Strona używa plików cookies.

Akceptuję

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 89b. Uregulowanie należności


Dz.U.2011.177.1054 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub
świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie
lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu
za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na
fakturze.
1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego,
w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.
2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności
określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną
część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
3.(uchylony).
4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.
5. (uchylony).
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego
lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku
wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do osób
fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,
dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Do

Art. 89b. Uregulowanie należności

sąd wydał

2

orzeczeń

Sprawdź
LexLege.pl

Uzyskaj dosęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzecznictw.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
30-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 50,00 zł
Nowa cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 250,00 zł
Nowa cena: 99,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.