Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Dłuższy dostęp to większa oszczędność

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji


Dz.U.2017.0.1277 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Rozdział 11. Samorząd komorniczy

Art. 79. Samorząd komorniczy

1. Komornicy tworzą samorząd komorniczy.
2. Samorząd komorniczy obejmuje:
1) Krajowy Zjazd Komorników;
2) Krajową Radę Komorniczą;
3) walne zgromadzenia komorników izb komorniczych;
4) izby komornicze.
3. Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze posiadają osobowość prawną.
4. Kadencja władz samorządu komorniczego trwa 4 lata.

Art. 80. Krajowy Zjazd Komorników jako najwyższa władza samorządu

1. Najwyższą władzą samorządu komorniczego jest Krajowy Zjazd Komorników.
2. Krajowy Zjazd Komorników wybiera Prezesa Krajowej Rady Komorniczej, Krajową Komisję Rewizyjną oraz określa siedzibę władz.
3. Członków Krajowej Rady Komorniczej wybierają walne zgromadzenia komorników izb komorniczych po dwóch z każdej izby komorniczej.
4. Krajowy Zjazd Komorników jest zwoływany dla zaopiniowania uchwał w najważniejszych sprawach dotyczących komorników i warunków ich pracy.

Art. 81. Zwoływanie zwyczajnego i Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Komorników

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników jest zwoływany co 2 lata.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Komorników może być zwołany w każdym czasie na żądanie Ministra Sprawiedliwości albo na żądanie co najmniej trzech izb komorniczych, albo na mocy uchwały Krajowej Rady Komorniczej.
3. Tematyka i problemy do rozstrzygnięcia powinny być podane radom izb komorniczych na miesiąc przed zwołaniem Krajowego Zjazdu Komorniczego.

Art. 84. Organizacja i uchwały Krajowej Rady Komorniczej

1. Prezes Krajowej Rady Komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki wykonuje wiceprezes.
2. Uchwały Krajowej Rady Komorniczej są wykonywane przez Prezesa lub wyznaczonych jej członków.
3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Krajowa Rada Komornicza wyraża w formie uchwały.
4. Krajowa Rada Komornicza na posiedzeniu dokonuje podziału czynności między swoich członków, jak również uchwala regulamin swojej pracy. Dokumenty te Krajowa Rada Komornicza doręcza Ministrowi Sprawiedliwości i radom wszystkich izb komorniczych.

Art. 85. Zakres działania Krajowej Rady Komorniczej

1. Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w przedmiocie odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących biurowości i rachunkowości obowiązujących w kancelariach i w innych sprawach dotyczących przepisów, organizacji i funkcjonowania komornika i kancelarii;
3) wyrażanie opinii w sprawach zmian przepisów dotyczących egzekucji, wykonywania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i funkcjonowania komorników;
4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości lub organy samorządu komorniczego;
5) wyrażanie opinii w sprawach zasad etyki zawodowej;
6) współdziałanie w organizowaniu egzaminu komorniczego;
7) ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby samorządu komorniczego oraz zasad ich wydatkowania;
7a) ustalanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego;
8) wyznaczanie komorników-wizytatorów dla poszczególnych izb komorniczych;
8a) przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego wraz z opinią o poszczególnych kandydatach;
8b) opiniowanie kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego;
9) zwoływanie Krajowego Zjazdu Komorników oraz jego organizacja;
10) uchwalanie regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej oraz rad izb komorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podejmowania uchwał oraz kwestii reprezentowania tych organów;
11) uchwalanie ramowego regulaminu obrad walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej;
12) współpraca z organizacjami komorników innych krajów;
13) wydawanie czasopisma zawodowego;
14) prowadzenie działalności gospodarczej;
15) budowanie, wynajmowanie i utrzymywanie wspólnych pomieszczeń magazynowych i hal aukcyjnych oraz utrzymywanie ciężkiego sprzętu transportowego;
16) przechowywanie akt spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zbędnych urządzeń ewidencyjnych;
17) prowadzenie stron internetowych Krajowej Rady Komorniczej celem zamieszczania wymaganych przez przepisy prawa ogłoszeń i informacji;
18) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa;
19) współpraca z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze w zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania danych do weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników, umożliwiających dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację oraz z sądami prowadzącymi postępowania wieczystoksięgowe w zakresie identyfikacji komorników;
20) współpraca z podmiotem prowadzącym system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego;
21) utworzenie i prowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne licytacje publiczne.
2. W zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 14, oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady Komorniczej składa prezes lub wiceprezes oraz jeden z jej członków.
3. Krajowa Rada Komornicza może przekazać radzie izby komorniczej zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15.
4. Krajowa Rada Komornicza składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do 31 marca, informację o stanie egzekucji.

Art. 85a. Informacje o komornikach, ich zastępcach i asesorach przekazywane przez radę izby komorniczej

Rada izby komorniczej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Komorniczej aktualne informacje o komornikach, zastępcach komorników oraz asesorach komorniczych. Informacja obejmuje imię i nazwisko komornika, zastępcy komornika lub asesora komorniczego, właściwą izbę komorniczą, datę i numer decyzji o powołaniu komornika lub asesora komorniczego, datę i numer decyzji o odwołaniu komornika lub asesora komorniczego, datę wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa, datę i numer zarządzenia o wyznaczeniu zastępcy komornika, oraz informacje o zawieszeniu w czynnościach zawodowych.

Art. 86. Izba komornicza

1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego.
2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której ma siedzibę sąd apelacyjny.
3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z mocy prawa z dniem uzyskania przez komornika prawa wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności, zadania i prawa komornika, i ustaje z dniem odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.

Art. 87. Organy izby komorniczej

Organami izby komorniczej są:
1) walne zgromadzenie komorników izby komorniczej;
2) rada izby komorniczej;
3) komisja rewizyjna.

Art. 88. Walne zgromadzenia komorników izby komorniczej

1. Walne zgromadzenia komorników izby komorniczej są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwołuje rada izby komorniczej w pierwszym kwartale każdego roku.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwoływane jest z inicjatywy Krajowej Rady Komorniczej na podstawie uchwały rady izby komorniczej albo na wniosek co najmniej 1/5 komorników izby komorniczej.
4. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej ma obowiązek uczestniczyć każdy członek danej izby komorniczej.
5. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej mają prawo uczestniczyć aplikanci i asesorzy komorniczy, jednakże nie mogą oni brać udziału w głosowaniu.

Art. 89. Kompetencje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej należy:
1) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz członków rady izby komorniczej;
2) wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;
3) wybór komisji rewizyjnej w składzie przewodniczącego i 4 członków;
4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;
5) uchwalenie budżetu;
6) uchwalenie składek na określone cele;
7) uchwalenie regulaminu działania;
8) opiniowanie innych spraw dotyczących komorników, o które zwróci się Minister Sprawiedliwości.
2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.
3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

Art. 90. Uchwały walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej

1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadają w formie uchwał.
2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.

Art. 91. Skład i organizacja rady izby komorniczej

1. Rada izby komorniczej działa w siedzibie izby komorniczej i składa się z:
1) 7 osób – w izbach liczących do 100 komorników;
2) 9 osób – w izbach liczących powyżej 100 komorników.
2. Rada izby komorniczej na posiedzeniu dokonuje podziału czynności między swoich członków, jak również uchwala regulamin swojej pracy. Dokumenty te rada doręcza wszystkim komornikom izby komorniczej i Krajowej Radzie Komorniczej.

Art. 92. Kompetencje rady izby komorniczej

1. Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.
2. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady.
3. Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego lub wyznaczonych jej członków.
4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej wyraża w formie uchwały.

Art. 93. Zakres działania rady izby komorniczej

1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:
1) (uchylony)
2) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
3) (uchylony)
4) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;
5) zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
6) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
7) organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;
8) zarząd majątkiem izby komorniczej;
9) zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
10) prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;
11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.
2. Do zakresu działania rady izby komorniczej może także należeć wykonywanie czynności, o których mowa w art. 85 zakres działania Krajowej Rady Komorniczej ust. 1 pkt 15.
3. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 10.

Art. 94. Uchwały rady izby komorniczej

1. Uchwały rady izby komorniczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Do ważności uchwał rady izby komorniczej jest wymagana obecność ponad połowy jej członków.

Art. 94a. Lista komorników, zastępców komorników oraz asesorów komorniczych

1. Krajowa Rada Komornicza na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb komorniczych prowadzi w systemie teleinformatycznym listę komorników, zastępców komorników oraz asesorów komorniczych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę komorniczą, datę i numer decyzji o powołaniu komornika lub asesora komorniczego, datę i numer decyzji o odwołaniu komornika lub asesora komorniczego, datę wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa, datę i numer zarządzenia o wyznaczeniu zastępcy komornika, oraz informacje o zawieszeniu w czynnościach zawodowych.
2. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do listy, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji komorników, zastępców komorników oraz asesorów komorniczych.
3. Krajowa Rada Komornicza zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.