Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań


Dz.U.2005.207.1729 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku t
Na podstawie art 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakres regulacji rozporządzenia

Rozporządzenie określa wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, warunki nabywania akcji w wyniku tego wezwania oraz szczegółowy sposób ogłaszania wezwań, w przypadku:
1) zamiaru wystąpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), na podstawie art. 91 zniesienie dematerializacji akcji ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zwiększania w spółce publicznej udziału w ogólnej liczbie głosów:
a) o więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33 %, na podstawie art. 72 uchylony ust. 1 pkt 1 ustawy,
b) o więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33 %, na podstawie art. 72 uchylony ust. 1 pkt 2 ustawy
- stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:
a) wynikającego z art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 ustawy, w przypadku przekraczania 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
b) wynikającego z art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 ustawy, w przypadku przekraczania 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:
a) wynikającego z art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku przekraczania 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
b) wynikającego z art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku przekraczania 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Objaśnienie pojęć

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 72 uchylony-74 oraz art. 91 zniesienie dematerializacji akcji ust. 6 ustawy;
2) wzywającym - rozumie się przez to podmiot lub podmioty obowiązane do ogłoszenia wezwania i ogłaszające to wezwanie;
3) podmiocie pośredniczącym - rozumie się podmiot prowadzący działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego wzywający ogłasza i przeprowadza wezwanie;
4) czasie trwania wezwania - rozumie się przez to okres od dnia ogłoszenia wezwania, w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1, do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;
5) zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji - rozumie się przez to również niewyrażenie zastrzeżeń w terminie przewidzianym odrębnymi przepisami regulującymi nabywanie akcji;
6) zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji - rozumie się przez to zawiadomienia lub decyzje właściwych organów państwa polskiego, innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

§ 3. Treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

1. Treść wezwania, z zastrzeżeniem § 4, zawiera:
1) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres wzywającego;
2) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres podmiotu nabywającego akcje;
3) firmę, siedzibę, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego;
4) podstawę prawną ogłoszenia wezwania;
5) oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju;
6) procentową liczbę głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, oraz łączną, procentową liczbę głosów z akcji i odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką zamierza on osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania, a w przypadku, o którym mowa w § 6, ust. 2 - dodatkowo wskazanie minimalnej liczby akcji i odpowiadającej jej procentowej liczby głosów, jeżeli została określona;
7) określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot;
8) cenę, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju;
9) cenę, od której, zgodnie z art. 79 kryteria ceny akcji w wezwaniu, wniosek o zgodę na cenę nie spełniającą wymaganych kryteriów, ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny;
10) czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów;
11) wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego lub wobec podmiotu nabywającego akcje;
12) procentową liczbę głosów z akcji oraz odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką wzywający lub podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 podmioty objęte obowiązkami określonymi w przepisach szczególnych, ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz łączną, procentową liczbę głosów z akcji i odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania;
13) wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje;
14) wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;
15) wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie;
16) termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane;
17) wskazanie, czy wzywający lub podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności;
18) oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu, udzielającej zgody na nabycie akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania;
19) warunek, o którym mowa w § 6, ust. 1, jeżeli wezwanie jest ogłaszane z zastrzeżeniem takiego warunku, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określeniem terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego jednak niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania;
20) szczegółowe zamiary wzywającego lub podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania;
21) wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte wezwaniem;
22) wskazanie jednego z trybów określonych w § 8, ust. 1, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania, w przypadku, o którym mowa w § 1, pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;
23) wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8, ust. 1-3, pozostaną ułamkowe części akcji;
24) wskazanie zasad, o których mowa w § 8, ust. 3, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone;
25) szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ogłoszenie wezwania, ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmiankę o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.
2. W treści wezwania zamieszcza się inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

§ 4. Treść wezwania do zapisywania się na zamianę akcji

1. Jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji, wezwanie oprócz treści wskazanej w § 3 powinno zawierać:
1) określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny;
2) parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia;
3) wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie;
4) tryb i sposób dokonania zamiany;
5) oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do wezwania dotyczącego zapisywania się na zamianę akcji, stosuje się odpowiednio przepisy o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji.

§ 5. Obowiązki podmiotu pośredniczącego po przekazaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania

1. Podmiot pośredniczący po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ogłoszenie wezwania ust. 2 ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, przekazuje w celu ogłoszenia treść wezwania agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 agencja informacyjna ustawy.
2. Podmiot pośredniczący publikuje treść wezwania w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
3. Przekazanie treści wezwania do dziennika, o którym mowa w ust. 2, następuje nie wcześniej niż po przekazaniu treści wezwania agencji informacyjnej.
4. Podmiot pośredniczący udostępnia, w terminach przyjmowania zapisów, treść wezwania do publicznej wiadomości w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§ 6. Treść wezwań i obowiązki informacyjne wzywającego

1. W przypadkach, o których mowa w:
1) § 1 pkt 1 - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki, na której sprzedaż lub zamianę akcji wezwanie zostało ogłoszone, uchwały, o której mowa w art. 91 zniesienie dematerializacji akcji, ust. 4 ustawy;
2) § 1 pkt 2-4 treść wezwania może, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego na podstawie art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, ust. 2 pkt 1 lub art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem:
a) podjęcia przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki, której akcje są objęte wezwaniem, uchwały w określonej sprawie,
b) zakończenia z określonym skutkiem innego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co spółka, której akcje są objęte wezwaniem, ogłoszonego na terytorium państwa należącego do OECD przez wzywającego lub spółkę należącą do tej samej co wzywający grupy kapitałowej,
c) zawarcia przez spółkę, na której akcje ogłaszane jest wezwanie, umowy określonej w treści warunku, w tym umowy organizacyjnej.
2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2-4, podmiot nabywający akcje może w wezwaniu, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego na podstawie art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, ust. 2 lub art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, ust. 2 ustawy, określić minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu zobowiązuje się do nabycia tych akcji.
3. Wzywający obowiązany jest przekazać niezwłocznie agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 , ustawy, informację o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunku, w terminie określonym w treści wezwania, lub o podjęciu przez wzywającego decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.
4. Informację, o której mowa w ust. 3, wzywający obowiązany jest również ogłosić w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treścią wezwania, warunek powinien się ziścić.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do ziszczenia lub nieziszczenia się zamieszczonych w treści wezwania warunków prawnych nabywania akcji oraz otrzymania zamieszczonego w treści wezwania zawiadomienia o niewyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, wyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub decyzji właściwego organu o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na nabycie akcji.

§ 7. Termin przyjmowania zapisów

1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 14. dniu roboczym i nie później niż w 37. dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, jednak nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu treści wezwania w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2.
2. Termin przyjmowania zapisów w przypadkach określonych w:
1) § 1 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b - nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 70 dni;
2) § 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a - nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 70 dni.
3. Termin, o którym mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 - może ulec wydłużeniu:
a) do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni,
b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia lub decyzji właściwego organu, jednak nie więcej niż do 120 dni - jeśli bezskutecznie upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 18;
2) ust. 2 pkt 2 - może ulec wydłużeniu:
a) do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni,
b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia lub decyzji właściwego organu, jednak nie więcej niż do 120 dni - jeżeli bezskutecznie upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 18.
4. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania.
5. Wzywający, w trybie określonym w § 5 ust. 2 i 4, informuje o:
1) wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów:
a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a - nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu,
b) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b - nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu;
2) skróceniu terminu przyjmowania zapisów - nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

§ 8. Obowiązki podmiotu nabywającego akcje

1. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, podmiot nabywający akcje jest obowiązany do:
1) nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabycia akcji w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w wezwaniu albo
2) nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, albo nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.
2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 3:
1) jeżeli liczba głosów z akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu przekracza liczbę głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, oraz
2) akcje objęte zapisami różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
- akcje o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu są nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.
3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, akcje mogą być nabywane na zasadach ustalonych przez wzywającego w treści wezwania, określających pierwszeństwo nabycia akcji danego rodzaju lub proporcje udziału akcji poszczególnych rodzajów w ogólnej liczbie nabywanych akcji.
4. Informacje o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania, w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, są przekazywane przez podmiot pośredniczący agencji informacyjnej oraz udostępniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§ 9. Zmiana treści wezwania

1. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania w drodze ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 2.
2. Wzywający może dokonać zmiany:
1) liczby akcji poszczególnych rodzajów, jakie zamierza nabyć, w tym minimalnej liczby akcji, o której mowa w § 6 ust. 2,
2) liczby i terminów transakcji nabycia akcji w wezwaniach, o których mowa w art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, i 383_91, ustawy,
3) sposobu i terminów składania zapisów w wezwaniu
- z zastrzeżeniem § 7 i 10.
3. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed zakończeniem przyjmowania zapisów zgodnie z wezwaniem. Jeżeli wzywający zmniejszył liczbę akcji, jaką zamierza nabyć w wezwaniu, z zastrzeżeniem art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, i art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, ustawy, osoby, które złożyły zapisy, a których akcje do dnia ogłoszenia o zmniejszeniu liczby akcji, jakie wzywający zamierza nabyć w wezwaniu, nie były przedmiotem transakcji nabycia zgodnie z warunkami wezwania, mają prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia składanego w miejscu złożenia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia.
4. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia akcji w wezwaniu. Zmienione terminy transakcji nie mogą przypadać wcześniej niż na 3 dni robocze przed najwcześniejszym planowanym po dokonaniu zmiany terminem przeprowadzenia transakcji. W przypadku odwołania lub opóźnienia transakcji przewidzianych w treści wezwania osoby, które złożyły zapisy, mają prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia składanego w miejscu złożenia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia.
5. Zmiany sposobu i terminów przyjmowania zapisów można dokonać nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu.
6. Treść wezwania może zostać zmieniona w zakresie, o którym mowa w ust. 2, bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 3-5, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, z uwzględnieniem art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, i art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, ustawy.

§ 10. Zmiana ceny nabywania akcji lub parytetu zamiany

1. Podmiot nabywający akcje może, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Informacje o zmianie ceny lub parytetu zamiany podmiot pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
2. Cena, po jakiej mają być nabywane akcje, może być zmieniona bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji.
3. W przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, osoba, która złożyła zapis, jest uprawniona do cofnięcia złożonego zapisu, jeżeli nie nastąpiło przeniesienie praw z akcji.
4. W przypadku gdy nowa cena:
1) jest wyższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić tę nową cenę wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały, zgodnie z tą zasadą, prawo do otrzymania ceny wyższej od nowej ceny - wzywający jest obowiązany zapłacić tę wyższą cenę;
2) jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę, po której zapisały się na sprzedaż akcji, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od ceny, po jakiej się zapisały - tę wyższą cenę.
5. Podmiot nabywający akcje nie jest obowiązany do zapłacenia ceny zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, jeżeli zmiana ceny nastąpiła po nabyciu przez niego akcji, dokonanym w ramach wezwania.
6. Zasady określone w ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do parytetów zamiany.
7. Podmiot nabywający akcje może zróżnicować cenę lub parytet zamiany wyłącznie ze względu na prawa wynikające z akcji.

§ 11. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji

1. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w podmiocie pośredniczącym. Złożenie zapisu jest potwierdzane wpisem w rejestrze prowadzonym w tym celu przez podmiot pośredniczący. Na potwierdzenie złożenia zapisu osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje wyciąg z tego rejestru.
2. W przypadku gdy akcje objęte wezwaniem nie są zapisane na rachunku papierów wartościowych osoby odpowiadającej na wezwanie, prowadzonym przez podmiot pośredniczący, osoba ta, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, składa w podmiocie pośredniczącym świadectwo depozytowe dotyczące tych akcji.
3. W przypadku gdy przedmiotem wezwania są akcje inne niż zdematerializowane, osoba zgłaszająca się na wezwanie składa, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, akcje objęte zapisem do depozytu w podmiocie pośredniczącym.

§ 12. Termin transakcji nabycia akcji i zapisania ich na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego

1. Transakcja nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania następuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Transakcja nabycia akcji w trybie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
3. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego akcje następuje w dniu rozliczenia nabycia tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż 3 dnia roboczego od dnia transakcji nabycia.

§ 13.

Do wezwań ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo niespełnienia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... .......................... .......................... .......................... .......................... (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) ................................... ................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego) ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Tryb i sposób dokonania zamiany ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone ............................................................... ............................................................... ............................................................... 34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................. ........................... ............................. ........................... (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) ................................... ................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego) ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... .............................. ............................ .............................. ............................ (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) .................................... .................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego) ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... .............................. ........................... .............................. ........................... (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) ................................... ................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego)

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.