Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Aplikacja 2021 - nowa oferta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo geodezyjne i kartograficzne


Dz.U.2020.0.2052 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 7. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Art. 40. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.
2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
2a. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie.
3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:
1) Głównego Geodety Kraju – w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) marszałków województw – w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
3) starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
3b. (uchylony)
3c. (uchylony)
3d. (uchylony)
3e. Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system teleinformatyczny umożliwiający dostęp do danych przestrzennych pozwalający w szczególności na:
1) udostępnienie interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
2) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
3) integrację danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbiorami i usługami utrzymywanymi przez podmioty, o których mowa w pkt 2, a także przetwarzanie połączonych i udostępnionych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych;
4) zapewnienie dostępności i ciągłości działania systemu odpowiedzialnego za udostępnienie danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3f. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 3e, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3g. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje klauzulą urzędową:
1) materiały i zbiory danych przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) materiały zasobu udostępniane na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem;
3) dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne.
4. Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:
1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi:
a) (uchylona)
b) (utraciła moc)
2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną;
3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegółowe zasady i tryb założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych zawartych w systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i przetwarzania danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie, uwzględniając konieczność systematycznego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania danych systemu oraz zasady współpracy organów administracji publicznej i innych podmiotów współtworzących system.
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,
3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,
4) wzory klauzul urzędowych, o których mowa w ust. 3g,
5) tryb wymiany danych między centralnym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych
- mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów danych.

Art. 40a. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
2. Nie pobiera się opłaty za:
1) udostępnianie zbiorów danych:
a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
b) państwowego rejestru nazw geograficznych,
c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,
d) numerycznego modelu terenu,
e) ortofotomapy,
f) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
g) szczegółowych osnów geodezyjnych,
h) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
i) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
j) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;
2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym:
– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
– uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),
– podmiotom, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
– podmiotom, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
– podmiotom, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 Kolegium do Spraw Służb Specjalnych ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27);
d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa - Ministrowi Obrony Narodowej;
3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
4) udostępnianie danych na podstawie:
a) art. 12 dostęp do usług ust. 1 i 2, art. 14 udostępnianie zbiorów i usług innym organom ust. 1, art. 15 udostępnianie zbiorów i usług organom z innych państw członkowskich UE ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
b) art. 15 udostępnianie danych z rejestru publicznego ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
5) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e obowiązki władających sieciami uzbrojenia terenu ust. 1 pkt 1;
6) udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem;
7) udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 krajowe i terenowe zestawienia zbiorcze danych ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej;
8) udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.

Art. 40b. Opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:
1) umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej „ASG-EUPOS”;
2) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;
3) (uchylony)
4) wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
5) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
6) uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
1a. Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”:
1) w zakresie opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych;
2) podmiotom, o których mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie – w celach edukacyjnych;
3) Ministrowi Obrony Narodowej – w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa.
2. Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
1) prokuratury;
2) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;
5) Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 Zasób Nieruchomości ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.

Art. 40c. Wykorzystywanie udostępnionych materiałów zasobu

1. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.
2. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:
1) w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej – możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
2) w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej – ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.
3. Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.
4. Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
5. Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 2 pkt 1 i 3.

Art. 40d. Opłata za udostępnianie materiałów zasobu

1. Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 1, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.
1a. Za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem, pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu.
2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej, określa załącznik do ustawy.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a, pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 1.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. Opłaty poniesione w związku z udostępnieniem materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 40f odwołanie od decyzji w sprawie opłaty za udostępnianie materiałów zasobu ust. 3.

Art. 40e. Dokument Obliczenia Opłaty

1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera:
1) nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;
2) identyfikator i datę, odpowiednio:
a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo
b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, albo
c) wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”, albo
d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, albo
e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów, albo
f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 1, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;
4) wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;
5) kwotę opłaty;
6) datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.
1a. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, oraz powierzchnię obszaru objętego tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.
1b. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia.
2. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Art. 40f. Odwołanie od decyzji w sprawie opłaty za udostępnianie materiałów zasobu

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Art. 40g. Delegacja ustawowa

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
2) sposób wydawania licencji oraz ich wzory,
3) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty
– mając na uwadze potrzebę dostosowania treści i formy wniosków do specyfiki poszczególnych części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz określonych w ustawie zasad ustalania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

Art. 40j. Waloryzacja stawek opłat za udostępnianie materiałów zasobu

1. Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.

Art. 41. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 1. Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej "Funduszem", będący państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
2. Przychodami Funduszu są wpływy z opłat:
1) za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu centralnego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu;
2) za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej;
3) za przeprowadzenie testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.
4) (uchylony)
3. Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności na:
1) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
2) zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
3) informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
4) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;
5) opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
6) działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
3a. Środki Funduszu poza dofinansowaniem zadań, o których mowa w ust. 3, przeznacza się również na:
1) finansowanie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz kosztów druku i dystrybucji dziennika praktyki zawodowej;
2) finansowanie kosztów przeprowadzania testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.
4. Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.

Art. 41b. Dochody własne budżetu samorządu województwa i powiatu

1. Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa.
1a. (uchylony)
2. Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu.
2a. (uchylony)
3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:
1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
3) informatyzacja zasobu;
4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.