Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zdaj bez warunków!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Dz.U.2017.0.1049 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozdział 4. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi

Art. 11. Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach zarejestrowanych

1. Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1 i 3. Przekazanie to polega na przesłaniu lub dostarczeniu danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 4, także z wykorzystaniem informatycznych nośników danych.
2. (uchylony)
3. Informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1, mogą być przekazywane Generalnemu Inspektorowi za pośrednictwem izb gospodarczych zrzeszających instytucje obowiązane i banków zrzeszających banki spółdzielcze.
4. Informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji, mogą być przekazywane Generalnemu Inspektorowi za pośrednictwem właściwego miejscowo organu samorządu zawodowego notariuszy, adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, o ile krajowy organ tego samorządu podejmie uchwałę określającą szczegółowe zasady i tryb przekazywania takich informacji Generalnemu Inspektorowi. Krajowy organ samorządu przekazuje Generalnemu Inspektorowi wykaz osób odpowiedzialnych za przekazywanie takich informacji.
5. Obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy nie dotyczy przypadku, gdy adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi reprezentują klienta na podstawie pełnomocnictwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem albo udzielają porady służącej temu postępowaniu.

Art. 12. Zakres danych w informacjach o transakcjach zarejestrowanych

1. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1 i 3 powinny zawierać w szczególności następujące dane:
1) datę przeprowadzenia transakcji;
2) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 zakres identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości ust. 1 i 2;
3) kwotę, walutę i rodzaj transakcji;
4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 3.
2. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1 i 3, zawierające dane określone w ust. 1, przekazuje się do Generalnego Inspektora:
1) w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego - w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1;
2) niezwłocznie - w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 3.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, w odniesieniu do danych identyfikacyjnych strony transakcji niebędącej klientem, w przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 12a. Przekazanie dodatkowych danych o stronach transakcji zarejestrowanych

W przypadku transakcji, o której mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji, ust. 3, instytucja obowiązana przekazuje dodatkowe dane o stronach transakcji, będące w jej posiadaniu, w tym informacje o ich rachunkach osobistych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, niewykorzystanych w przedmiotowej transakcji.

Art. 13. Rozporządzenie w sprawie rejestru transakcji i trybu przekazywania informacji o transakcjach

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór rejestru, o którym mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 4, sposób jego prowadzenia oraz tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi;
2) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych;
3) wzór formularza i sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8b środki bezpieczeństwa finansowego ust. 5.

Art. 13a. Udostępnianie na żądanie Generalnego Inspektora informacji dotyczących transakcji objętych przepisami ustawy

1. Instytucja obowiązana udostępnia niezwłocznie informacje dotyczące transakcji objętych przepisami ustawy na pisemne żądanie Generalnego Inspektora. Udostępnienie polega w szczególności na przekazaniu informacji o stronach transakcji, zawartości dokumentów, w tym dotyczących sald i obrotów na rachunku, przekazaniu ich potwierdzonych kopii lub udostępnieniu odpowiednich dokumentów do wglądu upoważnionym pracownikom jednostki, o której mowa w art. 3 organy informacji finansowej, ust. 4, w celu sporządzenia notatek bądź kopii.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Generalnemu Inspektorowi nieodpłatnie.
3. Generalny Inspektor może żądać przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, w formie elektronicznej.

Art. 14. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora

1. (uchylony)
2. Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowane informują niezwłocznie, w granicach swoich ustawowych kompetencji, Generalnego Inspektora o wszystkich przypadkach:
1) uzyskania informacji wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 Kodeksu karnego, w formie zestawienia zbiorczego, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano te informacje;
2) przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 Kodeksu karnego;
3) wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwa, o których mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 Kodeksu karnego.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna wskazywać w szczególności okoliczności dotyczące popełnienia przestępstwa oraz osoby biorące w nim udział.
4. Generalny Inspektor niezwłocznie powiadamia podmioty, o których mowa w ust. 2, o okolicznościach wskazujących na związek między informacjami uzyskanymi w trybie określonym w tym przepisie a informacjami o transakcjach, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 3, art. 16 obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa ust. 1 i 1a oraz art. 17 zawiadomienie o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa po jej przeprowadzeniu.

Art. 15a. Obowiązek współpracy z Generalnym Inspektorem

1. Jednostki współpracujące, z wyłączeniem organów, o których mowa w art. 14 obowiązek informowania Generalnego Inspektora ust. 2, są obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu karnego, przez:
1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.
2. Jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1.
3. Organy podległe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej powiadamiają niezwłocznie Generalnego Inspektora o wszelkich ujawnionych w toku swojej działalności okolicznościach, mogących wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu karnego.
4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu karnego.
5. Organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), oraz informacje zawarte w zgłoszeniu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 rozporządzenie w sprawie dokonywania potwierdzenia przywozu i wywozu wartości dewizowych i środków płatniczych ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679). Informacje te są przekazywane w terminie do 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przywozu środków pieniężnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu środków pieniężnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organy Straży Granicznej przekazują informacje za pośrednictwem Komendanta Głównego Straży Granicznej.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, formę i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem konieczności sprawnego przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji zgromadzonych przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.