Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Testy i najtrudniejsze pytania za 299 zł!

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2021

18240 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 28-01-2021
Test demo  
Zestaw pytań testowych na aplikację notarialną utworzony na podstawie wykazu aktów prawnych obwieszczonych przez komisję przygotowującą pytania testowe na tegoroczny egzamin wstępny na aplikację.
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy (2%)
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (1%)
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (3%)
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny (14%)
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego (8%)
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (1%)
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (1%)
  • Ustawa o własności lokali (2%)
  • Prawo wekslowe (1%)
  • Prawo spółdzielcze (1%)
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (1%)
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (1%)
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (1%)
  • Ustawa o prawach konsumenta (2%)
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego (2%)
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1%)
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (1%)
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (1%)
  • Ustawa o samorządzie województwa (1%)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (1%)
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (1%)
  • Prawo o aktach stanu cywilnego (2%)
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych (12%)
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
   • Przepisy karne
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1%)
  • Prawo upadłościowe (5%)
  • Prawo przedsiębiorców (2%)
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (1%)
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (3%)
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (1%)
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (1%)
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym (1%)
 • Prawo Finansowe
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (1%)
   • Przepisy ogólne
   • Podatek od nieruchomości
   • Ewidencja podatkowa nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Opłaty lokalne
   • Przepisy końcowe
  • Ordynacja podatkowa (2%)
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (1%)
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn (1%)
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (1%)
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1%)
  • Traktat o Unii Europejskiej (1%)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (1%)
 • Prawo Międzynarodowe
  • Prawo prywatne międzynarodowe (1%)
 • Etyka i zawody prawnicze
  • Prawo o notariacie (4%)
  • Prawo o prokuraturze (1%)
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane
  • Prawo budowlane (1%)
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (2%)
  • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (1%)
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (1%)
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne (1%)
  • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (1%)
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (1%)
 • Pozostałe
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (1%)

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.