Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zdaj z ArsLege!

Jesteś tutaj:Strona główna Cennik

Regulamin promocji „Gwarancja zdanego egzaminu lub zwrotu pieniędzy”


Organizatorem Promocji jest Prawomaniacy Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 9F/21, (10-416 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059, REGON 280477558, NIP 739-377-55-51, o kapitale zakładowym wysokości 1.000.050 zł (milion pięćdziesiąt złotych), dane kontaktowe: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 797387304, 895320606, będący właścicielem serwisu wwww.arslege.pl zwany dalej „Serwisem”.

§ 1. PRZEDMIOT PROMOCJI

 1. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż pakietu „Gwarancja zdanego egzaminu lub zwrotu pieniędzy” przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze zawierający:
  1. Dostęp do całej bazy testów w serwisie www.arslege.pl;
  2. Dostęp do pakietu 500 najtrudniejszych pytań w serwisie www.arslege.pl;
  3. Dostęp do całej bazy kursów video znajdujących się na stronie www.arslege.pl/video/.
 2. Okres dostępów wymienionych w punkcie 1 obejmuje czas od dnia dokonania zakupu do 26.09.2020 roku.
 3. Pakiet, o którym mowa w punkcie 1, objęty jest gwarancją zdanego egzaminu, co oznacza, że w przypadku niezdania egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, adwokacką, komorniczą lub notarialną Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty za pakiet.

§ 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Promocja dotyczy pakietu objętego gwarancją, zawierającego w nazwie zwrot: „Gwarancja zdanego egzaminu lub zwrotu pieniędzy”, zakupionego na stronie www.arslege.pl w dniach od 30 września 2019 roku do 25 września 2020 roku lub do odwołania przez Organizatora.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada konto użytkownika w serwisie www.arslege.pl z wybranym typem konta: aplikacja adwokacka i radcowska, aplikacja notarialna, aplikacja komornicza;
 2. w dniach od 30 września 2019 roku do 25 września 2020 roku dokonała w serwisie zakupu pakietu „Gwarancja zdanego egzaminu lub zwrotu pieniędzy”;
 3. w terminie 7 dni od dnia zakupu Uczestnik prześle Organizatorowi wiadomość e-mail z adresu, którego używa do logowania w serwisie arslege.pl, na adres: gwarancja@arslege.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska, na podstawie którego będzie możliwy zwrot kwoty w sytuacji niezdania egzaminu;
 4. Użytkownik, po zakupie pakietu objętego gwarancją, ma obowiązek usunięcia dotychczasowych statystyk w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Wszyscy Użytownicy, którzy nie wyzerowali statystyk po zakupie pakietu, nie będą mogli domagać się zwrotu pieniędzy powołując się na fakt zakupu pakietu z gwarancją. Organizator jako dzień rozliczenia z użytkownikiem przyjmuje: 26.09.2020 r. godzina 00:01 i tylko statystyki z tego dnia i tej godziny będą brane pod uwagę;
 5. przystąpi do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą w dniu 26.09.2020 roku;
 6. akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 4. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu Arslege.pl dostępnego na stronie: https://www.arslege.pl/regulamin/.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania zwrotu kwoty zakupionego pakietu w sytuacji spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. najpóźniej na dzień przed egzaminem wstępnym, o północy, w trybie pełnym, odpowiedział poprawnie na 85% pytań przypisanych do jego typu konta. Statystyki konta brane będą pod uwagę tylko i wyłącznie z dnia 26.09.2020 r. o godzinie 00:01;
  2. obejrzał wszystkie kursy video znajdujące się na stronie www.arslege.pl/video/ czyli wszystkie filmy zostały obejrzane w pełni i do omawianych partii materiałów zostały dobrze rozwiązane wszystkie testy (dla typu konta aplikacja komornicza obowiązek ten nie dotyczy wykładów z Kodeksu Postępowania Karnego, dla typu konta aplikacja notarialna obowiązek ten nie dotyczy wykładów z Kodeksu Postępowania Karnego oraz Kodeksu Karnego);
  3. odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania w pakiecie 500 najtrudniejszych pytań;
  4. nie zdał egzaminu wstępnego na aplikacje, które odbędą się w dniu 26.09.2020 roku (nie uzyskał co najmniej 100 punktów);
  5. dostarczy Organizatorowi drogą e-mailową na adres gwarancja@arslege.pl wiadomość z prośbą o zwrot kwoty wraz ze skanem dokumentu komisji egzaminacyjnej zawierającego podaną liczbę punktów uzyskanych na egzaminie, z widocznym imieniem i nazwiskiem Uczestnika do dnia 31.10.2020 roku. Imię i nazwisko musi się zgadzać z podanymi po zakupie Organizatorowi, o których mowa w Warunkach uczestnictwa.
 3. W sytuacji spełnienia warunków określonych w punkcie 2 Organizator zwróci kwotę zakupionego pakietu na konto, z którego Uczestnik dokonał zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 2 lit. d).

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie 30.09.2019 roku.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników Serwisu.
 4. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.
 5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to Serwisowi wysyłając e-mail na adres: kontakt@arslege.pl. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Serwis. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Użytkownika.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.