• § 2 - Zasady ustalania w...
  20.12.2014
1. Z zastrzeżeniem § 5, wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu ustala się według następującego wzoru:
O = (Wi - Ws) x Z x P x C
2. Jeżeli wskaźnik wartości Ws nie został określony, wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, ustala się według następującego wzoru:
O = Wk x Z x P x C
użyte symbole oznaczają:
O - wysokość odszkodowania w złotych,
Ws - wskaźnik wartości jednego ha drzewostanu na pniu w wieku przedwczesnego wyrębu tego drzewostanu,
Wi - wskaźnik wartości spodziewanej jednego ha drzewostanu na pniu w wieku rębności,
Wk - wskaźnik wartości kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację jednego ha drzewostanu,
Z - stopień zadrzewienia drzewostanu stanowiący iloraz faktycznej miąższości drzewostanu w wieku przedwczesnego wyrębu oraz miąższości potencjalnie możliwej do osiągnięcia przez ten drzewostan,
P - powierzchnia drzewostanu w ha,
C - aktualna cena sprzedaży jednego m3 drewna wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski dla celów podatku leśnego.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 20.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT