Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą 2018

19666 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 20-04-2018
Test demo  
Pakiet pytań testowych z ustaw, które w tym roku obowiązują na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą. Udział procentowy pytań w teście z konkretnych aktów jest identyczny jak na egzaminie. Wybierz ilość pytań, jakie chcesz rozwiązać i poczuj się jak na egzaminie!
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy (3%)
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (4%)
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny (11%)
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego (16%)
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (1%)
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (1%)
  • Ustawa o własności lokali (1%)
  • Prawo wekslowe (2%)
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (2%)
  • Prawo spółdzielcze (1%)
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (1%)
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (1%)
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (1%)
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (1%)
  • Ustawa o prawach konsumenta (1%)
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego (4%)
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (1%)
  • Ustawa o samorządzie województwa (1%)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (1%)
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (1%)
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (1%)
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (2%)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (1%)
  • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (1%)
  • Ustawa o kontroli w administracji rządowej (1%)
  • Prawo o aktach stanu cywilnego (1%)
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych (3%)
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1%)
  • Prawo upadłościowe (1%)
  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (1%)
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (1%)
  • Prawo restrukturyzacyjne (1%)
  • Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (1%)
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (3%)
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o stowarzyszeniach (1%)
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (1%)
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (1%)
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (1%)
  • Ustawa o Radzie Ministrów (1%)
  • Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (1%)
 • Prawo Finansowe
  • Ustawa o finansach publicznych (1%)
   • Zasady finansów publicznych
   • Państwowy dług publiczny
   • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa
   • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
   • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
   • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Ordynacja podatkowa (2%)
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (1%)
  • Ustawa o podatku od towarów i usług (1%)
  • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (1%)
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (3%)
  • Traktat o Unii Europejskiej (1%)
 • Prawo Międzynarodowe
  • Prawo prywatne międzynarodowe (1%)
 • Etyka i zawody prawnicze
  • Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (4%)
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (1%)
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne (1%)
 • Pozostałe
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (1%)
  • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (1%)
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (1%)

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.