Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 434. Zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego


Dz.U.1997.89.555 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
§ 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego ponadto tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym lub podlegających uwzględnieniu z urzędu.
§ 2. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może spowodować orzeczenie także na korzyść oskarżonego.
§ 3. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego także w wypadku skazania z zastosowaniem art. 343 uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, lub art. 387 wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego, Kodeksu postępowania karnego albo art. 156 wniosek o wydanie wyroku skazującego jako element aktu oskarżenia, Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli środek odwoławczy wniesiono na korzyść oskarżonego, zaskarżając rozstrzygnięcie co do winy lub co do kary lub środka karnego, objęte uprzednim porozumieniem.
§ 4. Określonego w § 1 zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego nie stosuje się, jeżeli osoba, względem której zastosowano przepis art. 60 nadzwyczajne złagodzenie kary, § 3 lub 4 Kodeksu karnego, lub art. 36 nadzwyczajne złagodzenie kary, § 3 Kodeksu karnego skarbowego, odwołała swoje wyjaśnienia lub zeznania.
§ 5. Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia przez sąd odwoławczy przyczyn uzasadniających uchylenie orzeczenia, określonych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze, § 1.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.