Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kursy stacjonarne na aplikacje w Warszawie

Prawo wekslowe


Kategoria: Prawo Cywilne

Ograniczenie odpowiedzialności poręczyciela wekslu

Stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2007 r. Sąd Okręgowy w O. utrzymał w mocy nakaz zapłaty nakazujący pozwanemu - poręczycielowi wekslowemu zapłacenie na rzecz powoda sumy wekslowej z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Sąd Okręgowy nie uznał zarzutu pozwanych, że poręczenie, które opatrzone zostało klauzulą "poręczam do 15 miesięcy", jako poręczenie ograniczone terminem, jest nieskuteczne. Oceń rozstrzygnięcie Sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Zapis na sąd polubowny

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w W. nakazem zapłaty z dnia 2 sierpnia 2008 r., wydanym w postępowaniu nakazowym, nakazał żeby pozwani Justyna K. i Zenon B. zapłacili solidarnie powódce "K.", spółka z o.o. w W. wymienioną w nim kwotę. Nakaz zapłaty został wydany na podstawie dwóch weksli własnych - jednego wystawionego w dniu 23 października 2007 r. jako weksel niezupełny (in blanco) i drugiego wystawionego w dniu 28 października 2007 r. jako weksel zupełny - mających zabezpieczać roszczenia powódki wynikające z dwóch umów zawartych w dniu 4 sierpnia 2007 r. pomiędzy powódką a pozwaną Justyna K. Wystawcą weksli była pozwana, a pozwany Zenon B. był ich poręczycielem. W umowach z dnia 4 sierpnia 2007 r. znajduje się postanowienie, że spory z nich wynikające będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Północnej Izbie Gospodarczej w S. Deklaracja wekslowa sporządzona w związku z wystawieniem weksla z dnia 28 października 2007 r. stwierdza, że "dotyczy" umów z dnia 4 sierpnia 2007 r. Czy zapis na sąd polubowny zastrzeżony w umowie zawartej pomiędzy wystawcą weksla gwarancyjnego a remitentem pozostaje skuteczny w postępowaniu przed sądem powszechnym w stosunku do wystawcy w sprawie, w której po stronie pozwanej zachodzi współuczestnictwo materialne wystawcy weksla oraz poręczyciela wekslowego, który nie był stroną umowy zawierającej zapis na sąd polubowny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dochodzenie roszczenia na podstawie weksla

Stan faktyczny:

Spółka X S.A. wystawiła weksel własny in blanco na  zabezpieczenie wierzytelności przysługującej Y sp. z o.o. i Z sp. z o.o. z tytułu umowy sprzedaży. Na tym wekslu poręczenie wekslowe złożyła inna spółka handlowa. Sporządzona deklaracja wekslowa upoważniła remitenta- czyli spółki Y i Z-do uzupełnienia weksla w odpowiednim terminie. Miejscem płatności miał być Bank G. w Gdańsku. Należność z umowy sprzedaży nie została uiszczona, dlatego też remitent wypełnił weksel zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej, wezwał wystawcę- czyli spółkę X, do zapłaty sumy wekslowej. Remitent wskazał miejsce i termin zapłaty. Remitent umieścił na wekslu indos pełnomocniczy na rzecz tego banku, który go powiadomił o niezapłaceniu przez wystawcę sumy wekslowej w terminie i odesłał mu weksel. Remitent złożył pozew, w którym domagał się solidarnego zasądzenia od wystawcy i poręczyciela zasądzenia sumy wekslowej. Sąd Okręgowy powództwo oddalił. Powód, czyli remitent, złożył apelację.

Czy indosant, będący remitentem, który otrzymał od wystawcy weksel własny in blanco na zabezpieczenie roszczeń wynikających z łączącej te strony umowy, a następnie oddał go do inkasa, jest legitymowany do wytoczenia powództwa o zapłatę należności z tego weksla, w sytuacji gdy uzyskując go ponownie nie przekreślił swojego indosu pełnomocniczego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Weksel gwarancyjny wekslem in blanco

Stan faktyczny:

W dniu 13.02.2005r. spółka  X S.A. zawarła umowę z Karolem K. o wykonanie dla Karola K. kompletu mebli, które sprzedawał w swoim salonie meblowym. Karol K. wpłacał zaliczki na poczet wykonania każdego zlecenia. Każda wpłata zaliczki była zabezpieczona wekslem gwarancyjnym. Karol K. i spółka X S.A. byli wspólnikami spółki T sp. z o.o. Aport finansowy Karola K. był określony wartością wszystkich weksli i został on wniesiony na pokrycie jego udziału w spółce T. Karol K. domagał się od spółki X S.A. w likwidacji wypłaty 100 tys zł. Powoływał się na weksel wystawiony 13.07.2005 r.

Czy weksel gwarancyjny może występować w postaci weksla in blanco?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Roszczenie z weksla

Stan faktyczny:

Stefan G. zawarł 14.05. 2005r. z Karolem K. umowę, w której zobowiązywał się do dostarczania Karolowi K. 70 m3 fryz sosnowych o określonych wymiarach za cenę 1200zł/ m3. Strony ustaliły, że Stefan G. będzie regularnie miesięcznie dostarczał 7 m3  do 30 każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2005r. do marca 2006r. Na wypadek nie dotrzymania terminu lub  dostarczenia mniejszej ilości towaru, strony zastrzegły  na rzecz zamawiającego w umowie karę umowną w wysokości 4 tys. zł w odniesieniu do każdej miesięcznej partii towaru. Aby zabezpieczyć realizację przez Stefana G. umowy i zapłaty kar umownych, Karol K. wystawił weksel własny in blanco, upoważniając posiadacza weksla do jego wypełnienia do wartości niezrealizowanych dostaw i kar umownych. Karol K. wręczył weksel Stefanowi G., następnie zdeponowano go w Kancelarii Adwokackiej Jana W. zapłaty 90 tys. zł w celu wykupu weksla. Stefan G. nie wykupił weksla, dlatego też Karol K. wystąpił do sądu o wystawienie nakazu zapłaty. Powód nie złożył weksla w orginale do akt sprawy.

Czy w takiej sytuacji sąd może wydać nakaz zapłaty? Z jakim wekslem mamy do czynienia w prawi wekslowym?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.