Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 154. Nagrody jubileuszowe


Dz.U.2013.0.1404 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
1. Funkcjonariuszom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1) po 20 latach służby - 75 %,
2) po 25 latach służby - 100 %,
3) po 30 latach służby - 150 %,
4) po 35 latach służby - 200 %,
5) po 40 latach służby - 300 %,
6) po 45 latach służby - 400 %
- miesięcznego uposażenia.
2. Do okresów służby uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się poprzednie zakończone okresy służby lub zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), a także w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pojęcie organów bezpieczeństwa państwa ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, biorąc pod uwagę udokumentowanie okresów pełnienia służby lub zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.