międzynarodowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o partiach politycznych
  • Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach
  • Ustawa o stanie klęski żywiołowej
  • Ustawa o referendum lokalnym
  • Ustawa o orderach i odznaczeniach
  • Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
  • Ustawa o repatriacji
  • Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  • Kodeks wyborczy
  • AKT ARCHIWALNY - Regulamin pracy Rady Ministrów
  • Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
  • Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o obywatelstwie polskim
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
  • Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
  • Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
  • Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym
 • Prawo Ochrony Środowiska
  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o lasach
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • AKT ARCHIWALNY - Prawo wodne
  • AKT ARCHIWALNY - Instrukcja urządzania lasu
  • Prawo atomowe
  • Ustawa o ochronie przyrody
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o odpadach
  • Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Ustawa o ochronie zwierząt
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nier
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
 • Prawo Finansowe
  • Prawo bankowe
  • Ordynacja podatkowa
  • Ustawa o finansach publicznych
   • Zasady finansów publicznych
   • Państwowy dług publiczny
   • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa
   • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
   • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
   • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn
  • Prawo dewizowe
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
   • Przepisy ogólne
   • Podatek od nieruchomości
   • Ewidencja podatkowa nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Opłaty lokalne
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o podatku leśnym
  • Ustawa o podatku rolnym
  • Ustawa o podatku od towarów i usług
  • Ustawa o podatku akcyzowym
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Ustawa o opłacie skarbowej
  • Ustawa o doradztwie podatkowym
  • Ustawa o grach hazardowych
  • Prawo celne
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
  • Zasady etyki doradców podatkowych
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
  • Prawo czekowe
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o grach i zakładach wzajemnych
  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Ustawa o giełdach towarowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
  • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
  • Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych
  • Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  • Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
  • Szczegółowe zasady obrotu giełdowego
  • Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  • Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców
  • Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich
  • Ustawa o podatku tonażowym
  • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • AKT ARCHIWALNY - Wspólnotowy Kodeks Celny
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
  • Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiazujący na BondSpot S.A.
  • Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
  • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
  • Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 5 do Regulaminu ASO, Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu
  • Załącznik Nr 6 do Regulaminu ASO, Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)
  • Załącznik Nr 7 do Regulaminu ASO, Opłaty w alternatywnym systemie obrotu
  • Zasady działania CATALYST
  • Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
  • Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
  • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A.
  • Załącznik nr 3a do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 1 do Zasad działania Catalyst
  • Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny
  • nieaktualny Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO, Zasady obrotu instrumentami finansowymi w ASO
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków oszacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
  • Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP
  • Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego
  • Ustawa o obligacjach
  • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Prawo Międzynarodowe
  • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
  • Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.
  • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
  • Karta Narodów Zjednoczonych
  • KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Statut Rady Europy
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
  • Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
  • Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.
  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
 • Etyka i zawody prawnicze
  • Prawo o adwokaturze
  • Ustawa o radcach prawnych
  • Prawo o notariacie
  • Kodeks Etyki Adwokackiej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
  • AKT ARCHIWALNY - Kodeks Etyki Radcy Prawnego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
  • Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów
  • Ustawa o kuratorach sądowych
  • Kodeks Etyki Kuratora
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
  • Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
  • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
  • AKT ARCHIWALNY - Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
  • Zasady etyki zawodowej rzecznika patentowego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego
  • Prawo o prokuraturze
  • Ustawa o komornikach sądowych
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane
  • Prawo budowlane
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
  • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  • Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządz
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartografic
  • AKT DO USUNIĘCIA - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
  • Ustawa o wyrobach budowlanych
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
  • Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  • Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
  • Ustawa o systemie oceny zgodności
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym
  • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
  • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
 • Pozostałe
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  • Ustawa o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy
  • Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych
  • Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
  • Prawo energetyczne
  • Umowa Grantu Funduszu Powierniczego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju
  • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
  • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o Biurze Ochrony Rządu
  • Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Ustawa o służbie zagranicznej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
  • Prawo własności przemysłowej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
  • Ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawa o normalizacji
  • GEODEZJA
  • Prawo telekomunikacyjne
  • WIEDZA OGÓLNA
  • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • AKT ARCHIWALNY - Prawo pocztowe
  • Ustawa o strażach gminnych
  • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  • Prawo prasowe
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawa o transporcie drogowym
  • Ustawa o transporcie kolejowym
  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Ustawa o sporcie
  • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
  • Kodeks morski
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Ustawa o rzecznikach patentowych
  • Ustawa o radiofonii i telewizji
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
  • Ustawa o ochronie roślin
  • Ustawa o Służbie Więziennej
  • Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)aździernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
  • Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO, Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)
  • Uchwała Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia na rynku NewConnect segmentu NewConnect Lead
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Ustawa o rewitalizacji
  • Ustawa o kosztach komorniczych
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.