Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym


Kategoria: Prawo Konstytucyjne

Dodatkowe zatrudnienie sędziego Sądu Najwyższego w spoczynku

Stan faktyczny:

Jadwiga F. do 2006r. pełniła funkcję Sędziego Sądu Najwyższego. 30 listopada 2006r. odeszła na emeryturę i przeszła w stan spoczynku. W październiku 2007r. otrzymała propozycję pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jadwiga F., jako że była Sędzią w stanie spoczynku, przyjęła ową propozycję. I w tym momencie pojawiły się wątpliwości, co do możliwości podjęcia pracy przez Sędziego Sądu Najwyższego. Czy Jadwiga F. dalej podlega ograniczeniom ustawowym dotyczących sędziów Sądu Najwyższego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Skarga na bezczynność Pierwszego Prezesa SN

Stan faktyczny:

Bronisław P. planuje wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Sądu Najwyższego w związku z brakiem rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania przez Sąd Najwyższy. Bronisław P. twierdzi, iż w postępowaniu sądowym toczącym się w jego sprawie ma miejsce „rażąca przewlekłość postępowania”. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego poinformował skarżącego, że po zbadaniu akt spraw Sądu Najwyższego nie stwierdził nieprawidłowości w rozpoznaniu skarg na przewlekłość postępowania. W związku z powyższym Bronisław P. korzystając z przysługującego mu uprawnienia, planuje wnieść skargę do WSA. Czy jego skarga jest zasadna?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powołanie sędziego Sądu Najwyższego

Stan faktyczny:

Kamil N. w dniu 18 czerwca 2009r., przystąpił do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską, przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Uzyskał on 189 punktów, a aby móc uznać egzamin za zdany należało uzyskać 190 punktów. Kamil N. złożył odwołanie od uchwały Komisji Egzaminacyjnej do Ministra Sprawiedliwości. Wniósł o jej uchylenie w całości oraz rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez orzeczenie, że na omawianym egzaminie uzyskał wynik pozytywny. Wskazał, iż niektóre z pytań testowych zostały sformułowane niejednoznacznie lub wymagały wiedzy wykraczającej poza zakres znajomości aktów prawnych, a co za tym idzie, by udzielić na nie odpowiedzi, trzeba było sięgać w wielu wypadkach do poglądów, wyrażonych w doktrynie lub judykaturze. Jako przykład  niejednoznacznie sformułowanego podał następujące pytanie:
"Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyższego nawiązuje się:
A. po doręczeniu mu aktu mianowania,
B. po doręczeniu mu aktu powołania,
C. z chwilą objęcia stanowiska."
Skarżący wskazał jako poprawną odpowiedź "A", natomiast według klucza odpowiedzi prawidłowa była odpowiedź "B" oparta na art. 26 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. Skarżący zarzucił, że w przepisach regulujących pragmatyki służbowe ustawodawca często posługuje się terminem "powołanie" w znaczeniu technicznym, mając na myśli kreowanie zupełnie innego stosunku służbowego najczęściej mianowania. Odwołujący powołał się na przedstawicieli doktryny, którzy za przykład takiego stosunku służbowego wskazują właśnie "mianowanie" sędziów. W związku z powyższym wniósł o uznanie odpowiedzi "A" i "B" za prawidłowe i przyznanie mu punktu za udzieloną odpowiedź na to pytanie. Czy Kamil N. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na pismo Pierwszego Prezesa SN

Stan faktyczny:

Grażyna F.-K. wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na pismo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie odmowy przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie powstałych – jej zdaniem - na tle prawa do zwolnienia z kosztów sądowych w sprawach cywilnych.  Grażyna F.-K. zarzuciła naruszenie przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego art. 183 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 1 pkt 1 lit. b ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 60 w zw. z art. 11 §1 powołanej ustawy o Sądzie Najwyższym i art. 233 §1 kodeksu postępowania cywilnego, oraz naruszenie jej interesu prawnego. Czy zasadna jest jej skarga ?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.