• Art. 77. pr. przewoz. - P...
  22.12.2014
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia między przewoźnikami, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.
2. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.
3. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:
1) utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;
2) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki;
3) szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody;
4) zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było od dnia, w którym powinna była nastąpić;
5) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji;
6) innych zdarzeń prawnych - od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 22.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT