Strona używa
plików cookies.

Akceptuję

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 64. Urzędowe sprawdzenie


Dz.U.2015.0.990 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
1. W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą podlegającą kontroli właściwy organ Służby Celnej przeprowadza urzędowe sprawdzenie, które polega na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy są zapewnione warunki i środki, o których mowa w art. 33 obowiązki podmiotów podlegających kontroli ust. 1 i art. 34 obowiązek zapewnienia warunków i środków do sprawnego przeprowadzania kontroli ust. 1. W ramach urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przed wydaniem lub zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, właściwy organ Służby Celnej wykonuje również czynności w celu ustalenia, czy miejsce prowadzenia składu podatkowego lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym.
2. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się:
1) przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 30 zasady kontroli wykonywanych przez Służbę Celną ust. 2 pkt 2–4, oraz po przerwie w prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 30 zasady kontroli wykonywanych przez Służbę Celną ust. 2 pkt 3 i 4, dłuższej niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadkach gdy przepisy prawa celnego lub podatkowego w zakresie podatku akcyzowego uzależniają wydanie określonej decyzji od stwierdzenia możliwości sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli;
3) w celu ustalenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.
3. Podmiot przed rozpoczęciem działalności przesyła właściwemu organowi Służby Celnej zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia działalności, o której mowa w art. 30 zasady kontroli wykonywanych przez Służbę Celną ust. 2 pkt 1, 3 i 4, po przerwie dłuższej niż 3 miesiące – zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności.
3a. W przypadkach, gdy urzędowe sprawdzenie jest przeprowadzane:
1) przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego – złożony wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty stanowią zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa w ust. 3;
2) przed zmianą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego – złożony wniosek o zmianę zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty stanowią zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa w ust. 3.
4. Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz dokumentacją, o których mowa w ust. 3 i 3a, stanowi akta weryfikacyjne, które zatwierdza się:
1) decyzją naczelnika urzędu celnego - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) postanowieniem właściwego organu Służby Celnej - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
5. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki określone w ust. 1, właściwy organ Służby Celnej wyznacza termin do ich spełnienia, a po upływie terminu przeprowadza powtórne urzędowe sprawdzenie.
6. W przypadku stwierdzenia w wyniku powtórnego urzędowego sprawdzenia, że nie są zapewnione warunki i środki, o których mowa w ust. 1, organ Służby Celnej wydaje:
1) decyzję o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
7. W przypadku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje się postanowienie, na które przysługuje zażalenie.
8. W przypadku gdy organ Służby Celnej przeprowadza postępowanie audytowe, urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w toku tego postępowania.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiązku przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia,
2) tryb dokonywania oraz zakres zgłoszeń, o których mowa w ust. 3,
3) zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt weryfikacyjnych
- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnej kontroli oraz zakres prowadzonej działalności.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1

Do

Art. 64. Urzędowe sprawdzenie

sąd wydał

1

orzeczeń

Sprawdź
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
30-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 50,00 zł
Nowa cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 250,00 zł
Nowa cena: 99,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.