Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kalendarz Aplikanta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo geodezyjne i kartograficzne


Dz.U.2019.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 9. Przepisy karne i kary pieniężne

Art. 48. Przepisy karne

1. Kto:
1) wbrew przepisom art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub wbrew przepisom art. 12a zakończenie prac geodezyjnych lub kartograficznych nie przekazuje materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) wbrew przepisom art. 13 uprawnienia wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą,
3) wbrew przepisom art. 15 ochrona znaku geodezyjnego niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
4) (uchylony)
5) wbrew przepisom art. 22 zadania i uprawnienia starosty ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian,
6) (uchylony)
7) wbrew przepisom art. 42 wymogi do samodzielnego wykonywania funkcji bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
- podlega karze grzywny.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 48a. Kary pieniężne

1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:
1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego.
3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.