Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Promuj swoją kancelarię!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o ochronie przyrody


Dz.U.2018.0.1614 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozdział 10. Skutki prawne objęcia ochroną

Art. 126. Skutki prawne objęcia ochroną zwierząt

1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:  
1)   żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;  
(Z dniem 30.07.2014 r. art. 126 skutki prawne objęcia ochroną zwierząt ust. 1 pkt 1, w części obejmującej wyrazy „w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym” - utracił moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.07.2014 r. (Dz. U. 2014.1002)
2)   wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
(Z dniem 30.07.2014 r. art. 126 skutki prawne objęcia ochroną zwierząt ust. 1 pkt 2, w części obejmującej wyrazy „w pogłowiu zwierząt gospodarskich” - utracił moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.07.2014 r. (Dz. U. 2014.1002)
3)   rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
(Z dniem 30.07.2014 r. art. 126 skutki prawne objęcia ochroną zwierząt ust. 1 pkt 3, w części obejmującej wyrazy „w pogłowiu zwierząt gospodarskich” - utracił moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.07.2014 r. (Dz. U. 2014.1002) 
4)   niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;  
(Z dniem 30.07.2014 r. art. 126 skutki prawne objęcia ochroną zwierząt ust. 1 pkt 4, w części obejmującej wyrazy „w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych” - utracił moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.07.2014 r. (Dz. U. 2014.1002)
5)   bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
(Z dniem 26.07.2013 r. art. 126 skutki prawne objęcia ochroną zwierząt ust. 1 pkt 5 utracił moc  w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim - utracił moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z z 03.07.2013 r., sygn. akt P 49/11 (Dz.U. 2013.842)
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści.
3. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.
4. Właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1.
(Z dniem 30.07.2014 r. art. 126 skutki prawne objęcia ochroną zwierząt ust. 4, w zakresie, w jakim ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku, co do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, do właścicieli lub użytkowników gospodarstw rolnych i leśnych oraz w zakresie, w jakim ogranicza mienie, które podlega zabezpieczeniu -- utracił moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z z 03.07.2013 r., sygn. akt P 49/11 (Dz.U. 2013.842)
5. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 4, może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.6. Odszkodowanie nie przysługuje:  
1)   osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;  
2)   jeżeli poszkodowany:
a)  nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
b)  nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;  
3)   za szkody:
a)  powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
b)  nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy,
c)  w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych,
d)  wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.
7. Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, występujące w parkach narodowych, strefach ochronnych zwierząt łownych oraz w rezerwatach przyrody szacuje się oraz dokonuje wypłaty odszkodowań według zasad określonych w rozdziale 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651).
8. Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w strefie ochronnej zwierząt łownych należy do zadań Służby Parku Narodowego, a w rezerwatach przyrody - do sprawującego nadzór nad rezerwatem.
9. Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w parku narodowym oraz strefie ochronnej zwierząt łownych są pokrywane ze środków parku narodowego, a za szkody spowodowane w rezerwatach przyrody - ze środków regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.
10. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, orzekają sądy powszechne.
11. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w ust. 1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody, kierując się potrzebą dokonywania oceny rzeczywistej szkody oraz przyjęcia wysokości wyceny szkody według cen rynkowych.
12. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w ust. 1 gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.