Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania cywilnego (w trakcie aktualizacji) - Postępowanie nieprocesowe


Kategoria: Prawo Cywilne

Wypłata nadwyżki dochodów

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w Z. postanowieniem z dnia 3 marca 2004 r. zobowiązał zarządcę masy spadkowej po Janie W. i Ewelinie W. do zaliczkowego wypłacenia uczestnikom postępowania części nadwyżki dochodów w łącznej wysokości 100.000 zł, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się tego postanowienia. W zażaleniu na to postanowienie uczestnicy Hanna F. i Paweł F. wnieśli o jego uchylenie, zarzucając, że zostało wydane przedwcześnie. Czy postanowienie zobowiązujące zarządcę do wypłacenia określonej kwoty tytułem części nadwyżki dochodów wydane w trybie art. 613 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 zd. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, od którego przysługuje apelacja, czy też podlega zaskarżeniu zażaleniem, bądź też jest niezaskarżalne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Skarga kasacyjna przy wpisie do rejestru dłużników

Stan faktyczny:

W sprawie wszczętej z urzędu o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych Sąd Okręgowy w A. postanowieniem z dnia 4 maja 2007 r. odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 3986 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, uznając ją za niedopuszczalną (art. 5191 § 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego). W ocenie Sądu Okręgowego, art. 5191 § 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego dopuszcza skargę kasacyjną tylko od orzeczeń decydujących o bycie prawnym podmiotu podlegającego rejestracji, tj. od wpisów kreujących nowy podmiot lub unicestwiających go. Tymczasem wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych pełni funkcję ewidencyjną i informacyjną, ujawniając tych dłużników, ale nie decyduje o bycie prawnym podmiotu podlegającego wpisowi. W ocenie Sądu, zaskarżone orzeczenie nie jest orzeczeniem w przedmiocie wpisu podmiotu podlegającego rejestracji, o jakim mowa w art. 5191 § 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co powoduje niedopuszczalność skargi kasacyjnej. Oceń zasadność postanowienia Sądu Okręgowego o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Stan faktyczny:

Dnia 25 maja 2009 roku do Sądu Rejonowego w Ostródzie wpłynął wniosek Mariana M., zamieszkałego w Ostródzie. ojca Jolanty G., zamieszkałej w Olsztynie o ubezwłasnowolnienie częściowe tejże na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu Cywilnego. We wniosku tym wskazał, że córka cierpi na zaburzenie psychiczne - pijaństwo, na co przedstawił zaświadczenie psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej córki.

Rozważ, czy w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego:

1) Wnioskodawca wniósł wniosek do wlaściwego  Sądu?

2) Czy wnioskodawca przedstawił wszytkie wymagane świadectwa, jeżeli chciał ubezwłasnowolić częściowo osobę z powodu pijaństwa?

3) Jakie w tym wypadku powinno być działanie Sądu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie małoletniego

Stan faktyczny:

Krystian i Bożena M, zamieszkali w B. w związku z chorobą psychiczną swojego syna Karola l. 17, postanowili złożyć wniosek o jego częściowe ubezwłasnowolnienie.

W związku z tym przygotowali wniosek jak i załączone do niego świadectwo lekarza psychiatry o stanie psychcznym Karola M.

Wniosek ten złożyli do Prokuratury Okręgowej właściwej miejscowo.

1) Czy wnioskodawcy są osobami, które miały prawo zgłosić wniosek?

2) Czy można wystąpić z wnioskiem o ubezwlasnowolnienie częściowe Karola M., jeżeli jest on małoletni?

3) Czy do wniosku o częściowe ubezwłasnowolnienie Karola M. były dołączone wszystkie wymagane świadectwa lekarzy - specjalistów?

4) Czy wniosek ten został złożony do właściwego organu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Brak udziału uczestnika postępowania

Stan faktyczny:

Jolanta T. złożyła do właściwego Sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. We wniosku wskazała właściciela przedmiotowej nieruchomości, ten jednak nie wziął udziału w sprawie. Czy niewzięcie przez właściciela nieruchomości udziału w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia powoduje nieważność postępowania?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniosek o zniesienie współwłasności rozwiązanej spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Franciszek J. złożył wniosek o zniesienie współwłasności rozwiązanej spółki cywilnej "Domir". Wniosek złożył we właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości sądzie rejonowym w wydziale cywilnym.

Czy właściwość sądu była prawidłowa?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot nakładów poczynionych na dom

Stan faktyczny:

Halina G. żyła przez 15 lat w związku nieformalnym z Januszem K. W tym czasie zamieszkiwali w domu należącym do Janusza K., ale remonty i ulepszenia dokonywane były ze środków wspólnych. Po 15 latach rozeszli się. Halina G. domaga się zwrotu nakładów, których dokonała na dom Janusza K.

W jaki sposób powinna zgłosić roszczenie?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podział prawa najmu lokalu mieszkalnego

Stan faktyczny:

Katarzyna C. po uzyskaniu rozwodu złozyła wniosek o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodził samochód osobowy oraz prawo najmu lokalu mieszkalnego. 

Czy prawo najmu lokalu mieszkalnego należy do przedmiotów majątkowych ulegających podziałowi?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.