Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 31. Obniżenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej o składkę na ubezpieczenie zdrowotne


Dz.U.1998.144.930 - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa w art. 30 decyzja w sprawie ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zasadę tę stosuje się również do podatników, o których mowa w art. 25 warunki opodatkowania w formie karty podatkowej ust. 5.
2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.
3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
4. Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.
5. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się do składek, o których mowa w art. 27b obniżenie kwoty podatku ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b obniżenie kwoty podatku ust. 4 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.