• § 122 - Właściwość miejs...
  16.09.2014
1. Terytorialny zakres działania jednostek organizacyjnych w sprawach karnych, związany z obszarem ich właściwości ustalonym przepisami wydanymi na podstawie art. 17 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, ust. 13 ustawy, zwany dalej "właściwością miejscową", określają:
1) przepisy § 123-126;
2) przepisy wydane na podstawie art. 17 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, ust. 14 ustawy;
3) przepisy odrębnych ustaw.
2. Ilekroć w odrębnych ustawach jest mowa o właściwości miejscowej lub właściwości prokuratora w sprawach karnych, należy przez to rozumieć właściwość miejscową, o której mowa w ust. 1.
3. Przekazanie sprawy według właściwości miejscowej innej jednostce organizacyjnej nie wymaga formy postanowienia ani zarządzenia i nie podlega zaskarżeniu.
4. Spór o właściwość miejscową między równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi rozstrzyga kierownik jednostki organizacyjnej nadrzędnej nad jednostką organizacyjną, która pierwsza wszczęła spór.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na dobro prowadzonego postępowania, kierownik nadrzędnej jednostki organizacyjnej może przekazać podległej jednostce organizacyjnej do prowadzenia lub nadzoru sprawę z pominięciem zasad właściwości miejscowej określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Nie daj zaskoczyć się prawu! Kup dostęp do całej bazy już teraz:

LexLege na 24 godziny
9.00 zł
LexLege na 1 miesiąc
29.00 zł (50.00 zł)
LexLege na 12 miesięcy
99.00 zł (250.00 zł)
LexLege na 3 miesięce
59.00 zł
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 16.09.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT